Az egyik utolsó európai boszorkányégetés
Boszorkányper hiteles története Iharosberényből

A babonás hiedelmek igen fontos szerepet töltöttek be a régi emberek életében. A néphit tulajdonképpen eszköz volt, amelynek erejében bízva remélhették az egyszerű emberek sorsuk változását: hogy sikerrel vehetik fel a küzdelmet a vak természeti erőkkel, hogy irányíthatják életüket és nem lesznek a kiszámíthatatlan erők játékszerei vagyis hogy megérthetik az őket körülvevő világot.

Ezeket a hiedelmeket, főleg a varázslást, a bűbájosságot, a boszorkányságot üldözte az egyház és vele együtt az állam is: ennek köszönhető, hogy a levéltárakban gazdag forrásanyag található a néphit mára már elenyészett elemeiről.

Sok hiedelem fűződött a boszorkánysághoz: ilyen, gyakran halálos ítélettel végződő perek 1786-ig folytak Magyarországon -és persze szerte Európában-, amíg Mária Terézia rendelettel meg nem tiltotta lefolytatásukat.

Iharosberény is helyszíne volt 1737-ben egy ilyen pernek és ítéletnek: Hampu Erzsébetet és Bánfi Ilonát boszorkánysággal vádolták meg Zsigrai József megyei főispánnál. A szemmel verő, halált előidéző rontóasszonyokat láncra verve szállították Tapsony, Nemesvid és Marcali börtöneibe, kínvallatásnak (torturának) vetették alá a kor szokásainak megfelelően, majd vallomástétel után Iharosberényben megfojtották és máglyán elégették az elítélteket.

Az érdeklődők számára álljon itt néhai Hampu Erzsébet kínzás alatt tett vallomása 1737-ből:
"Derezda nevó füvel, aki a berekben termett, avval gyógyította Szakál Máttyást és borz hájjal; erre a fűre udvaheli asszony tanitotta, aki javas volt (Barna Jankoné, megholt), midón ezelőtt circiter 6 esztendővel kezeivel, mellével rosszul volt.
Pálfi Ilona tanitotta őket ezelőtt két esztendővel boszorkánságra, azt mondván, hogy füvekből fárdót csinálj és kennyed a Balaton fiát, Martint.

Földi fák és ezerjó füvek voltak; aképp kezdett Pálfi Ilonával ilyetén dolgukrúl beszélgetni, hogy maga rosszul lévén kérte, tanitaná valamire. Jandrok Józsefnek napát Pálfi Ilona fújta föl oly módon, hogy négyszeglető rontó füvet megrágott s éjjel oda, Jandrokékhoz menvén a korsójokba okádott,ezt azért cselekedte, hogy az fatens rab asszony akkor panaszolkodott néki, miképp őtet kitudták az ház ajtóbul, mindjárt biztatta a rabot, hogy ne félj, nem sokáig fog élni benne, s innét tudgya, hogy boszorkán volt Pálfi Ilona (sőt, a leánya is Ilonának tudgya a füveket szedni), s azt mondotta Ilona: no, gyüsztö, én rontó leszek, te gyógyétó. S mutogatott néki némely füveket, amelyeket meg is tudna mutogatni.

Ezen rab is jelen volt Pálfi Ilonával, midőn hat lovon, csézán Balaton Martinhoz az ajtó hasadékán bement étszaka, ő pedig az ajtón kivűl maradott. Ilona elszedte Martinnak a lábait, kezeit, derekát, oldalait; Ilona ajtót megnyitván, ő is bement, sőt kérte Ilonát, ne bántaná Martint. A bőrit, húsát lefosztván, mint ruhát, csak úgy kiszedte minden csontját, valamint levelbűl a húst, s az inát meghúzván, minden csontyát megforgatván, sőt visszaforgatván megint bérakta, s abban volt contractus, vagyis inkább zsugorodott.

Ezen Örzsik adott három féle füvet, egyik ollan, mint a vöröshagyma fehér virágja, fődi tök a második és a harmadik örvén gyökér; maga Ilona nem gyógyéthatta, mert rontó volt. Sz. György nap előtt megfogván a békát, nyársban vonván, ember haját a szájában tévén s elásván a földben, eldagadozott: Jandriknét is így ölte meg. Barabás Géczit pedig úgy vesztette meg Ilona, hogy a nyomát fölvette és reá hudgyozott, a béka szájában tette, a földben ásta. Hogy pedig fenyegették őket, megint kivették a szájábúl s úgy gyógyult meg a legén.

A fent emlétett hat lovak csak macskák voltak, Ilonáé volt ketteje, fekete macska, a többit is ő fogdosta. A hintó csak elvetett szita volt és rosta, mellyeket öszvetévén, mint a kerekeket, egy kis ostorral meginditotta. Az ostort Ilona elvitte maga, s azon ostor tanulatlan leán fonala volt öszvefonyva, melly ostorkával magokat megcsapdosván, azon szekerekben ültek mind a ketten s elmentek nem csak emlétett emberhez, de máshová is, valahová akartak. A kocsisuk sánta ördög volt, Jancsi névű, s úgy jártak, mint a szél; nem jártak tovább, csak imitt-amott maguk hegyén és légrádi hegyen, Zajgár pinczéjében jártak taval, mivel maguknál szük volt a bor: csollán szár csévén ittak belőlük...

Tót Istvánt igenis, ez fenyegette meg, de ugyancsak Pálfi Ilona ment hozzá étszaka az ablakon s megrántotta a száját. Ez is ugyan véle volt: varakos békának vérét vévén, avval megkenték magokat, s mint a macskák, bémentek; a fönt irt ostort is avval kenték meg; ezzel mikor magokat megkenték, csak azt mondották csucsorétván: hip-hop, ott legyünk, hol akarunk, s mingyárt ott voltak...

...Szakált Ilona rontotta meg oly formán, hogy feküdt nyáron a pitvarban, Ilona eczetet kért, nem adtak és mingyárt megfenyegette: ha adsz is megbánod, ha nem is megbánod. Ezek után étszaka kiment a legén vizelleni, a szemírmes testihez ütött, sőt ostorkájával meg is csapta, amint Ilona ennek megbeszélte, s abban romlott meg. Szakál Péternétül igenis, kért kását, de tagadgya, hogy megfenyegette volna: mind az által tovább megvallotta, hogy Szakálné az udvaron feküvén az kerétett kemenczéje előtt, ott nyomták meg, s Ilona amellett öszvetörte, megtérdelte. Álmot eresztenek reájuk, bürök cséve által fújván keresztes rutát, boczafát, nyirfát.

Hárskötelet nem szenvedhetnek, hársfa alatt pedig ebédelni szoktak, a berényi szőlők mellett, a völgyben lévő hársfa alatt szoktak ebédölni. A tehenet midőn megfejik, igen kicsin ember képében változtak, megkenvén magokat emlétett kenyőcsével, láthatatlanok lettek. 15 napig rossz volt az ollyan tehén...

Kenyőcséjek emlétett varakos béka vére, és amidőn a szőlőt mecczették, annak az vizecskéje volt. Kantárjok ibafábúl, vagyis rekettye fa hársbúl volt.

Közösködött Ilona az ördöggel, Murva névűvel, amint maga megvallotta; ennek pedig nem volt köze.

1737. december 20. Tortura nélküli vizsgálat, amely során Hampu Erzsébet megerősitette a fentebb elmondottakat, és az alábbiakkal ki is egészítette:
Jég esőnek az öregét gorbonczás deák lova szarja, az apraját pedig (Szirogy) az ó lovuk szarja. A gorbonczás deákkal vagyon szövetségük, az a Baláta névő nagy vizekhez ment, ez egyebet nem beszéllett véle, hanem mikor lesz jégesső.

Otthon Sz. György nap előtt az fát vágván, megjelent néki a deák fekete ruhában, ember képében, akkor beszélgettek, s Pálfi Ilona jött elő, s ő mondotta ennek: veteméneket pedig hideggel veszthetnek. Forgó szélvészekkel úgy rontanak egyet s mást, hogy magok vannak a közepiben. Csavarognak, ez nem mehetett még eddig, mivel kis gyermeke volt, aki pedig más gyermeket nem hoz, mindenhová elmehet vélek.

Borokat inni mikor jártak Zajgár uram pinczéjében, egy kis kövecske világoskodott előttök gyertya helyett, gyémánt volt, az Ilonánál vagyon. Csak az erejét itták a boroknak, kevés bort... Hernyót, egeret és más illyen ártalmas állatokat sohasem csináltak, nem is tudnak...

Kapitányuk volt Ilona, lapu volt a zászló, mellyet az öccse hordozott, midőn companiáskodtak. A szép ruhájuk abbul állott, hogy csak egy abroszt reájok teréttetek s mingyárt szép ruhák lettek, valaminemüt gondolt. Azoknak az asszonyoknak férjei, úgymint olyas garabonczás deákok musikáltak tárogató sipokkal, csak bádogbúl voltak, s éneköltek könyvekbül deákul: többet nem értett, hanem "cumitas, cumitas".

Az igaz élő Istent ez még meg nem tagadta, noha sokat kényszerétették; s ugyan ezért nem is járhatott mindenütt vélek. Határjuk csak a Balátátul Inke felé volt a dédi keresztútig s a Dráván. Sz. György napján s hetin vagyon a takaró idejek legjobban a búzáknak; csak az erejét szedik s az ollyantéból lesz az üszög.

Amidőn öszvejöttek a compagniában, megjelenvén az garabonczás deák szeretőik, azokkal közösködtek s ágyban lefeküdvén, úgy aludtak. A garabonczás deáknál, Adám nevünél volt egy sip: ha megfújta, mind meghallották. Kettei garabonczás deáknak fekete, ketteinek vörös ruhája volt, egyik Ádám, másik Miklós, harmadik András, negyedik Tamás, más nevek nem volt, hanem csak az Ilona szeretője ugyan csak Morva néven hivattatott, s igen szép ifjú legények voltak, kik is mind ember képében láttatnak, de valóságos ördögök.

Mindezeket penig nem úgy, mint rémléseket, álmokat beszéllette, hanem igaz, valóságos szemeivel látott s véghez vitt dolgoknak mondotta lenni. Több penig hét társánál nem volt. Boszorkányok az társukat amidőn szélben járnak, akkor ismerik meg."TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS
2019.08.24.

Iharosberény Község Önkormányzata az érintettek részére tanévkezdési támogatást nyújt. A támogatás kérelemhez kötött. A kérelem nyomtatványa munkaidőben átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban. Beadási határidő szeptember 20. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2019.08.24.

A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13-ra tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választásra minden választójoggal rendelkező állampolgár szeptember 09-ig jelöltet (egy választópolgár több jelöltet is) ajánlhat. A választópolgárok személyesen, az értesítőjükben szereplő szavazóhelységben szavazhatnak. Iharosberény községben 6 fős képviselő-testület kerül megválasztásra.
Részletesebb tájékoztatásért forduljon az Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.
HIRDETMÉNY
2019.08.22.

Iharosberény községben a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 2019. augusztus 26-án,, hétfőn 8.30 órától 11.00 óráig, 13.00 órától 15.00 óráig az Önkormányzati Közös Hivatalban kerül sor.
KÖZLEMÉNY
2019.08.18.

IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2017. június 1-én meghozott döntése értelmében Iharosberény Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 kódszámú, „Iharosberény Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfél-központúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormányzat az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe. A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.
Berényi Értéktár
2019.04.13.

A helyi értéktár a következő: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás kategóriákba sorolva rendszerezi az értékeket.
A helyi értéktár kezelésére helyi értéktár bizottság állt fel. Feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Tagjai Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert közművelődési szakember, Horváthné Szanyi Éva Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnöke, Erőss Borbála Ifjúkor Egyesület elnöke, Ledniczky Miklós Jánosné Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke.
A bizottsághoz eddig beérkezett javaslatok: a berényi Inkey kastély és parkja, a berényi szelídgesztenye, az Erőss doktorok munkássága, a berényi nyugdíjas klub tevékenysége, a berényi fotó és videó archívum, a berényi Szent Flórián és Nepomuki Szent János szobrok, a berényi Platános, a berényi Nagyvár és Kisvár földvárak, a berényi Inkey Gáspár Vívóverseny, a berényi Ifjúkor Egyesület Banderium Hungarorum csoportjának tevékenysége, a berényi I.világháborús Hősi emlékmű és országzászló, a berényi helytörténeti gyűjtemény anyaga, a berényi himalájai cédrus- az ország legnagyobb és legidősebb cédrusa, a berényi evangélikus templom, a berényi énekkar tevékenysége, a berényi Gesztenye Fesztivál, a berényi hagyományőrző tánccsoport tevékenysége.
Hirdetmény bölcsődei tervekről
2019.03.18.

IHAROSBERÉNYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A 6/2017. (VIII.3.) SZÁMÚ PARTNERSÉGI RENDELETE ALAPJÁNÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, AZ ÉRINTETT TULAJDONOSOKAT ÉS A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKET ÉS CIVIL SZERVEZETEKET, A TERÜLETEN INGATLANNAL, SZÉKHELLYEL, VAGY TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKET, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY AZ IHAROSBERÉNY, EÖTVÖS U. 1. SZÁM ALATT ( AZ ÓVODA KERTJÉBEN) ÚJ BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI.
MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI A TELKEN BELÜL KIJELÖLT ÉPÍTÉSI HELY HATÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT, ÉS ENNEK MEGFELELŐEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT, MELYET AZ ÖNKORMÁNYZAT 34/2019.(III.12.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL KEZDEMÉNYEZETT A VÉLEMÉNYEZÉSRE ALKALMAS DOKUMENTÁCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATUNK HONLAPJÁN (www.iharosberény.hu) ÉS HIVATALI IDŐBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TEKINTHETŐ MEG, 2019. 03.18-2019.03.29. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN, ÉS A 2019. MÁRCIUS 22-én 10 H-KOR AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMON. A PARTNESÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI SZERINT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELEIKET AZ EGYEZTETÉST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL BEÉRKEZŐ MÓDON – IHAROSBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8725 IHAROSBERÉNY, RÁKÓCZI U. 6. ) ÍRÁSOS MÓDON TEHETIK MEG. KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET.
SEFAG Zrt -erdőlátogatási tilalom!
2019.03.01.

Közleményben tudatta a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., hogy március 1. és 31. között – mint erdőgazdálkodó és vadászatra jogosult – erdőlátogatási tilalmat rendel el a téli fakitermelési, szállítási feladatainak teljesítése és az intenzív vadásztatás miatti fokozott balesetveszély elhárítása, valamint a vad nyugalmának biztosítása érdekében. A tilalom minden napján, 0-24 óráig tart.
A korlátozás nem érinti a jelzéssel ellátott túraútvonalakat és a szilárd burkolatú utakat. Az erdészet felhívta a figyelmet arra is, hogy a tilalmat megszegőkkel szemben eljárást indít, „amely súlyos pénzbírsággal záródhat”.
Ebösszeírás
2019.02.08.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Iharosberény Önkormányzata ebösszeírást végez.
Az állatok oltási könyvét tulajdonosaik szíveskedjen bemutatni az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) 2019. március 1-ig.
Felhívom továbbá a kutyatartók figyelmét, hogy a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

Gépek az önkormányzati utak kezeléséhez
2019.01.10.

PROJEKT ADATOK:
Projekt megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez munkagépek beszerzése Iharosberényben és Somogycsicsón. OP név: VP - Vidékfejlesztési Program (VP). VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl, Somogy, Iharosberény. Megítélt összeg: 19 989 793 .- HUF. Projekt összköltség: 21 041 888 .- HUF. Támogatási döntés dátuma: 2017.12.28.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:
A projekt során az önkormányzati utak kezeléséhezés és karbantartásához szükséges gépek beszerzése történt. Iharosberény Község Önkormányzata részéről 1 db mélyásó kotró és 1 db gépkinyúlású zúzó beszerzése valósul meg. Somogycsicsó Község Önkormányzata részéről 1 db gréder és 1 db tolólap beszerzése valósul meg. Ezeken felül projekt előkészítés, tanulmány készítés - fenntartási és üzemeltetési terv - készült, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg, továbbá közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A támogatás mértéke 95 % volt. A projekt várható befejezése: 2019. január 31. A pályázat által a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése valósult meg.
Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!