PÉTSY JÁNOS plébános bejegyzései ( ? - 1852)

30. November, 1834. fizettetett a zsuppolásért 5 ft, viszszafizetés fejében a, Helység részéről a Plébánia, Ház istallójának. Akkor csak az egyik felét zsuppolták 4-én négy nap étellyek volt délben és estve, nem ugyan kötelességből, annál is inkább, mivel a, Helység által fogadtatván étek nekik nem ígértetett.

Ismét 3, Febr. 1835, el kezdették a zsuppolást az istállyón tsak másik felén, és négy nap elvégezték, mivel pedig a tetőjét le kelle szedni és a zsuppolás folytában újra fel rakni, és ez több munkába kerülvén, tehát 11 ft.váltóba alkudott ki, és adatott nékik 14.

Az első zsuppolásnál a zsuppot meg hozták az Ihárosiak, a zsuppolást is ők fizették, és gyalog ők álltak a zsuppolók mellé.
A másodiknnál a zsuppot meg hozták a csicsóiak, fizetni tartoznak a filiák.

18. Június. Szenteltetett fel az Szt . Péteri temetőnek meg toldása Pétsy János Plébános által.
1835.Csináltatott az Isten koporsója mellé egy oltár asztal a Berényi asztalos által 60. v.f. -ért.
Ugyan ekkor csináltatott a Berényi lakatos által egy Húsvéti gyertyához való tartó 2o v. f . Ekkor nyomtattatott Húsvéti gyónást igazoló cédula, 15 f.

1836. a festőnek - Viplinger János Györgynek - azért, hogy az Isten koporsójánál lévő oltár-asztalt megfestette, továbbá hogy az ott lévő szekrényt ki tisztította, és más aprólékosokat mívelt, fizettetett alku szerint 14o ft. Még ide tartozik, hogy a köz ajtót megfestette, a mellyet a Berényi asztalos 29. ft.-ért csinált.

1836. bé vonattatott vas lapokkal a Templom ajtaja, vasért fizettetett 49 ft, a lakatos munkáért 4o f.váltó. Némely oda tartozó asztalos munkáért 9 f.váltó. Mindezeket a számadások világosan bizonyítják.

1836. 24. Decembr. vétetett egy üveg lámpa Reinitz kanizsai kereskedötül, 3o f.váltó. Jegyeztetett Pétsy János plébános által.

4. Szept. át adatott az Ihárosi orgona N. Horváth Mihál orgona mesternek, igazítás végett 5o v.f. E jegyző könyv 40. számához értessék: az, hogy T.-etes Pallinyi Inkey Antal Ur mint Patrónus és mint igazi becseletes és emberséges ember s jámbor keresztény, az általa felépített templomnak hagyott ezer pengő forint tőkét 6 száztóli kamattal, amit a Kötelező Levél is mutat.

October lo.-én 1837. tétetett fel és erősíttetett meg azon csere levél, melly tanusítja, hogy a szükség ugy hozván magával a plébánia földekből egy darab az ott álló temetőhöz adatott, e helyett a jobbágy Bíró György telkéből pótoltatván, a jobbágy telek pedig a Bakos kuti erdőre dülő földből rendesen adatott ki / a csere levél áll 13. szám alatt /. A csere levél 3 példányban van, egy a Püspvki Hivatalnál, egy az uraságnál, és egy a plébánia Levéltárában.
Ugyan ezen föld abban az évben, October 21-én ájtatos szertartással fel is szenteltetett, Pétsy János helybéli Plébános által, jelen voltak a számos népen kivűl T. Pallinyi Inikey József Patrónus, Nagy Samu fiskális, és Pandentinos szerzetes atya az Atádi kolostorból.

Alul irt napon Ágh Józseff Ihárosi iskola mester és jegyzö, Pankó János öreg Bíró, Beke Tamás Józseff falu hajdu s Zsulecz György jelenlétében számot vetettem Zsulecz János lhárosi lakós és jobbágy emberrel a következökről es e képpen:
l./ Zsulecz János Ihárosi lakós és jobbágy ember 1819. esztendőben l. Január. fel vett T. Hánzler János Ihárosi Plébános urtól a magasdi keresztfa pénzéből lo ft.váltót, 6 száztóli kamatra. Mivel pedig a fent jegyzett Zsulecz János 1832. esztendőig, és így 13 esztendőn át a kamat fizetést el mulasztotta, ugyan akkor felszólittatván s fizetni nem tudván, a 13 évekig elmaradt kamat 7 ft., a Tőkéhez számíttatván az egész összességében lett 17 f.váltó. De mivel fent jegyzett Zsulecz János ismét kamatot nem fizetett, tehát T. Nagy Sámuel uradalmi ügyvédlő ur hozzá járultával a be fizetése a fent nevezett tartozásnak, ugy nemkülönben az alul irt napig elmaradt kamatnak, melly 6 év alatt tesz 6.12 ft.váltót, és igy öszzesen 23 ft.ugy intéztetett el, hogy Bencsik István törvényes el marasztaltatás szerint fent jegyzett Zsulecz Jánosnak 40 váltókat fizetni tartozván, ugyanezen 4o ft.-ok le tartóztattak, és az alul írt napom a fent kitett summa azon 40 ft.-ból ki fizettetett: és igy a magasdi kereaztfát illető kötelezés Zsulecz János részéről meg szűnt.
2./ Ugyan fent jegyzett Zsulecz János Török Miháltól /csicsói születés, mostanában Gróf Teleki László csurgói udvaráben Méhész / fel vett 18 váltó forintokat, 6 száztóli kamatra, ez a tőke Török Miháltól által iratott T. Pétsy János Ihárosi Plébánosnak intézetre, amint az eredeti jegyzés 14. mutatja. Erről a fent jegyzett Zsulecz János kamatot nem fizette, amely hét Evekig tészen 7.50 váltót, és igy összesen 25 ft. 50 váltót. Ugyan ezen summa is az alul irt napon sz elsö részben említett Bencsik István által fizettetett, és Zsulecz Jánost illető 4o ft.-ból le huzatott, és a kötelezés Zsulecz János részéről meg szüntetett, ugy, hogy ez utolsó summánál 4 ft.váltó munka fejébe, amellyet Zsulecz János tett, le számláltatván, a többi elengedtetett általam .
3./ Ugyan fent nevezett Zsulecz János hajdan fel kért Lőczi István Ihárosi Lakostól 5o váltó forintot, 6 száztóli kamatra,vagy mint az eredeti kötelezés mutatja; Ezen summa 183l. esztendőben l. Mart. Lőczi István által Domján Anna részére magok közti egyezés szerint T. Pétsy János Plébánosnak által iratott, ugy, hogy ezen summának egy része ötet illesse, a második rész pedig a Templomra fordíttassék.
Mivel pedig ezen Tőkétől is fent jegyzett Zsulecz János a kamatot 7 évig és, lo hónapig le fizetni el mulasztotta, amely tészen 2o ft.-ot, és igy a tőkével együtt 7o ft.váltót Ebből tehát egy rész fele/ a Templomot illeti, az az 35 ft. ugyan annyi Pétsy János Plébánost.
Ezt az egész summát, vagyis 7o ft.-ot Zsulecz György ihárosi lakos és jobbágy Zsulecz Jánostól, mint édes attyától a fent jegyzettek jelenlétében a számvetés alkalmakor önkényt által vette, e képpen: Hogy ő, Zsulecz György két rendbéli kötelező levelet adván, az egyiket 35 ft. váltóról, melyek az össze számított kamattal a Templomot illetik. Másikat 25 ft. vált. mellyek Pétsy János Plébánost illetik, kötelezi magát ezután. Kérvén, hogy itt is a Pétsy Jánost illető summától, vagy az 5o ft.-ról fel szaporodott kamatnak fele el engedtetett.

Második jegyzés: Bencsik István utasítása szerint e képpen fizette ki a Zsulecz Jánost active illető 17 v.ft.-kat.
2o ft. valtókat Tek. Nagy Sámuel ügyvédlő urnak, ki az ügyet intézte- tett le, a ki is azokat Pétsy Jánosnak azokat által adta.
Továbbá Pétsy János Plébánosnak maga szerint ajánlott és adott Bencsik István 4 akó bort 5 ft.-jával, tehát a másik 2o ft.váltó e képpen zajolt le. Jegyzette Pétsy János Plébános Ihárosban, Január 14. 1838. eszt.

A magasdi keresztfe fel állítását tárgyazó jegyzék foglaltatik, a Can. Visitatio / 1815. 15. Sept. / 14.§-ban ismét a plébánia levéltárában 130. szám alatt. De már ez óta Nyuli Józseff ujra csináltatta, és ő ez alkalommal le mondott a továbi ;gondoskodásról, azért mivel Zsulecz Jánosnál van tőkéje. Mi történt az eredeti summával, a mint a Visitatio Can. jegyzette, azt az elő Plébános nem tudhatja, ő csak egy kötelező levelet talált Zsulecz Jánostól, és azt fel szaporította / az mint fellyeb látszik /, tehát Hánzer János Plébános aki a lo ft.-okat
Zsulecz Jánosnak kiadta, kora halálával a többi tudósításokat el temette.

lnstantia:
"Super lbus 8. lbus 5 quas infra seriptus in supolementum decedentium ab acathohius praslationum rigorebo (Gratioti Escelsi Consilii Regii de 2 Ibus l800. 17. 27735 emanali intimati resolutos a l. novembr. 1835 usque ultimam 18 1836 ovrenientes, ee quidem lbus 4 medio offini Diocesani ;Weszprimiensis rite percepi super cuibus per paesenter quito. Iháros, ultimam 1836.
Ezen formula ujonnan küldetett a püspöki Titkárságtól, mellynek az előbbi mód szerint ugy kell a plébánostól alá irva lenni .

Azon Nyugtatvány pedig, melly a Plébánostól az ő fungusbeli járandóságért adatni szokott, méj érzelmü, szinte fölsőbb rendelésszerü. Jegyzésre méltó, hogy ezen pénz mennyiség eddig folyvást a változó vagy rosz pénz nemében fizettetvén, végre a Fölséges Parancsolat szerint / 33138. 8. Nov. 1836. / l. Adventtől 1836. kezdve ezüst pénzben fizetendő.

Ez év telén csináltattam a Méhest. Balázs Józsefnek, ki a csinálást igazgatta, fizettem napjában,l ft.váltót, ételen kivül
dolgozott 9 és 1/2 nap, fizettem tehát neki 9 ft.váltót. Ezen
kivül dolgozott rajta magam két cseléde, pénzes és kölcsön munkát a jár-rész szerint a Patrónus adta, rész szerirnt az előbbi Méhesbe kerüle. A mi deszka benne van, az saját pénzen
váltott. Úgy nemkülönben a fa hordása pénzes és kölcsönös volt, amikor egyik ökrömnek a lába is el törött, és az árából sokat vesztett. Jegyeztetett Márc. 17. 1839.

Ugyan e télen csináltattam a sörtés ólat is. A fát mind az uradalom adta, dolgozott rajta az egész plébánia, kivévén Inkét. Magam is dolgoztam rajta, a munka igazgatónak, Balázs Józsefnek magam pénzéből fizettem 5 ft.váltót, ételen kivül. Jegyeztetett Martius 17. 1839. Pétsy János Plébános.
48. Közre bocsáttatott azon udvari rendelet, / 4. Nov. 1839. 15549 szám alatt / melly szerint a mesteri járandóság melly hinlo scola deledendi ab Alartolius van rendezve, l. Nov.-től fogva 1839. ezüstben jár, azért a Nyugtatványt is e képpen kell intézni.

A plébániakert végét feásattam. Egy öl széles és fél öl mély sánccal , minden öltől fizetvén 15 váltó forintokat , és ezt tulajdon magam költségén; azért mivel a kerteléshez kivánt anyagokat a Patrónus vonakodva adott, a Berényi és Szt.Péteri lakosok pedig vissza vonólag beszéltek, illy kettős illetlenségek elkerülése okából inkább most ez uttal magam sáncoltattam, az egész került tizennégy ft. váltóba.

Szt.Péteri helység maga költségén csináltatott egy kereszt
fát, Krisztus feszült képével, szöllö hegyében azon szegletre, hol az ut elágazik az Uraság szölleje felé, és egyik eyyenest föl északnak a hegy hosszában tart. Ezen keresztfának föntartásáról adták a következő levelet fölszentelés alkalmával , melly igy szól:
"Mi alólirottak tudtára adjuk mindeneknek, hogy a Szt.Péteri szöllö Hegyünkön egy keresztfát az üdvözitő képével
állitottunk, és ugyan azt mi magunk és maradékaink által fent tartani és tartatni szándékszunk. Ámbár ugyan az emlitett Kereszt-képet, mint megváltásunk jelképét belbuzgóságunkból is fen tartanánk, azonban a külhitelre nézve mégis azt igérjük, és fogadjuk, mint magunk mint mardékaink nevében, hogy ezen fölállitott Keresztfát folyvást fent és tiszteletben tartjuk. És ennek bizonyitására adjuk ezen nevünk aláirásával és kezünk kereszt vo-. násával megerősitett Levelet. Költ Szt.Péteren, Junius 8. -án, 1840.

Katholikus név:
Szakáts József Hajnal János Kis Pálné Novák János Zakócs Mihál Hajnal József Gombkötő Istók Hajnal Imre Török János Szörtsök József Nyuli István Nyuli János Mónár János Filipovics Andor

Evangélikus név:
Kanki József Novák József ör. Mitnyek Imre Mitnyek István Kanki János öregbiró Pintér György N. Berke János N. Berke István Novák József if .

Az erdetiről ide jegyezte Pétsy János lhárosi Plébános.
Fölszentelte T. Rákóczy Antal Zákányi Plébános és Csurgói egyházkerületi alesperes Junius 8. -án , 1840.
fölszentelés keresztjárással történt, melly reggeli 7 órakor indult ki az ihárosi Templomtól, maga a Plébános vezérlete alatt, s oda-vissza ájtatos énekléssel járdalt nagy sokaságu nép. Jegyezte Pétsy János plébános , jun. 8. 1840.
51. A Patrónus adott uj cserép zsindeleket, reá ment 17291 uj és talán looo avult, amellyek jók voltak.
2./ A többi költség a templom pénztárára nehezedett, mellyet is a püspöki Kormány helyben hagyván, az előbbi esztendők jövedelmi maradványait / 613 f. / rendesen assignálta.
·3./ Mész hozatott a templom számára 58 mázsa, mely tesz l05 ftv.-t.
4./ A zsindelezés mésszel tétetett, és azután a templom kivül-belül, sirboltal együtt ki igazittatott, meszeltetett. És mind ezen munkákért Czimmerman Gergel Berényi kőmüves igazgatónak, a Patrónus és Plébános előleges elhatározásával fizettetett Háromszáz harminc váltóforint.
5./ A templom ablakából sok ki volt töredezve, azután az meg ragasztékok is igen hibások lévén, mind annyi ablakoknak ki igazitása alku szerint került 35 vft.-ba.
6./ A Torony ablakok uj megfestése alku szerint került 3o ft.
ba. 7./ Az asztalosi ki igazitások, és a sirbolt ablakainak be táblázása 11 vft.
8./ Különféle lakatos munka 2o ft.
Mindezen munka három hét alatt be végeztetett, a szekerezés, és kézi munkákat a plébániabeli hivek tették. Jegyeztetett sept. 15. 1840. Pétsy János Plébános által.

Ez éven be deszkáztattam a Méhest, ujra meg zsuppoltattam, a pénzbeli költség összesen 2o ft.váltó.

A csicsói helység 1839-ben csináltatott egy a megváltó képével ékesitett keresztfát saját költsgén, melly mintegy 52 ft.váltóban lészen. Ezen keresztfát tiszteletben fönt tartani mindenkor a helység költsége marad, egyébiránt a ... rendelet szerint el hanyagolás vagy tiszteletlenség esetében el mozditandó leend. - Fölszenteltetett ugyan ebben az évben Nagy Tiszt. Rákóczy Antal zákányi plébános ur által, N.Tiszt. Nemes József csurgói plébános ur és Horváth Antal pécsi megyei kis pap szolgálatja mellett, a helybeli plébános pedig az anya teplomból járula igen számos és jeles keresztjárással oda és vissza Pünkösd hétfőjén.

Zsulecz György ihárosi lakos és köz-polgár történetét elő
adja a 43. szám 9-8 lapja. 1841. 14. januáriusáig számot ve
tett vele illy módon:
1./ A magasdi keresztfa Tőkéje a fent jegyzett időig nálam, alulirottnál le téve lévén, kamatjával együtt máig lett 28 ft.v.
2./ Zsulecz György - amint a 43. szám alatti jegyzés mutatja, 25 v.ft.-ról kamatozott, ebből is a szám vétel idejéig lett 29 ft.v.
E két számadást fel cseréltük, és Zsulecz György átvette a Magasdi keresztfa Tőkéjét, az engem illető adóssága pedig meg szünt, és igy én a Magasdi keresztfának, ő pedig nékem ezután nem tartozik. A kötelezvények meg mutatják.
3./ Ugyan Zsulecz György a tul érintett szám szerint tartozott az ihárosi Templomnak 35.3o v.ft.-tal. Ezen summa
is a fentbeli időben kamatjával együtt lett 41 ft.v. Jegyezte Pétsy János Plébános, jelen volt Zsulecz György és ujj kötelezvényeket adott. Jelen volt Ágh József tanitó és jegyző, ki is a kötelezvényeket irta.

Julius 3.-án 1842. hozatott el Tislér István Kesztheli orgonamüvész az ihárosi Templom orgonáját ki tisztitani, s össze hangoztatni, és minden más aprólékosabb hiányokat ki igazitani, ezért szerződés szerint 5o v.ft. volt dijja, dolgozott 6 nap, és ekkor nálam volt tartáson, a hozatala 6 ft. 40, a haza vitele is annyi.
Ugyan ekkor csináltatott a kut-zár is az orgona mellett, az asztalos munka 2o ft.váltó, a lakatos munka pedig 8 ft.váltó volt.

Egy mennyezet /Baldachinum/ csináltatott az Ihárosi Templom számára, mellynek költségei: Kelme 5oft., az aranyozás és festés 44 ft., szabó 6 ft., lakkozás 5 ft. Az előbbi használható kelmék ki fizetéséért 7 ft. 30. Az asztalosnak egy külső deszkabeli ék 22 ft. A lábok elöbbiek, de ujra festettek és aranyoztattak.

Hatvan öt forintról Nyugtatvány - /o29 szám alatt/ pengő pénzben, mellyeket alólirt Weszprimi Püspöki és Somogyvármegyebeli lhárosi lelkész egy évi járandóságot, ugymint 1844. Pünkösd hava 1. napjátál 1845. Szent György hava utolsó napjáig a Budai Királi Közalapitványi pénztárak főtisztségétől, nevezetesen az Egyházi Alapból a Somlyó Vásárhelyi Királi Közalapitványi Pénztár által hiány nélkül fölvettem. Költ lhárosban, Szent György hava 3o.-án, 1845.

Eltörvén az Ihárosi naqyobb harang, azt ujjá öntetni szükséges volt, e végből felszólitottam levél által a pétsi, varasdi, szombatheli és sopronyi Harang Öntőket, s ez utolsót találván legjobbnak, véle azonban a téli üdő és távolság miatt csak levelezéssel érintkezhettem;
1./ tudósitása 18. dec. 1844.-ben, 2./ 28. január 1845. között lett, és utolsó egyesség képpen vétetett. 3./ tudósitása szerént igy leköttetett, s ebben már 8 évi jót állast biztosit. Ezen levelek általi egyezkedés és egyezség szerint ismét a téli üdő, távolság és ritka viszontagságu hó miatt Sponriet Ferdinád nagykanizsai kereskédő kereskedése utján a füzött harangot fel küldöttem Sopronba, le szedett vasával együtt. Meg méretvén a harang tömege 532 kg, a vasa 60,5 kg.
Feladván a harangot és vasát, tudósitást kapám, hogy a vasak gyöngék, és a szive sem elegendő és alkalmas, tehát uj vasalás szükséges,s ezért és a sziv szijáért 75 váltó forintot számitott a Harang Öntő, amit el kellett fogadni. Pünkösd héten a Harang Öntő maga le hozza Szombathelyre, s az Méltóságos Balassa Gábor megyés püspök.által 23. juliusban felszenteltetett. Haza hozatott 7. Augusztus, és aznap fel is tétetett.
A fizetés e képpen történt: - az öntésért 225 váltó;, továbbá a szivért szijjastól 76 fr.v., Szombathelyre hozatal lo ft., Szombathelyről haza 12.3o ft., a felvitel 14 ft.v., a felszerelés körüli költségek 12.54 ft. váltó. Levétel és feltevési költségek, a harangláb s más igazi- . tások 13 ft. Összes: 363 ft. váltó.
Szükssges irományok a templon számadásai között és a plé-. bánia-levéltárban feltalálhatók.
Emlékezetre méltó, hogy Nyékey orvos ur e célra 25 v..forintot adott, melly fuvarbérre fordittatott, akkor midőn magunk személyesen Sopronba mentem.

Ez évben -1845- a plébániaház födése, melly vert zsuppolás meg romladozván, a ház cserép zsindellel fedetett. Minden anyagot s mesterembert a Patronus adott, csak a szekér és
gyalog napszámot adták a plébánia beliek.
Zsindel hozatott közel 20000, de ebből mintegy 2000 eltörött.

1846. 19. Januáriusban vettem át Tek. Pallini Inke József földesuraság s több nemes vármegyék táblabirájától azon mise mondó ruhát, melyet boldogult neje, Battyhány Gabriela Grófnő készitett és készittetett.
Ugyan ez idő tájon adott Iphygenia kisasszony egy ciborium takarót.

Pétsy János plébánost fejbaja, melly már régiebb 1849. évben nagyobb mértékben elérvén, T. Inkey József és egész családja biztatására segédet kért olyan kitétellel , hogyha e nyavalyá
nak következtében a plébániáról le mondania kellene, egy oly segéd adasson neki, ki a hivatalra alkalmas s a földes uraságnak is mint gyám Urnak kedvébe jönni, s abban maradni érdemes legyen. Később a Tisztelt Család a készpénzbeli diját a segédnek magára vállalta, s azt adja is folyvást. Első segéd lett Császár Antal , ki october 20.-án jött meg.

Az Iháros-Berényi udvari kápolna ismét meg nyittatott és october 6.-án 1850. a helybeli plébános által felszenteltetett. Vasárnaponként tartatik tulajdonképpen benne isteni szolgalat ideiglenesen a plébános által.

1850. évben terveztetett az uj istálló a plébániaháznál és akkor télen ledöngöltetett minden fa, és csak 1851. év tavaszán kezdett valóságos épités történni, igen nyomorultan, csak szalmával födve, és nagyjából besározva készittetett el annyira, hogy télen a marhák beleköttettek; tehát mélg 1852. évre is sok tennivaló maradt. Minden matériákat a Gyám Ur Inkey Uraság- adott, szinte a mesterembert. is, csak a többi szolgálatot tette a Plébánia. Adott. 670 zsuppot.

Az ihárosi templom teteje 1852. év tavaszán kiigazittatott, a következő költségek valának reá forditandók:
- a mesteremberek a templom pánztárából fizettettek, az összegnek előleges helyben hagyásával, melyet a püspüki hivatalos levelek megmutattak,s ez volt 360 forint.
- az anyagokat a Patrónus adta, mellynek ára összesen tett 2l6 forintot. Azonban a különféle, előre nem látott, de előfordult költségekkel együtt a patrónus költségei szinte felütötték a plébániáét. Lásd az ide mellékelt költségvetés kivonatait. Vállalkozó Sárvári épitőmester volt, ki is munkájáért 3 évig jótáll.

lnkey Iphygenia kisasszony egy uj zöld szinü mise mondó ruhát és egy egy oltár teritőt, mellynek az elől lefüggő csipkéje igen nevezetes, ajándékozottIDŐSEK NAPI TÁMOGATÁS
2020.12.14.

A kihirdetett vészhelyzetre tekintettel Iharosberény Község Polgármesterének döntése értelmében minden időskorú iharosberényi 20.000 Ft támogatásban részesül. Az összeg személyesen vagy írásos meghatalmazással vehető át december 16 és 17-én, 13-15 óra között az iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Egészségügyi biztonságuk érdekében kérjük, figyeljenek a védőintézkedések -szájmaszk, 1.5 m védőtávolság- betartására!
COVID-19 ANTIGÉN GYORSTESZT
2020.12.03.

Iharosberény Önkormányzata a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében COVID -19 AG gyorsteszt elérhetőségét biztosítja az érdeklődők számára. A COVID-19 Ag teszt antigén kimutatására használható emberi orr-garati tamponmintákban. Használatával 20 perc alatt kiderül, hogy megfertőződött-e COVID-19 vírussal.
A gyorsteszt telefonon előrendelhető a +36(82)494-043 101 és +36(82)494-043 105 melléken, 2.625 Ft önköltségi díjért átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban.
A teszttel kapcsolatos tudnivalókról telefonon érdeklődjön háziorvosánál.
KORMÁNYABLAK BUSZ
2020.09.28.

Mobilizált ügyfélszolgálat keretében személyi okmányokkal (személyi igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány), gépjármű okmányokkal valamint kormányablakban indítható ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség Iharosberényben, a Polgármesteri Hivatal udvarán 2020. október 5-én, hétfőn 14.30-15.15 óra között.
A kormányablakbuszban díjak, illetékek fizetésére kizárólag bankkártyás fizetési lehetőség biztosított!
INGYENES KISGYERMEKNEVELŐ TANFOLYAM
2020.09.28.

harosberény Község Önkormányzata kéri mindazok visszajelzését, akik KISGYERMEKNEVELŐ TANFOLYAM iránt érdeklődnek!
Részletek:
2020. októberben induló tanfolyamokon lehetőség van OKJ rendszerű Kisgyermeknevelő végzettséget szerezni.
Megfelelő számú jelentkező esetén Csurgón, illetve kaposvári helyszínnel indulhat képzés.
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam engedélyszáma: E – 000545/2014/A023
•Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány, Egészségügyi alkalmasság
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési ideje: 1300 óra (kb. 12 hónap, ebből 400 óra saját szervezésű gyakorlat)
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam finanszírozási formája: ingyenes
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési (tagozati) forma: támogatott tanfolyami képzés
•Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%
INGYENES KÉPZÉS FELTÉTELE:
a jelentkező regisztrált álláskereső legyen, az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozzon:
-25 évnél fiatalabb
-30 év alatti pályakezdő álláskereső
-50 évét betöltött személy
-legalább egy gyereket egyedül nevelő felnőtt
-GYES, GYED-ről visszatérő
-foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
-tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
-megváltozott munkaképességű
-roma nemzetiségű
-közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett álláskereső
-inaktív személy
JELENTKEZNI LEHET szeptember 23-a, szerdáig az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a titkarsag@ibereny.hu, címen, vagy a 06 (82) 594010, 06 (82) 594011 telefonszámokon.
FELHÍVÁS
2020.07.10.

Iharosberény Önkormányzata a bölcsőde fejlesztéshez szükséges megfelelő szakemberállomány: kisgyermeknevelő-gondozó és bölcsődei dajka egy éves képzésre jelentkezőket keres.

Képzésbe vonás feltétele:

A jelentkező legyen regisztrált álláskereső, valamint a következő feltételek valamelyikének feleljen meg

-25. életévét még be nem töltött személy
-30 év alatti pályakezdő álláskereső
-50. életévét betöltött személy
-legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
-GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő személy
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
-Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett személy (90 nap álláskeresőként regisztrálva)
-Megváltozott munkaképességű személy
-Roma nemzetiséghez tartozó személy
-Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, s nyilvántartásba vett álláskereső
-Inaktív személy

Jelentkezni lehet: ügyfélfogadási időben Sánta Gergőnél, a Hivatalban
MEGNYITHAT AZ EDZŐTEREM
2020.05.08.

Iharosberény Polgármestere – a Kormánynak a az amatőr-, szabadidős- és tömegsportra vonatkozó, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések fokozatos enyhítését engedélyező rendelkezéseivel összhangban- 2020. május 08-tól engedélyezi a Kultúrházban működő edzőterem megnyitását, látogathatóságát.

Az edzőterem látogatása a következő biztonsági szabályok betartása mellett lehetséges:
-látogatási idő kedd és csütörtök 14-20 óra
-kizárólag előzetes telefonos (+36 30 4934495) időpontegyeztetés után
-egy időpontban max. 2 fő tartózkodhat a teremben
-az edzőterembe érkezésig az épületben kötelező a szájmaszk viselése
-a teremhasználó írásban nyilatkozik, hogy koronavírusos tüneteket nem észlelt magán, és nem érintkezett koronavírussal fertőzött személlyel
-kötelező a kézfertőtlenítő használata
TAVASZI LOMTALANÍTÁS
2020.03.26.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy Iharosberény községben a tavaszi lomtalanítási akciót
2020. április 03-án (pénteken) tartja.
A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. A kisebb méretű lom hulladékot zsákban, vagy dobozban tegyék ki a szétszóródás megelőzése érdekében.
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méretét meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl.: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl.: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer).
Tájékoztatják továbbá a lakosságot, hogy az ingatlanhasználók részére egész évben hulladékudvarban térítésmentesen biztosítják az elektronikai hulladék (Tv., hűtő,
háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában
(2020. április 01. és 2020. április 30. között) veszik át.
Iharosberény településhez tartozó hulladékudvar címe: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉSEK
2020.03.26.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, az alábbi intézkedéseket hozom:

1.
Az Önkormányzat beszerzett egy Wellion típusú infravörös testhőmérséklet mérő eszközt,
amelynek használatát az alábbiak szerint szabályozom:
Balázs András munkavezető munkakezdéskor ellenőrzi valamennyi közfoglalkoztatott
testhőmérsékletét, ezt követően az Önkormányzati Hivatalban dolgozókét.
Balázs András a gyermekétkeztetés keretében, az étel óvodához történő szállítását követően
megméri az óvodában dolgozók, valamint az ételt átvevők testhőmérsékletét is.
Amennyiben a mért testhőmérséklet meghaladja a 37,5 celsius fokot, úgy a dolgozót
haza kell küldeni azzal, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot háziorvosával.

2.
A gyermekétkeztetés keretében az ételszállító dobozok átadása – átvétele mind az átadó, mind
pedig az átvevő részéről csak szájmaszkban történhet. A szájmaszkokat az Önkormányzat biztosítja.

3.
Az Önkormányzat kulturális területen dolgozó munkavállalóinak munkaideje 7,45 – 16,15 óra, kivétel kedd és csütörtök, amikor a helyi tv. adásnapjára tekintettel 12,00–20,30 óra.
A Kultúrház – a járványhelyzet miatt – zárva tart, szolgáltatásai szünetelnek.
A rendkívüli helyzet elrendelése a dolgozókra nézve nem jelent otthonukban tölthető szünetet,
a dolgozók kötelesek munkaidőben az intézményben tartózkodni (szabadságolás lehetősége biztosított) azon feladatok elvégzése céljából, amelyekre a normál napi ügymenet mellett nincs lehetőség.

4.
Munkanapokon elrendelem a fertőtlenítést:
-a közfoglalkoztatási programban a szerszámok, a gyülekezésre használt terület, raktárépület
esetében,
-a felépítménnyel rendelkező buszmegálló helyek esetében.
A napi fertőtlenítést, 0,1 %-os hypós fertőtlenítő oldattal kell elvégezni. A hypót az Önkormányzat biztosítja.

A temető esetében a ravatalozó és a temető bejáratának fertőtlenítését a temetést megelőzően közvetlenül, illetve annak befejezését követően, legkésőbb 1 munkanapon belül kell elvégezni.
A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA ÖNKÉNTESSÉGRE
2020.03.19.

Kedves Iharosberényiek, leendő önkénteseink!

Óvjuk meg idős polgárainkat, segítsünk nekik!

Iharosberény Önkormányzata arra kéri a 70 év felettieket, hogy ne menjenek az utcára, maradjanak otthon! A koronavírus rájuk nézve a legveszélyesebb, ezért fontos, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzenek!

Óvjuk meg szüleinket, nagyszüleinket, ugyanakkor ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek nem biztos, hogy rokonai segíteni tudnak!

Iharosberény Község Önkormányzata önkéntesek jelentkezését várja 50 éves korig, akik segítenek azoknak az idős Iharosberényieknek, akik más módon nem tudják megoldani a mindennapokat!

Részletek és jelentkezés a 06-82/494-043-es vagy a 0630/640-8451 telefonszámon!

Közös lehetőségünk és felelősségünk, hogy az óvintézkedések megtételével a minimálisra csökkentsük a megbetegedések számát!
A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA AZ IDŐSEKHEZ
2020.03.19.

Kedves 70. életévüket betöltött Iharosberényiek!

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt különösen fontos, hogy maradjanak otthon, minél kevesebb emberrel érintkezzenek, mivel a vírus Önökre a legveszélyesebb!

Éppen ezért arra kérjük mindnyájukat, ne hagyják el otthonaikat, forduljanak családtagjaikhoz vagy az önkormányzathoz bizalommal, amennyiben segítségre van szükségük!

Az ellátásukról való gondoskodásban tudunk segítséget nyújtani. Az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, házhoz szállításában.

Amennyiben szüksége van a segítségünkre, jelezze március 19-tól az alábbi telefonszámokon: 06-82/494-043 vagy 0630/640-8451 vagy segítséget kérhet e-mailben is, a szocialugy@ibereny.hu e-mail címen.
A gondoskodást a megfelelő számú önkéntes jelentkezését követően kezdjük meg.
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS: KULTÚRHÁZ
2020.03.19.

Figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre az alábbiak szerint intézkedem:

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha időben és megfelelő határozottsággal cselekszünk, akkor a járvány terjedése visszafogható. A legfontosabb, amit ma mindannyiunknak meg kell tenni a vírus terjedése ellen, hogy minimálisra csökkentsük a személyes kontaktusokat.

Ezért a Iharosberény polgármestereként, munkatársaiért felelős munkáltatóként, szükségessé vált rendkívüli intézkedéseket bevezetnem Iharosberény lakosai és az Önök egészségének biztonságának megóvása érdekében.

Intézkedések:

1. A Kultúrházban – figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre – a személyes ügyintézést felfüggesztjük, a Kultúrházat határozatlan időre bezárjuk, rendezvényeket nem tartunk, illetve magánszemélyek, civil és más szervezetek számára helyszínként sem tudjuk biztosítani. Érvényes 2020.03.16. 15.00 órától

Természetesen a Kultúrház „zárt ajtók” mögött továbbra is végzi munkáját, a szokásos ügyfélkör bizalommal fordulhat ezen időszak alatt is, telefonon és e-mailen változatlanul állnak a lakosság rendelkezésére!

Zsirmon Endre polgármester
NEM LÁTOGATHATÓ A KULTÚRHÁZ
2020.03.16.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására Magyarország Kormánya elrendelte a kulturális intézmények látogatási tilalmát. A személyes kapcsolatok mérséklésével, közösségi helyek látogatásának kerülésével, a személyes higiénia fokozott betartásával mérsékeljük a cseppfertőzéssel terjedő koronavírus-járvány tömegessé válását!
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS: ÓVODA
2020.03.16.

Tisztelt Iharosberényiek!

A Kormány által, március 13-án bejelentett iskolai változások, a bezárás és a digitális munkarend bejelentését követően ma egyeztettem az óvoda vezetőjével, valamint a közétkeztetést végző cég képviselőivel.
Az egyeztetést követően polgármesterként az alábbi intézkedéseket hoztam meg március 16-a hétfőtől:

Bár településünkön továbbra sem tudunk koronavírussal igazoltan fertőzött betegről, de úgy gondolom, a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedésekre szükség van:

Március 16. hétfőtől az önkormányzati fenntartású óvodában rendkívüli szünetet rendelek el Iharosberényben a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján.

Tekintettel arra, hogy nem tud minden család gyors megoldást találni, hétfőtől ügyeleti rendet működtetnek majd az óvodában. Ez az ügyelet később is működni fog, és meghatározott rend szerint fogadják majd a gyermekeket, ha szükséges. Ennek részleteiről az intézményvezető ad majd tájékoztatást a szülőknek.

Az óvoda bezárását a megelőzés céljából az intézményvezető és a szakemberek egyöntetűen támogatták, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez a döntés sok esetben nem hozza egyszerű helyzetbe a családokat.
Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy a szakemberek és jómagam is azt kérjük, lehetőség szerint ne a nagyszülők vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre, hiszen leginkább rájuk nézve veszélyes a vírus.

Ezzel egyidejűleg kérem a munkáltatókat, amennyiben megoldható, tegyék lehetővé a kisgyermekes munkavállalóknak az otthoni munka végzést.

Számos családban nagy segítség a gyermekek közétkeztetésének lehetősége, így ezt a továbbiakban is biztosítani fogjuk mindazoknak, akik erre rászorulnak, hasonlóan a nyári, szünidei étkeztetéshez. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Fontosnak tartom ismét hangsúlyozni, jelenleg sem tudunk Iharosberényben igazoltan fertőzött koronavírusos betegről, a ma meghozott intézkedések a megelőzést szolgálják, hiszen a legfontosabb ezekben a napokban a fertőzési gócpontok kialakulásának megelőzése.

A legfontosabb az iharosberényi emberek egészsége és biztonsága. Bár ezek az intézkedések megváltoztatják mindennapjainkat, türelmet, higgadtságot és körültekintést kérek mindenkitől!

Hiszem, hogy mi, iharosberényi emberek együtt, közösen túljutunk ezen a krízisen!
Iharosberény, 2020. március 16.

Zsirmon Endre
Iharosberény Község polgármestere
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS
2019.08.24.

Iharosberény Község Önkormányzata az érintettek részére tanévkezdési támogatást nyújt. A támogatás kérelemhez kötött. A kérelem nyomtatványa munkaidőben átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban. Beadási határidő szeptember 20. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2019.08.24.

A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13-ra tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választásra minden választójoggal rendelkező állampolgár szeptember 09-ig jelöltet (egy választópolgár több jelöltet is) ajánlhat. A választópolgárok személyesen, az értesítőjükben szereplő szavazóhelységben szavazhatnak. Iharosberény községben 6 fős képviselő-testület kerül megválasztásra.
Részletesebb tájékoztatásért forduljon az Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.
HIRDETMÉNY
2019.08.22.

Iharosberény községben a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 2019. augusztus 26-án,, hétfőn 8.30 órától 11.00 óráig, 13.00 órától 15.00 óráig az Önkormányzati Közös Hivatalban kerül sor.
KÖZLEMÉNY
2019.08.18.

IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2017. június 1-én meghozott döntése értelmében Iharosberény Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 kódszámú, „Iharosberény Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfél-központúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormányzat az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe. A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.
Berényi Értéktár
2019.04.13.

A helyi értéktár a következő: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás kategóriákba sorolva rendszerezi az értékeket.
A helyi értéktár kezelésére helyi értéktár bizottság állt fel. Feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Tagjai Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert közművelődési szakember, Horváthné Szanyi Éva Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnöke, Erőss Borbála Ifjúkor Egyesület elnöke, Ledniczky Miklós Jánosné Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke.
A bizottsághoz eddig beérkezett javaslatok: a berényi Inkey kastély és parkja, a berényi szelídgesztenye, az Erőss doktorok munkássága, a berényi nyugdíjas klub tevékenysége, a berényi fotó és videó archívum, a berényi Szent Flórián és Nepomuki Szent János szobrok, a berényi Platános, a berényi Nagyvár és Kisvár földvárak, a berényi Inkey Gáspár Vívóverseny, a berényi Ifjúkor Egyesület Banderium Hungarorum csoportjának tevékenysége, a berényi I.világháborús Hősi emlékmű és országzászló, a berényi helytörténeti gyűjtemény anyaga, a berényi himalájai cédrus- az ország legnagyobb és legidősebb cédrusa, a berényi evangélikus templom, a berényi énekkar tevékenysége, a berényi Gesztenye Fesztivál, a berényi hagyományőrző tánccsoport tevékenysége.
Hirdetmény bölcsődei tervekről
2019.03.18.

IHAROSBERÉNYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A 6/2017. (VIII.3.) SZÁMÚ PARTNERSÉGI RENDELETE ALAPJÁNÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, AZ ÉRINTETT TULAJDONOSOKAT ÉS A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKET ÉS CIVIL SZERVEZETEKET, A TERÜLETEN INGATLANNAL, SZÉKHELLYEL, VAGY TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKET, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY AZ IHAROSBERÉNY, EÖTVÖS U. 1. SZÁM ALATT ( AZ ÓVODA KERTJÉBEN) ÚJ BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI.
MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI A TELKEN BELÜL KIJELÖLT ÉPÍTÉSI HELY HATÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT, ÉS ENNEK MEGFELELŐEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT, MELYET AZ ÖNKORMÁNYZAT 34/2019.(III.12.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL KEZDEMÉNYEZETT A VÉLEMÉNYEZÉSRE ALKALMAS DOKUMENTÁCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATUNK HONLAPJÁN (www.iharosberény.hu) ÉS HIVATALI IDŐBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TEKINTHETŐ MEG, 2019. 03.18-2019.03.29. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN, ÉS A 2019. MÁRCIUS 22-én 10 H-KOR AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMON. A PARTNESÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI SZERINT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELEIKET AZ EGYEZTETÉST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL BEÉRKEZŐ MÓDON – IHAROSBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8725 IHAROSBERÉNY, RÁKÓCZI U. 6. ) ÍRÁSOS MÓDON TEHETIK MEG. KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET.
SEFAG Zrt -erdőlátogatási tilalom!
2019.03.01.

Közleményben tudatta a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., hogy március 1. és 31. között – mint erdőgazdálkodó és vadászatra jogosult – erdőlátogatási tilalmat rendel el a téli fakitermelési, szállítási feladatainak teljesítése és az intenzív vadásztatás miatti fokozott balesetveszély elhárítása, valamint a vad nyugalmának biztosítása érdekében. A tilalom minden napján, 0-24 óráig tart.
A korlátozás nem érinti a jelzéssel ellátott túraútvonalakat és a szilárd burkolatú utakat. Az erdészet felhívta a figyelmet arra is, hogy a tilalmat megszegőkkel szemben eljárást indít, „amely súlyos pénzbírsággal záródhat”.
Ebösszeírás
2019.02.08.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Iharosberény Önkormányzata ebösszeírást végez.
Az állatok oltási könyvét tulajdonosaik szíveskedjen bemutatni az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) 2019. március 1-ig.
Felhívom továbbá a kutyatartók figyelmét, hogy a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

Gépek az önkormányzati utak kezeléséhez
2019.01.10.

PROJEKT ADATOK:
Projekt megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez munkagépek beszerzése Iharosberényben és Somogycsicsón. OP név: VP - Vidékfejlesztési Program (VP). VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl, Somogy, Iharosberény. Megítélt összeg: 19 989 793 .- HUF. Projekt összköltség: 21 041 888 .- HUF. Támogatási döntés dátuma: 2017.12.28.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:
A projekt során az önkormányzati utak kezeléséhezés és karbantartásához szükséges gépek beszerzése történt. Iharosberény Község Önkormányzata részéről 1 db mélyásó kotró és 1 db gépkinyúlású zúzó beszerzése valósul meg. Somogycsicsó Község Önkormányzata részéről 1 db gréder és 1 db tolólap beszerzése valósul meg. Ezeken felül projekt előkészítés, tanulmány készítés - fenntartási és üzemeltetési terv - készült, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg, továbbá közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A támogatás mértéke 95 % volt. A projekt várható befejezése: 2019. január 31. A pályázat által a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése valósult meg.
Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!