CSÁSZÁR ANTAL plébános bejegyzései (1852- 1881)

1852-ik évben November 8-án Pétsy János plébános elhalván, lelkésznek helyébe következett Császár Antal helybéli káplán, ki is 14-15-ik octoberben a synodialis exament letevén, a javadalom elfogadhatására képessé lőn, s a többi kötelességekkela plébánia történt dolgainak megírását is magára vállalta, a mit ezennel az Ur nevében meg is kezd.

1854. Templomunk részére Szt. István és László, - Gábriel főangyal és Szt. József olajban festett képeivel díszített két vörös selyem zászló készült, mint fogadalmi ajándék. Alkalmat e fogadalomra Inkey László urfi betegsége adott, amelyikböl szerencsésen fölgyógyulván - emlékére a nagy örömnek, a családtagok védszentjeivel ékesített lobogók ajánltattak fel. A képeket Hora Alajos kastélybeli festőművész rajzolta.

Mint helyettes lelkész működtem 1855. évi tavaszig. Azon év május 25.-én azonban, éppen pünkösd elsö napján, nálunk Ihárosban a bérmálás szentsége szolgáltatván ki, Ránddler János püspököm által invesztiturával ellátva, plébánossá neveztettem, - a reá következett 1856. mártius 25.-én Gyümölcs oltó Boldog asszony napján, bucsunk ünnepén N.T. Németh József csurgói esperes plébános által a javadalom valóságos birtokába ünnepélyesen bevezettettem

Ugyan azon évben /1856/ templomunk bútorzatából a gyóntató szék és keresztkút hiányozván, mind a kétféle szükségen akképpen segítettem, hogy beszerzésökre - püspöki engedély mellettaz egyház pénztárából 15o ezüst forint erejéig fedezetet nyertem.

1857. évben kezdeményezésem és fáradtságos utánajárásom folytán az iskola ház építése "Geschrei" sárvári kőműves mester terve szerint munkába vétettett. Mihez a szükséges
anyagot -fa-tégla-cserép-zsindel- kérelem utján a patrónus adományozta, a nép a kézi napszámot és fuvar munkát szolgáltatta, míg végre 1858-ban az iskola befejeztetvén, az új lakás az idő szerinti mester Ágh Józsefnek átadatott, s benne a tanítás, azon évi őszön, october hónapban megkezdetett.
A régi rozzant szalmafödeles, fából készült tanítói lak pedig, mint alig használható silány parasztház, feladatott. Följegyzésre érdemes, hogy az ugy nevezett 5o-es években több féle egyházi ruha neműt: casula-alba-oltár és kehely felszerelvényt nyert az anya egyház, melyeket Inkey Iphygenia és Gr. Battyhányi Antónia hölgyek ajándékoztak.

Az 1860. évben a patrónus uri családot igen nagy és felette érzékeny csapás érte, mely által különösen Inkey József uraság - mint atya - volt sújtva, mert szép reményű fia László, ki Pesten főgymnáziumi tanuló volt, alig 17 éves korában rövid betegség után meghalt, hagyván maga után hátra jó atyja szívében sokáig sajgó s mélyen keserítő fájdalmat. El temettetett 1860. május hó 3,-án az ihárosi családi sírboltban. E gyász eset után még azon évben, a szeretett fiát vesztett atya - Inkey Józset ur akként intézkedett, hogy az anya egyház templomi felszerelés és csinosításra évenkint 80 azaz nyolcvan forintot kapjon, a plébános pedig 20 forintot, elhunyt kedveseinek lelki nyugalmáért mondandó szent misékre. E pénz összeg folyóvá tételét élete fogytáig érvényben fönntartandónak ígérte.

1861. Liszó fiók egyház, az iharosi plébániától püspöki beleegyezéssel elvált,s a szomszédos Horváth szt. Miklós anya
községhez csatlakoztatott. Az idö szerinti helybeli plébános, a szenvedett jövedelmi hiányért kárpótlásul évenként 100 forintot nyer.

1851. évben a nagy harang ujra öntetet, miután repedés következtében használhatatlanná vált. Ez történt egy évvel későbben a második vagy közép haranggal is. Az öntést Varasdon Gapst Antal vállalta magára, mit mind a két esetben megelégedésemre teljesített.

1862. állíttatott fel a szószéktől jobbra egy kis oltár, mely előtt a hívő nép különösen a Szt. Olvasó imádásával tiszteli a legszentebb Szűz Máriát. Ez okból van az aranyozott kereszten belűl természetes olvasó is a kép körül fűzve. A kép Hora Alajos pesti acad. rajzoló műve. A rózsafüzér társulat közös adakozás utján egy fehér selyem zászlót is szerzett, melynek avatásánál a keresztanyai teendőket Inkey Iphygenia kisasszony teljesíté.

1864. T. Reiner Gyula segédlelkész az ih.berényi kastélyba káplánnak küldetett.

1867. Inkey József uraság, mint csurgókerületi országos képviselő Pesten lakván, a már fentebb is említett felszerelési és csinosítási pénz alapból vásárolta a nagy csillárt, melynek ára loo forint
Ez idö tájban vett Inkey Lajos ur is egy kisebb csillárt, mily áron, nem tudhattam meg. Van tehát használatra két csillár lámpásunk, melyek a templom hajó boltozatáról csüngnek le, s varázsos fényt árasztanak szét a közájtatosság azon óráiban, melyek alatt meggyujtva lenni igényeltetnek.

1867. május hónapban tétetett le az alapkő a csicsói kápolna építéséhez, mi egyszersmind az építkezési munka kezdete volt. Folyt e munka néha hosszabb, máskor rövidebb szüneteléssel, Török József bírósága alatt, míg végre 1869 pünkösd után 22. vasárnapon N.T. Berki József csurgói esperesplébános ur közbejöttével, illetőleg ténykedése mellett, szép egyházi beszéd kíséretében felszenteltetett, s a köz használatra át adatott. Ezen ünnepéllyel kapcsolatban a kath. község által rendezett barátságos ebéd következett, melyen a patrónus uraság, Inkey József és Lajos gazdatisztjeikkel együtt megjelentek
E fiókegyházi kápolna számára 1870. évben a pesti Oltár egy-lethez benyujtott folyamodványom következtében, küldött az említett kegyes egylet: egy öltözet mise mondó ruhát, kelyhet, minden hozzá tartozó felszereléssel, pacificalást..., mi a hitközségnek különösen nagy örömöt okozott.

l869. Az anyaegyház tornya ujra zsindelyeztetett. Hogy pedig az idő viszontagságainak inkább ellenállhasson, olajjal vegyített barna vörös színnel be festetett Szintén az 1869. évben az ih.Berényből Antalfalunak vezető államut mellet, közel a pádi pusztához, emelkedetten homokos téren Major István nevü kanász hagyatékából egy kőkereszt emeltetett. Ennek alap tőkéje 32 fr. Felszentelte Berki József esperesplébános.

1870. A templom udvar körül vétetett tégla fallal, s négy fülkével láttatott el, melyek Urnapján a lombos gallyakból készítetni szokott zöld leveles sátorok oltárait helyettesítik.
Reiner Gyula kastélybeli káplán ur szuloki plébánossá kineveztetvén, 1871. év elején jött helyébe végezetül Szentes István. Az ih.berényi káplánokról általátan megje^yzendő, hogy az egyházmegyei hivatal által utasítva vannak, miszerint a plébánostól való függést szemök elől el ne tévesszék, s annak a lelki ügyek ellátására nézve "sociam praestenit operam".

1872. Inkey Lajos uraság a csicsóba vezető üttól keletre, a a plébániai szántóföld sarkán egy márványkő keresztet emeltetett. Miként a reá vésett szavak hirdetik, a szent kereszt iránti különös kegyeletének emlékül; mert a talapzaton a Szt. Irásból vett emez igéket olvashatjuk: "Távol legyen tőlem más ban dicsekedni, mint a miurunk Jézus Krisztusnak Keresztjében: A keresztnek tőke alapja nincs.
Még azon évben Mesics József is állíttatott saját háza előtt egy homok kőből készült keresztet, ennek tőke alapja 5o fr.
Az előző jó példákat követve 1873.-ban Bartó Mihály hegybeli lakos saját szőlőjében állíttata fel a szent kereszt diadaljelét. A tőke alap 58 fr. Felszentelte ez utótbit Császár Antal plébános, a másik kettőt Berki József esperesplébános.

1873. május hónapban vétel utján szereztetett Pestről egy oltarszőnyeg. Ára 40 fr. Még ugyanazon évben törtent a bérmalás szentségének anyaközségünkben való kiszolgáltatása, s ez kellemes alkalmat nyújtott arra nézve, hogy Pribék Istvan felszentelt püspök ur Ő méltóságát fiui hódolattal fogadjuk.
A végzett szent serénykedés utáni ebédre a berényi kastélyban lett terítve, melyen az összes jelen volt papság részt vett.
Ujabb időben, a régi czéhbeli tagok, most pedig ugynevezett egyesült vegyes ipar társulat / fazekas-csizmadia- kovácstakács- bognár.../ mesterek emblémákkal díszlő szép vörös damaszt zászlóval kívánta ékesíteni szentegyházunkat, s ezt közköltségen beszerezvén, a körmenetek alkalmával kibontva, ájtatos buzgalommal hordozza körül, s ily módon a vallásos jelvényben a dícsért egylet önmagát tisztelte meg.

1879. évben Szentes István ur, ih.berényi udvari káplán, Toponárra plébánossá kegyelmesen kineveztetvén, helyébe segédlelkészi minőségben Kauzli Dezső ur ujmisés pap lőn alkalmazva.

1881. április hónapban meghalt Inkey Lajos ur, egyike a kegyuri jogok birtokában lévő három testvérnek. A Pestről megrendelt temetkezési díszkocsin szállíttatott síri nyughelyére, az iharosi családi kryptába. Lebegjen áldás a megboldogult jótevő elporladó drága hamvai felett.

Még azon 1881. évben tetszett az isteni gondviselésnek kifürkészhetetlen intézkedése folytán reám is egy oly betegséget bocsátani, mely életem fönn maradását a legválságosabb módon kérdésessé tette. Nyavalám, mely november hó 20-án tört ki, kényszerített, hogy 29 évig birtokolt javadalmamról lemondjak.
1882. év tavaszán, mint nyugalmazott plébános távoztam Ihárosból, s ez idő szerint élem a nyugalom csendesen folydogáló napjait. Hogy az itt rövid foglalatba szorított történeti adatokon kívül még sok egyéb is kínálkozott följegyzési anyagnak, kétséget sem szenved, ám ez is elegendően tanusítja, hogy azon időtartam
melynek lefolyása alatt a hívő nyáj őrizete pásztori gondjaimra bízatott, tettekben nerm volt meddő, mert több olyan mozzanatot
jelez, mi a hitélet terén valóban örvendeztető és épületes,
amiket pedig föl írtam, az utókor tájékoztatására tudomásul
szolgálhassanak.Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!