ANDÓ MIHÁLY plébános bejegyzései (1926- 1940)
STEINER HALÁLA ÉS TEMETÉSE:
Steiner József csurgói kerület esperese 38 évig volt iharosi plébános. 1925 nyarán súlyosan megbetegedett, éppen ezért
fölment Budapestre, hogy alaposan megvizsgáltassa magát; az orvosok gyomorfekélyt állapítottak meg. Nem operálták meg, mivel úgyis hiába lett volna. A pesti út után könnyebben érezte magát, azonban ősszel ereje egyre fogyni kezdett és érezte, hogy az isteni gondviselés eddigi működési területéről elhívja az örökkévalóságba. 1925. nov. 8.-án, vasárnap du. 2 órakor, amikor litániára harangoztak, jó szíve megszűnt dobogni, itt hagyta szeretett híveit, akiket atyai gondossággal vezetett. Nov. 11.-én a hívek óriási részvététől kísérve temette el Kauzli Dezső prelátus-kanonok, veszprémi szemináriumi rektor, a boldogultnak egykori principálisa és a plébánián előde. A sírnál Csóthi Géza murakereszturi apátplébános, Steiner esperes iskolatársa mondott mindenkit könnyekre fakasztó beszédet, melyben a hívek elé állította a nagy veszteséget.

A PLÉBÁNIÁT AZ INKEI PLÉBÁNOSNAK FELAJÁNLJÁK:
A temetés után a kegyúrtestvéreknek óriási gondot okozott, hogy a megyéspüspöknek kit ajánljanak Steiner utódául. Inkén volt Padányi Sándor administrator és neki ajánlották a plébá
niát, aki azonban a kitüntetést megköszönve, a plébánia vezetésére nem vállalkozott. A temetés után Kauzli prelátus úr megmondta Padányinak, hogy még gondolatban sem neheztelne meg rá, ha a biztosabb megélhetést biztosító iharosi plébániát elfogadná, mivel az inkei plébánia jelenleg olyan állapotban van, hogyha ő meghalna, akkor nehezen tudna megélni. Padányi
ekkor egy igazi buzgó paphoz illő választ adott: "Méltóságos úr engem ide küldött, itt maradok, ha házról-házra kell megélhetésemet biztosítani is." Padányi válasza Kauzli prelátust
a könnyekig meghatotta.

A HíVEK ÓHAJA:
Padányi tehát nem vállalkozott. A hívek az administratort, Kolb Edét óhajtották plébánosuknak, mivel kijelentötte, hogy nem fog gazdálkodni és a földéhes nép abban a reményben, hogy a közelfekvő plébániaföldek birtoklásába juthat, mellette foglalt állást és érdekében a megyéspüspöknél kétszer is voltak deputációban. Rott püspök úr már engedni is akart, azonban az idősebb kegyúr, Br. Inkey József kijelentette, hogy éppen azért, mivel anyagi érdekből óhajtja a nép az administratort plébánosnak, ehhez nem fog hozzájárulni. És ezért ismerőseinél érdeklődött, hogy tudnának-e ajánlani egy megfelelő embert. Beszélt Simon György veszprémi prelátus kanonokkal, Csóthi Géza murakeresztúri apáttal, mindketten ajánlották Andó Mihály davidikumi prefektust. Kauzli prelátus szintén őt ajánlotta, aki azt írta a kegyúrnak: " Ha Padányi elfogadta volna az iharosi plébániát, én Andót kértem volna meg, hogy Inkére menjen."
Igazán megható az a lelkiismeretes gondoskodás, mellyel B.r. Inkey József a plébánia betöltésének ügyét szívén hordozta. Mindenképpen arra törekedett, hogy az új plébános jó lelkipásztor legyen.
Nekem Kauzli kanonok a synodalis vizsgám után említette, hogy
az iharosi plébános igen beteg, és engem gondolt utódának, mondta, hogy folyamodjam és mutatkozzam be a kegyuraknál.

BEMUTATKOZÁSOM A KEGYURAKNÁL:
1925. dec. 7.-én elutaztam. A nagykanizsai piarista igazgató irodájában várt rám Br. Inkey József. Amint bemutatkozom, azonnal arra kér, hogy latin hexametert csináljak, melyben az igazgatónak tudomására adja, hogy szerdán ismét bejön. A hexameter megcsinálása nem sikerült, de közben jött az igazgató és így hexameter nélkűl is megtudta, hogy szerencséje lesz az urasághoz. Mi padig kocsira ültünk és 8 fokos hidegnen hajtottunk Berény felé. Utközben sok mindenről beszélgettünk, és így megtudtam azt is, hogy komoly jelölt vagyok.
A kastélyban meleg szobák fogadtak. Jól is esett, mivel a 16 km.-es utat bunda nélkül tettem meg. Az uraságnál éppen itt volt vendégképpen Jambrekovich külügyminisztériumi osztálytanácsos, szúrós tekintetű ember; közel epy óráig beszélgettem vele, de egy pillanatra sem vette le a tekintetét rólam, ugy hogy az az érzésem volt, hogy egy pszihiatert hozattak, csak azért, hogy igyekezzék a lelkébe hatolni a kiszemelt plébánosnak, milyen ember, vajon rábízható-e a plébánia vezetése.
Azután a báróné, szül. Apponyi Teréz grófnő és az uraság is résztvettek a társalgásban. Az uraság több fogas kérdést adott fel, a többek között erre emlékszem: Budapest és Nagykanizsa
között a távolság 22o km, egy vonat indul Nagykanizsáról reggel 7 órakor 6o km-es sebességgel, egy masik indul Budapestről 8 órakor 7o km-es sebességgel, ezek mikor találkoznak. Én azt feleltem, hogy ezt csak egyenlettel oldhatnám meg, fejből megmondani nem tudom.
A diskurzus után nekem korábban terítettek, mivel az iharosi kegyúr hitvesével 1 órakor Kanizsára mentem, hogy elutazzam. Közben a báró úr azt mondta, nézzek körűl az ebédlőben, mit gondolok, hány kép van benne. Ő is, meg Jambrekovich is mondtak egy számot, természetesen a báró úr közelítette meg legjobban a valóságot. Érdekesség kedvéért megemlítem azt is, hogy amig egyedűl ebédeltem, a jobbomon ült a kegyúr, balomon Jambrekovich, nézték hogyan eszem.
Ebéd után a fiainak is bemutatott akik tanárukkal együtt szimpatikusnak tüntek fel. Beszélgettünk, ők sok mindenről kérdezősködtek, hol születtem, mik voltak a szüleim, hányan voltunk testvérek, mik azok..,stb.
Egyszer csak megjelenik az iharosi kegyúr Br. Inkey Pál hitvese szül. sztrankováni Szrankovánszky Ágnes, aki igen szívélyesen szólt hozzám. Mikor kocsira szándékoztunk ülni, lejött az egész család a nagy előcsarnokba, bundát adtak és a kegyúr azt mondotta : "Ott van kegyed Veszprémben, legyen rajta, hogy püspök úr első helyen jelölje, mivel én azt fogom prezentálni, amit a püspök úr első helyen jelöl."
Válaszom, ez volt : "Köszönöm Méltóságos Uram, azonban nem tartom magamat alkalmasnak az iharosi plébánia vezetésére." Ezzel el is robogtunk megkönnyebbült lélekkel. Ugyanis a néhány óra alatt olyan erős examennek voltari kitéve, hogy szentül hittem, Iharosba nem is annyira lelkipásztor, mint inkább tudós pap kell. Hisz még arról érdeklődtek, hogy milyen irodalmi működésem van, hány könyvet írtam. Meg lehet érteni, hogy semmi kedvem nem volt ahhoz, hogy iharosi plébános legyek. Hozzájárult még az is, hogy Iharosba át sem jöhettem, nem láttam sem a templomot, sem a lakást, jóllehet kértem, hogy átjöhessek.

NEM AKARTAM PÁLYÁZNI:
Amikor Veszprémbe hazamentem, Kauzli kanonok urnak jelentettem, hogy nem megyek el. Ő próbalt rám hatni azzal, hogy az elodöm sem volt tudós pap, meg csak most voltak ilyenek velem szemben, majd ha ott leszek, egész más lesz a viselkedésük. Azonban kijelentettem, hogy nem megyek. Ő gondolkodási időt ajánlott. Ezen idő alatt kapott Kauzli az iharosberényi kegyúrtól egy express levelet, melyben arra kérte, hogy "ismert erélyességével" hasson oda, hogy Andó pályázzon és a püspök úr első helyen jelölje. Ezt a, levelet azért írta, mivel elutazásomat követő napon elment Babócsára, ahol 5 és fél évig mint káplán működtem. Első útja kora reggel a plébániára vezetett. Volt principálisom, Kenyeres Lajos tb. kanonok a látogatásról hamarosan és részlet esen beszámolt.
Éppen reggelinél űlt, amikor Br. Inkey József megjelenik nála. Elmondja jövetelének célját. Kenyeres információt adott rólam. A plébániáról a kastélyba ment, ott is érdeklődött utánam. A babócsai útnak eredménye a Kauzli prelátushoz írt express levél.

PÁZYÁZATI KÉRVÉNY:
Hosszas rábeszélés után végre engedtem, és megírtarn a pályázati kérvényemet. A konkurzus utolsó napján, 1925. dec. 12.én adttam be pályázati kérvényemet, melyet már négy nappal előtte megírtam. A kérvény ígyhangzott:
"Méltóságos Báró Urak, Kegyes Jó Uraim! Alulírott mély tisztelettel járulok Méltóságtok kegyes színe elé, alázatosan kérve, hogy Steiner József esperes-plébános ur elhunytával jogilag és tényleg megüresedett iharosi plébániára ősi kegyúri joguknál fogva igénytelenségemet a veszprémi Megyéspüspök úr Őméltóságának kinevezés végett bemutatni kegyeskedjenek.
Alázatos kérésem támogatásara bátorkodom felhozni:
hogy a veszprém megyei Doba községben születtem 1892. okt. 11.-én, és a veszprémi egyházmegye címére 1916. máj . 28.-án szenteltettem papá. Ezen idő óta főpásztorom magas rendelkezése értelmében Tüskeváron, Zalaszentbalázson, és Babócsán működtem kápláni minőségben. Ez utóbbi állásomról, hol Kenyeres Lajos vezetése mellett lelkipásztorkodtam, 1923. jún. lo.-én a nagyságos és főtiszteletű veszprémi káptalan minden érdemem nélkűl néhai Zsolnay Dávid püspök által alapított s jelenleg is 88 növendéket számláló nevelőintézet prefektusának választott meg. Azóta itt működöm.
Eddigi működésemről és működésem eredményéről nyilatkozni nem érzem magamat hivatva, ezt előljáróim bírálhatják el jogosan. De azt ígérhetem, hogy valamint eddig, úgy ez után is bármiféle munkakört jelöljön ki nekem a mindeneket intéző jóságos Isten, saját lelkem üdvösségén kívűl csak Isten dicsőségére és a hívek lelki üdvösségének előmozdítására akarom szentelni egész életemet.
Legyen szabad még meg jegyeznem, hogy az 1925. évi szept. 10-én a zsinati vizsgálatot jó sikerrel kiállottam, és így a plébánia vezetésére hivatva vagyok.
Alázatos kérésemet a Méltóságos Báró Urak, kegyes Jó Uraim szíves jóindulatába ajánlva, a legmélyebb tisztelettel maradtam csekély szolgájuk Veszprémben a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának ünnepén."

KINEVEZÉSEM:
A kinevezés tüneményes gyorsasággal megtörtént. A pályázat lejárta után hat nappal vagyis dec. 18.-án este 6 órakor Wéber püspöki titkár és irodaiigazgató telefonon jelenti, hogy iharosi plébános lettem., a főpásztor éppen most írta alá a kinevezésemet. A vér szinte meghűlt ereimben. Ekkor cikázott át agyamon egyszerre a sok gond, ami egy plébános vállaira nehezedik. Szinte megrettentem a feladat nagyságától, ezer és ezer lélekért felelősnek lenni!
De ekkor már nem mertem visszavonulni. Rábíztam magam a gondviselő Istenre, akinek végtelen jóságát eddigi életemben is számtalanszor éreztem. Ha erőim gyengék lesznek, ott lesz az Ő mindenható kegyelme.

ESKÜTÉTEL:
1925. dec. 30.-án Kránitz püspök ur kezébe letettem az esküt, utána felmentem hozzá, megköszöntem jóságát, hogy az ö keze által vettem a felszentelés csodálatos kegyelmét, előtte tettem inrisdiltionális és synodális vizsgát, s most amikor elindulok jegyesem, az iharosi templom felé, az ő püspöki áldásával indulhatok a nagy útra. Ő szeretetteljesen bocsátott el, és azt kívánta , hogy esperesnek is ő avathasson fel.

A MEGYÉSPÜSPÖKNÉL:
Ugyanezen estén fölmentem a megyés főpásztorhoz is, megköszöntem kinevezésemet, Rott püspök úr elmondotta, hogy nehéz dolgom lesz, jeget kell törnöm, a híveket kell megszereznem, különös figyelmembe ajánlotta Pogányszentpéter filialis községet, amely valóban pogány, a hitnek legelemibb kérdéseit sem ismerik, mint ahogy ezt 1922-ben Inkére menet látta. Igértem, hogy legjob tudásom szerint arra törekszem, hogy mindenkinek mindene legyek.

ELUTAZÁSOM:
Miután két szobabútoromat összecsomagoltam vasutra adtam dec. 31.-én d.u. 2 órakor elindultam új állomáshelyemre. Az éjszakát Nagykanizsán, Gazdag Ferenc püspöki biztos jóbarátomnál töltöttem, az újév reggelén öt órakor indultam Gyékényesen át Iharosba. A gyékényesi állomáson csatlakozott hozzám Berkovits Imre ker. esperes, aki a beikatatást végezte. Szorongó szívvel léptem át a falu határát. A falu végén, a temetőben megálltunk, hogy boldogult elödöm sírjánál imádkozzam. A plébánián az iharosi kegyur Br. Inkey Pál fogadott igen melegen, és szívélyesen, utána boldogult elődöm rokonai jöttek. Majd 10 órakor megszólaltak a harangok és a templomba mentünk.
Éppen első péntek volt, a legméltóságosabb oltáriszentség kitételével kezdődött a szentmise. Evangélium után esperes felolvassa kinevezésemet. Néhány keresetlen szóval, a bensőséges melegség hangján üdvözöl és amikor azt mondja, hogy a megyéspüspök akarata, a kegyúrtestvérek együttes óhaja, hogy én kerüljek a plébániára, akkor mozgolódas támadt a nép között, köhögés, nyugatalanság volt észrevehető, a lábakat a cementlapokon csiszolgatták és minden áron zajt óhajtottak kelteni, ezzel akartak ellenem és különösen a kegyurak ellen tüntetni. Azonban, amikor beszélni kezdettem, mindenki feszült figyelemmel hallgatott, olyan jó érzés volt a zsúfolt templomban beszélni. Azt mondtam, ami a szívemen volt. Hogy nem béres akarok lenni, hanem híveimnek igazi atyja és pásztora. Nem akarok híveimtől sem követelni mást, mint amit életemmel előbb magam át nem éltem. Nem csak ajakkal, de elsősorban életemmel szeretnék prédikálni.És szeretném valamiképpen megközelíteni elődömet, akinek sírjához vezetett első iharosi utam.
Szentmise után fogadások nem voltak, örültem is neki.
A hitközség elnöke jött és üdvözölt. Annyit mondott, ha azt megtartom amit a templomban mondtam, a híveket megnyertem.
Az ebéd Pál báró uréknál volt. Délután hivatalátadás. Az ideiglenes adminisztratortól átvettem mindent. A hivatalos dolgok elintézése után esperes elment. Az adminisztrátor még egy hétig maradt.Nagyon szépen megvoltunk. Amikor elbucsúzott tőlem, könnyek között kért bocsánatot azokért, amiket tett, de hát
megértheető, hogy plébános szeretett volna lenni, hiszen már közel 4o éves. Azt válaszoltam: " Távolról sem neheztelek, és higyje el kedves testvér, nem azért imádkoztam, hogy én legyek az iharosi plébános, hanem maga." Lengyeltótiba ment káplánnak.

KÉRVÉNY KOLB ÉRDEKÉBEN:
Beiktatásom másnapján megjelent nálam az iharosi hitközség gondnoka, Molnár István egy ívvel, melyen sok alaírás volt, s amelyen a püspök urat arra kérik, hogy jóllehet személyem ellen semmi kifogásuk sincs, azonban plébánosuknak mégis jobb szeretnék Kolb Edét. elmondtam neki, hogy ha tárt karokkal fogadtak volna, azt mondanám, hogy elmegyek, de most, miután látom, hogy küzdenem kell, itt maradok és ha csak öten fogják prédikációmat hallgatni, prédikálni fogok. A gondnok erre azt vrálaszolta, hogy ez az irat ugysem megy el; persze azt gondolta, hogy azonnal neki adom a plébániaföldeket.

FÖLDÉHSÉG:
Ugyancsak az említett estén megjelent egy vagyonos hívő, aki azt mondotta: "Ne gondolja ám plébános ur, hogy mindenki Kolbot akarta volna. A többek között én sem akartam." Neki is a föld kellett volna. Az igazat megvallva nagyon elszomorított híveimnek ez a túlzásba vitt anyagiassága. Mindig idealista voltam és nehezen tudtam megérteni, hogy nem tudnak az anyagiasságból kiemelkedni. Most belátom, hogy nem is lehet egykönnyen lerázni, amikor minden munkájuk az anyaggal van összekötve.

ELSÖ PÉNTEK:
Lelkipásztori működésemet odairányoztam, hogy híveimet köze
lebb vigyem az isteni Mesterhez. Azért a Szentséges Szívnek
kultuszát, amely eddig is volt, fokozni akartam, minden első pénteket megelőző csütörtök d.u. gyóntatok, pénteken reggel fél 6 órakor. Bevezettem a májusi ájtatosságot, mely a Szűzanya tiszteletét intenzívebbé, bensőségesebbé tette. Igazán nem bántam meg. 120-150, sőt néha 200 hívő is van. Ugyancsak
meghonosítottam az októberi litániákat, ezekre kevesebben jönnek, mivel ekkor van a szüret, s a hívek ezzel vannak elfoglalva. Azonban a loo-as számot most is megközelíti. Egy fél évig káplán nélkűl voltam, éppen ezért főpásztori engedéllyel bíráltam.

HITOKTATÁS:
Azzal tisztában voltam, hogy buzgó híveket csak akkor lehet nevelni, ha már az iskolában megkezdjük a nevelést és már itt törekszünk arra, hogy minél bizalmasabb viszonyba kerűljenek az Ur Jézussal. Éppen ezért arra törekedtem, hogy hitoktatást ne csak itthon, hanem a filiális községben is elvégezzem. Mivel a protestánsok többsége inkább veszélyeztette Berényben és Szentpéteren a híveimet, ide rendszeresen kijártam, Csicsóba és Józsefmajorba pedig alkalomadtán végeztem hitoktatást. Pogányszentpéterre gyalog megyek, a legtöbbször Löwenstein izr. vallásu bérlő haza küldött, néhányszor pedig a főerdész, a tanítónő édesatyja.
Pogányszentpétert azért is különös gondjaimba kellett vennem, mivel a főpásztor is lelkemre kötötte ezenkívül 1922-ig a kath. gyermekek is ev. lutheranus iskolába jártak, a kath. hit ismerete igen hiányos volt. Ezt akkor tapasztaltam, amikor 2 vőlegény hívem volt jegyesoktatáson. Kérdéseimre az egyik azt mondja: " Hát plébános ur őszintén megmondom, hogy tudom az evangélikus hittant, tudok zsoltárokat énekelni, azonban a kath. hittanból semmit sem tudok." Most láttam, mennyire igaza volt a főpásztornak.

POGÁNYSZENTPÉTERI ISKOLA ÉPÍTÉSE:
Az akkori iskola Szentpéteren egy bognár műhelyben volt, amelyen rossz volt minden, ablakok, ajtó. Télen majdnem a lábam fagyott. Az új iskola ugyan tetö alatt volt, de sem padlásolva, sem bevakolva nem volt, hiányoztak az ablakok, ajtók, padló. Hogyan fogjuk ezeket megcsinálni, amikor a kassza teljesen üres volt?! Azonban jó az Isten, ahol legnagyobb a szükség, ott van a legközelebb az Ő segítsége. Már l0.-én Báró Inkey Józsefné közbenjárására a kultuszminisztériumból 30 000 000 / harminc millió papíros koronát, ami egyenlő 2400 F.-vel / kaptunk. ezzel aztán megindulhattunk. Kiadtuk az asztalos munkát 20 000 000 koronáért, faházat, félreesőhelyet és bástyát csináltattam. Meg kell
említenem itt azt is, hogy Rott püspök ur 1 vagon meszet, Kendeffy uraság l0 000 000 kor.-át és a telket, ezenkívül egyesek kisebb-nagyobb adomanyokkal siettek segítségére a nagyon szegény pogányszentpéteri hitközségnek, kiknek nevei az iskola jegyzőkönyvében vannak megörökítve.

ISKOLASZENTELÉS :
1926. szept. 12.-én felszentelhettük az új iskolát. Szentelésre felkértem a megyés püspök urat, azonban akadályoztatása miatt nem jöhetvén, így Kauzli prelátus urat kértem meg, hogy a szentelést elvégezze. Örömmel is vállalta. Szentelésre körmenetileg mentünk a főerdész lakástól. A szentelés elvégzése után tábori mise volt, evangélium, szentbeszéd, mindkettőt K. prelátus ur végezte. Szentbeszédében megemlítette, hogy jóllehet hét évig volt az iharosi plébánián, most szól először a pogányszentpéteri hívekhez. Nem tehette, mivel nem volt hely, ahol össze gyüjthette volna őket. Azután beszélt az iskola hivatásáról és arról a szülői méltósáról, amely benépesíti az iskolákat. A szentelésen jelen voltak: Kauzli Dezső pápai prelatus, apátkanonok, szemináriumi kormányzó, Báró Inkey József és Pál, Eberhardt Béla nagykanizsai gimn. igazg., Szücs Imre veszprémi hittanar, Berkovits Imre ker. esperes, Körmendy Béla káplán, Löwenstein Emil nagybérlő, akinek oroszlánrésze
van az iskola megépítésében. Jóllehet zsidó vallású, mégis szívén viselte az iskola ügyét és az építést, az építési anyagokkal való takarékoskodást személyesen őrizte ellen. Ugyancsak sokat fáradtak Dobri György, Konter Mihály és Takács József.
Készen volt az új isakola, most már saját házunkban nevelhettük a jövő generációt; havonkint egyszer vasárnap délután kimentem, litániát tartottam, melyen mindig dícséretes
ügybuzgósággal vettek részt.

NYUGTA MEGLELETEZÉS:
tt az utódoknak okulásul megemlítem: A 30 000 000 államsegélyről el kellett számolnunk. Az asztalos nem tett bélyeget a nyugtájára és ezért megleletezték. 3-szoros illetéket róttak ki rá. Bukovec István iharosi asztalos jó munkás ember volt, de mellette igen szegény ember, 7 gyermeke volt. Rajta nem tudták behajtani, a 278 P-t követelték a hitközségen. Megfellebeztem a pénzügyigazgatósághoz, onnan elutasították, akkor a pénzügyminiszterhez. Ezen fellebbezésnél igénybe vettem Br. Inkey Pálné kegyurnő közbenjárását, aki gr. Bethlen István miniszterelnök útján kieszközölte, hogy csak egyszeri illetéket kellett fizetnünk, ennek felét sajátomból fedeztem.

SZENTSÉGKITÉTELHEZ ZSÁMOLY:
Elsö vasárnapok alkalmával a szentségkitétel ugy szokott lenni, hogy egyszerűen kinyitották a tabernákulum ajtaját, és megvolt a szentségkitétel, jóllehet az oltáron igen szép trónus van. Csináltattam egy zsámolyt, amelyen az ostensoriumot a trónusra lehetett helyezni.

GYÓNTATÓSZÉK:
Ugyancsak első évben csináltattam a gyóntatószéket. Eddig
a plébánián volt a gyóntatás.

CSIKÁGÓI EUCH. KONGRESSZUS:
Junius 20-24-én volt Amerikában a csikágói kongresszus. Csernoch hg. prímás is részt vett ezen. Az volt az óhaja, hogy csonka hazánk katolikussága legalább 1 millió szentáldozást ajánljon fel a kongresszus sikeréért. Felhívtam híveim figyelmét, aláírásokat gyűjtöttem, s közel 200-an vették magukhoz az Erősek Kenyerét.

TEMPLOM RENOVÁLÁS:
Junius vége felé hozzáfogtak a templom javításához. A tetőzet rossz volt, ugyancsak a torony is. A torony ekkor kapott palatetőt.
Ugyancsak ekkor lett átalakítva a plébánia épülete is. Zsindelyek átrakattak, padlózva lett iroda, háló és ebédlö. A pajta eddig szalmatetős volt, igen rossz állapotban. Zsindelyt kapott ez is. A javítások, renoválások ugy a templomnál, mint a plébánia, lakásnál szigorúan a canonica visitatio értelmében történt. Az anyagot és az iparosokat adták a kegyurak, a kézi napszámokat, a fuvarokat pedig a hívek.

KÁPLÁN:
Július 15-én megérkezett ujmisés káplánom, Körmendy Béla, aki apostoli buzgósággal fogott a munkához. Igen jól megvoltunk. Ragaszkodó, tisztelettudó volt. A hívek is igen szerették, mivel szép hangja volt, dalárdát alapított, színdarabokat tanított, Karácsonyi pásztorjáték alkalmával kezét elégette a bengáli tűz. A káplán megérkezésével rendeznünk kellet a káplántartást. Br. Inkey József a maga részéről szívesen is hozzájárult a káplántartáshoz, mivel édesatyja erre kötelezte magát, azonban Pál báró azon az állásponton volt, hogy a káplán tulajdonképpen berényi házikáplán, neki semmi köze sincs hozzá. Végre Kauzli prelátus rábeszélésére mégis megadta a káplántartást. Igy mindketten adnak 6 -6 öl fát és negyedévenként 116 P-t. A fa házhoz szállítva értendő, Pál báró a 6 ölet hasábfában adja, míg a berényi uradalom felét hasáb, felét pedig gömbölyü fában adja.
Ezen kívül, amint elődömnek, ugy nekem is adnak évenkint 232 P-t, segélyképpen. Ezt negyedévi részletekben kapom.

KEGYURI GYERMEKEK TANíTÁSA :
Pál báró két gyermekét; Istvant, aki a főgimnazium VI. osztályában magántanuló, hittanra tamítottam, heti 2 órában, és Teklát az elemi osztályban. István igen jólelkű fiú, Tekla egy kicsit ideges.
Aug. 5-én szülőfalumban, Dobán meghalt szegény jó édesatyám, tehát egészen árva lettem. Betegségében meglátogattam, temetésére 1 hét múlva hazamentem. A püspök ur is kondoleált szép levélben.

1927.

IHAROSI ISKOLA ÁTÉPÍTÉSÉNEK KÉRVÉNYE:
A pogányszentpéteri iskola elkészülése után az iharosi iskolát is szerettem volna átépíttetni. Régi épület, korhadt ablakok, elrothadt padló, ezzel jellemezhetem legjobban. Mindig valóságos porfelhő volt benne. Kicsiny is volt mindkét terem, 5'5 m hosszu. Jóllehet a rossz ablakok miatt a friss levegő állandóan cirkulálhatott, mégis 1 órai tanítás után már olyan romlott volt, hogy alig lehetett kibírni.
A kérvényt már beadtam 1927. márciusában, azonban válasz nem jött rá. Junius 8-án Berzencére voltam az apácák gyóntatására, akiknek 1926. májusa óta rendkívüli gyóntatója vagyok. Amikor onnan megjöttem, jelentik, hogy a káplánszobában van a berényi evangélikus lelkész meg egy ur. Ez az ur Huszka Jenő min. tanácsos volt a kultuszminisztériumból, aki azért jött, hogy
az iharosi lutheranus iskola átépítése ügyében helyszíni szemlét tartson. Négyszemközt elmondotta, hogy Kapi dunántúli ev. szuperintendenstől nem tud maradni a miniszter, mindig a nyakára jár az iskola építése miatt. A miniszter azért küldötte, hogy nézzen körül.
Huszka katholikus ember, Prohászka püspök nagy tisztelője s igen igazságos ember. Bizalmasan azt kérdezte tőlem, hogy a mi iskolánk nem fogadná -e be a lutheránus gyermekeket, tekintve azt, hogy csak 19-en vannak és azoknak uj iskolát építeni igazán nem érdemes. Kapva-kaptam az alkalmon. Indítványára azonnal megnéztük iskolánkat. Huszka csak szörnyülködött. Hisz iskolánk rossz állapotban van, és abben nem a lutheránus gyermekeket, de még a katholikus tanulókat sem lehet elhelyezni. Megemlítettem, hogy kérvényünk már a kultuszminisztériumban van. Csodálkozott, hogy nem tud róla.Képviselőnk személyesen adta át a miniszternek. Feljegyezte, hogy mikor adtuk be, és azt mondta, hogy kapunk 4000 P. segélyt és 4000 P. kölcsönt. Én hivatkoztam egyházközségünk szegénységére, de hiába volt, nem akart többet ígérni. Annyi ideig tárgyaltunk, hogy az ev. lelkész a káplán szobában már igen rosszul érezte magát, és azt mondta a káplánnak: "Ezek már meg is építik az iskolát."
Közben beesteledett. Meghívtarn Huszkát éjjeli szállásra és vacsorára. Vacsorán az ev. lelkész is itt volt. Éjfélig elbeszélgettünk. Másnap reggel még egyszer tárgyaltunk az iskolaépítésről és ugy látszik, jól aludhatott, mert akkor. megígért 6000 P. segélyt és ó000 P. kölcsönt. Amig azonban a bürokrácia tekervényes utját megjárta kérvényünk, elmult a nyár és építkezésünk a jövő nyárra maradt.
Ugyanezen évben megpróbáltam segélyt kérni a pogányszentpéteri tanítói lakás megépítésére is, azonban kérésünket azzal utasították el, hogy a miniszter: Gr. Klebesberg először a hiányzó iskolákat akarja felépíteni az ország területén.

POGÁNYESZENTPÉTERI OLTÁR:
1927. juliusában Szlabey Dezső davidikumi igazgató ajánlatára kérvényt küldtem a veszprémi káptalannak és elkértem a pogányszentpéteri kápolna részére a Davidikumnak egyik régi oltárát. A káptalan odaajandékozta. Homoray Béla veszprémi templomfestő és oltárdíszítő pedig teljesen ingyen átrenoválta, szépen kifestette. Most már állt az áldozati oltár is, de még nem volt felszerelése. Rott püspök úr kegyes jósága itt is segített, aki adott kelyhet, oltárkövet, 3 miseruhát / 2 piros, 1 viola /, A budapesti központi oltáregylettől pedig kaptunk 1 zöldszinű miseruhát, 1 albát, 2 ministráns inget, 3 humeralet, 6 purificatoriumot, 3 karinget, 3 lavabo kendőt. A hívek pefig 2 oltárterítőt, gyertyatartókat vettek. Stainer esperes hagyatékából kaptunk egy imazsámolyt, egy képkeretet, melybe egy színesnyomású Magdolna képet Stamer Ignác helybeli kovács felesége vett. Az iskolaszentelés napját Kauzli prelátus ajánlatára és a hívek forró óhajára bucsunapként ünnepeljük szentmisével és prédikációval. Ezen kivül minden kettős ünnep második napjan szentmisét tartunk, szentbeszéddel.

BÉRMÁLÁS:
Május 2.-án volt a bérmálás. Dr. Rott Nándor megyés püspök Miháld felől jött máj. l.-én. A berényi falu végén, az Inkére vezető ut fordulatánál fogadtuk. 20 lovas banderista fogadta már a sandi határnál. A banderisták között voltak a báró fiuk is: Lajos, Péter, és Iharosból István báró. Ugy a hitközség, mint a politikai község nevében Báró pallini Inkey József kegyur mondott üdvözlő beszédet. A beszéd igen jó hatást tett az egész közönségre. A beszéd végén a püspöki gyürűt megcsókolta a kegyur.
A bérmálás Iharosban volt. Püspöki szentmise, prédikáció után 371 hívem részesült a bérmálás szentségében. Bérmálás alkalmával szálláson Berényben volt a megyéspüspök és kísérete. A plébánián villásreggeli volt, majd egy órára az egész társaság átment az iharosi kastélyba és ott volt az ebéd. Még máj. 3.-án is itt maradt a főpásztor, akkor látogatta meg a berényi iskolát, ott vizsgálatot tartott, utána autón átmentünk Szentpéterre. A berényi határnál a szentpéteriek lovas bandériuma fogadta, ami a püspököt láthatóan igen meghatotta. Az iskolánál a hitközség gondnoka fogadta, illetve köszöntötte szép beszéddel, melynek mottója az volt, hogy a megyéspüspök által is segített iskola fogja a szentpéteri kath. gyermekeket ugy nevelni, hogy versenyezni tudjanak hithűségben a legkatholikusabh vármegyének, Zalának híveivel.
Az iskolában tapasztalt eredménnyel a megyéspüspök igen meg volt elégedve. 3.-án délután ment a megyésfőpásztor Csurgóra. Híveim és a község nevében köszöntöttem a temetői díszkapunál.

MOHOS TANíTÓ NYUGDíJAZÁSA:
Ezen év őszén Mohos Gyula józsefmajori tanítót nyugdíjazták. A főpásztor érdemeinek elismeréséül igazgatói címmel tüntette ki és gyönyörű levélben köszönte a végzett munkát. Mohos rá is szolgált. A régi kornak embere volt, 42 évig volt tanító, melyből 35 évet töltött a plébánia területén, részint Csicsóban, részint Józsefmajorban. Szelídsége, jósága szinte példátlan. A tekintélytiszteletet nálánál jobban senki sem nevelte bele tanítványaiba, mint ő. " Amíg lábai bírták, minden vasár és ünnepnapon begyalogolt a templomba, vezette a híveket és tanítványait, szépen elbeszélgetve velük. Háború alatt az iharosi kántort helyettesítette, Utóda Kosaras Pál lett, egészen. fiatal 2 éves tanító, Ő már nem tudta megközelítoni elődét.

KRIVANEK TANÍTÓ NYUGDÍJAZÁSA:
Ugyancsak ekkor nyugdíjazták Krivanek Rezső iharosberényi tanítót is, akit a megyés főpásztor szintén igazgatói címmel tüntetett ki. Ő még csak 3o éves tanítói múltra tekinthetett viszsza, azonban annyira ideges volt, hogy nem bírta tovább. Nagyon sajnáltam, mert eszes ember, tanítványai lelkébe belerágta mondanivalóit, ünnepség keretében adtuk át neki a kitüntető főpásztori sorokat.
Utóda Konkolyi Alajos iharosi osztálytanító lett, aki ezen állásáról nov, 1-i hatállyal lemondott. A berényi tanítói pályázatra belevettük azt is, hogy felkérésre köteles minden vasár és ünnepnap szentmise alatt harmóniumozni, és a hívek énekét vezetni. Ezen feltételek Konkolyi dícséretes buzgósággal megfelel.
És a hívek mindig többen és töbten jönnek. Itt láthattuk, hogy a népéneknek milyen nagy vonzereje van.

PÁPICS TAlNíTÓ IHAROSBAN:
Konkolyi helyére Iharosba Pápics Ádám okleveles tanítót választottuk meg 7 pályázó közül. Választása nem ment simán. az első választásnál egyenlő szavazatot kapott Pápics és
Kovács. Az iskolaszéki tagok közül többen akarták Kovács József volt somogycsicsói tanítót, aki állás nélkül volt és egyuttal veje az itteni kocsmárosnak. Ez utóbbi megmond mindent miért akarták az atyafiak.
Ekkor ugy Pál báró kegyur, mint én is bejelentettük fellebbezésünket Kovács választása ellen, mivel K. a kommün alatt exponálta magát erősen a téveszmék mellett és nagyon szégyenteljesen kellett itt hagynia Csicsót. Ez annyira élénk emlékezetben volt, hogy itt a környéken nem lehetett volna alkalmazni anélkül, hogy kellemetlenségei ne legyenek. És a gyermekek előtt is milyen példa lett volna, mikor tudják, hogy tanítójukat ugy ebrudalták ki Csicsóból. A második szavazásnál tiltakozásunknak meg lett az eredménye, Pápics többséget kapott. Mivel a szavazáson csak az iskolaszéki tagok vehettek részt, a nép zúgolódott, már-már kellemetlenséggé fajult volna a dolog, ekkorra azonban a választás megtörtént, a tanfelügyelő kihirdette az eredményt, amelyen megnyugodtak. Ugyanis féltek attól, hogy esetleg Kovácsot választják meg. Ebbe
nem egyeztek volna bele.

KORONA :
1927. szept. 15.-én volt nálam az első korona, amelyen paptársaim mind megjelentek, ebéden itt voltak a kegyurak is.
Okt. II. vasárnapján ünnepeltük templomunk első centenáriumát. Csóthi Géza murakeresztúri apátur mondta a szentmisét és szentbeszédet. Az apáturral együtt körmenetben vonultunk a plébániáról. Elöl mentek az iskolás gyermekek, utánuk a leventék, majd az assistentia, és a hívek. Csóthi gyönyörüen beszélt templom hivatásáról és arról, hogy loo év alatt a buzgó imák mennyire megszentelhették a templomot. Jelen voltak az uraságok, és Somsich Gyula gróf, hetesi földbirtokos. Ebéden nálam voltak, összesen 18-an.
Decemberben nevezték ki volt principálisomat, Kenyeres Lajost tényleges veszprémi kanonoknak. Instellációjára én is el voltam dec. 15.-én.

BABÓCSAI PLÉBÁNIÁT FELAJÁNLJÁK:
Mivel Babócsához fűzött 5 és fél esztendőmnek sok öröme, fáradtsága és nehéz küzdelme, igen sok lelki küzdelmen mentem át, amíg arra határoztam magamat, hogy itt maradok. Az itteni javadalom valamivel jobb, mint a babócsai, de viszont ott a lelkipásztori munka sokkal könnyebb, jóllehet ott még egyszer annyi a hívő, mint itt; mivel ott nincsenek ugy széjjelszórva, mint itt és nincsenek beékelve protestánsok közé. Ott még a protesténs többségű községekben is hódít a katolicizmus, itt csak stagnál a híveim között is dúló szörnyű magyar betegség, az egyke miatt. Tépelődésemhez járult az is, hogy éppen amikor Kenyeres instellációjára készültem, akkor jött az első kijelentkező: Ihász József, aki protestáns anyától és kath. apától származott, de anyja halála után a protestáns nagyszülők nevelték kicsi korától fogva, prot. iskolába járt, prot. vett el feleségűl. Megérthettem volna szándékát, de mégis szörnyen bántott és azt mondtam, inkább száraz kenyéren élek, csak innen mehessek el. Hogy mégis itt maradtam, azt gyóntatómnak köszönhetem, aki azt mondta, hogy itt kell maradnom. Ugyancsak ezt mondotta az egyik jóbarátom is, hogy mivel itt iskolák, templomok várnak építésre, mivel itt több lesz a küzdelem, innen ne menjek el. Megmaradtam, de még a mai napig is fájlalom Babócsát, persze csak elkese redésemben, amikor nem gondolok arra, hogy a keresztek mindenhol megtaláltak volna.

1 9 2 8 .

KÖRMENDY ELHELYEZÉSE :
Márc. 5.-én Körmendy káplán davidikumi prefektus lett, az ordináeioig ismét kaplán nélkül voltam.

AZ IHAROSI ISKOLA ÉPÍTÉSE, SZENTELÉSE:
Már március végén megtartottuk Iharosban a vizsgát, ezután megkezdődött az iskola bontása. Az új tervet Körmendy József helybeli ácsmester és építési vállalkozó készítette, melyen a hivatalos közegek némi változtatásokat eszközöltek. Az építési munkáért hatan pályaztak. Mivel a legelőnyösebb ajánlata Hencs János iharosi képesített kőmívesnek volt, az iskolaszék őt bízta meg az építéssel. Az összeg 15 129 P. 34 fillér volt. Ennek fejében az egész épületet a tanítói lakással együtt 1.2o méterrel fel kellett emelnie, egy új tantermet építeni, a tetőt átforgatni, a tetőgerendázatot kijavítani. Uj ablakokkal és ajtókkal ellátni az egész épületet. A munka lacsan haladt. De a legnagyobb baj az volt, hogy az államsegélyt nehezen utalták ki. Emiatt háromszor is jártam a nagy bajok között a kaposvári államépítészeti hivatalban, táviratoztam a posta vezérigazgatóságához, mivel állítólag már ott volt. Végre megkaptuk és a munkások hozzájuthattak jól megérdemelt bérükhöz.
Szept. 28.-án felszentelhettük az iskolát. Lesz János csurgói ker. esperes szentelte fel. A hívek tömegesen vettek ezen részt. Ebéd a plébánián volt, melyen a kegyurak is megjelentek, részt vett a község elöljárósága, és az építőmester.

LEVENTEZÁSZLÓ:
Pünkösd vasárnapján volt az iharosberényi leventék zászlajának a felszentelése. Nehéz helyzetben voltam. Az ottani törzslakosság nagyobbrészt lutheránus. Híveim jobbára cselédek, iparosok, bevándorolt zsellérek. El sem lehetett volna kerülni, hogy a lutheránus lelkész ne szerepeljen. Mi együtt nem fungálhatunk. Ugy oldottam meg a nehézséget, hogy beszédet mondottam, a zászlót azonban nem szenteltem meg, mivel utána felekezeti funkció is volt. Híveim közűl többen is kifogásolták
a szentelés elmaradását, de a kedélyek csakhamar lecsillapodtak.

KEGYURI GYERMEKEK ÉRETTSÉGIJE:
Juniusban érettségiztek Nagykanizsán a berényi kegyur fiai: Lajos és Péter bárók. Péter, az ifjabbik jeles érett, Lajos pedig jó érett lett. Ugyancsak ekkor érettségizett a pécsi jezsuitáknál az iharosi kegyur fia, István báró.

BÁRO INKEY JÓZSEFNÉ HALÁLA :
Októtberben részt vettem a kath. naggyűlésen. Ezen alkalommal meglátogattam Báró Inkey József kegyurékat, akkor költöztek be I.ker. Szt. János utcai l. sz. alatti házba, melyet a tavasszal vásároltak. A báróné még teljes, friss, jó egészségnek örvendett, sőt még névnapjára, Teréz napon írtam neki és erre kedvesen válaszolt is. Néhány nappal később egy lényegtelen operációnak vetette alá magát, valamiképpen fertőzést kapott és nov. l.-én halottak estéjén 6 órakor meghalt. Halála nemcsak családját borította mélységes gyászba, hanem bennünket is, akik benne tiszteltük a biblia erős asszonyát, a gyengéd lelkü hitvest, a gyermekeit rajongásig szerető édesanyát és a szegények jótevőjét. Csodálatosan együtt tudott érezni a szegényekkel. Jóllehet előkelő származásu volt, mégis szíve az evangélium igéivel volt tele. Atyja Magyarország udvarnagya volt. Fiatal korában az udvar légkörében nőtt fel, azonban a nagy fény, a pompa nem vakította el. Lelkében az evangélium fénye világított. Érezte, hogy amit a Jó Istentől kapott, annak csak sáfárosa, meg kell azt osztania másokkal is. Hogy mennyire keresztény asszony volt, ennek megvilágítására álljon itt férjének nyilatkozata: " Amennyiben én jó, öntudatos ker. katholikus vagyok, abban igen nagy része van boldogult feleségemnek. "
Budapestről autó hozta haza a megboldogult holttestét. A kegyuri templomban ravataloztuk föl, nov. 5.-én, d.u. 2 órakor temettük. Temetésén itt volt gr. Apponyi Albert, egyházunk és hazánk fényes
csillaga, aki a megboldogult atyai nagybátyja. Az arisztokraták igen nagy számban vettek részt. Eljött Kauzli prelátuskanonok, a ker. papság és a kanizsai. piarista tanárok teljes számban. A temetési szertartást Csóthi Géza murakeresztúri apát végezte. Másnap volt a requiem, melyet Kauzli prelátuskanonok végzett.
A kriptában 192o-ban meghalt Béla fia koporsója helyére tették koporsóját, az édesanya holtteste fölé jött a fiu holtteste. Bezárult a kripta ajtó, ott pihen az ősök között, de jó lelke itt él közöttünk.

SZEGÉNYEK SEGíTÉSE:
Karácsonykor Br. Inkey József elhunyt felesége emlékére 500 P.-t adott át a plébánosnak, hogy a berényi szegények között ossza ki. Az iskolaszéki tagokkal ezt megbeszéltem, és kiosztottuk a szegények között, Krén Lajos 5o P.-t, Domján Anna 40 P.-t, Kollár Lajos 25 P.-t, Éder István 20 P.-t, Völgyesi György 25 P.-t, özv. Szabó Jánosné 2o P.-t, Kasza József rok- kantmunkás 2o P.-t, Bánik Imre 2o P.-t, Deák Gyula 25 P.-t, Melles István 2o P.-t, Zarka József 2o P.-t, Mózes János 20 P.-t, Filep Lajos 25 P.-t, özv. Cseresnyés Jánosné 25 P.-t, Huber György 2o P.-t, Kardos József 15 P.-t, Krén János 20 P.-t, Horváth Antal leánya lo P.-t, Lukács Pál 15 P.-t, özv. Németh Istvánné lo P.-t, Mészáros Julia lo P.-t, Borsos József 2o P.-t, és özv. Makrainé 2o P.-t. Mindenhova személyesen vittem el az adományokat.
Kosaras Pál józsefmajori tanítót Homokkomáromba megválasztották tanítónak, helyére Rátkai Máriát hívta meg az iskolafenntartó kegyur. A tanítónő igen lelkiismeretesen tanít, bámulatos eredményt mutat fel ugy a tanítás, mint a nevelés terén, sőt a pásztorjátékok bemutatása nagyvárosokban is feltünést kelthetne.
Julius 2o.-án foglalta el állását uj káplánom, Lukács József ujmisés. Nagyon betegesnek látszott, ugyhogy az volt az érzésem, hogy egy év alatt eltemetjük. Itt azonban jól kierősödött, jó szónok és igazi agilislelkü pap, aki a szívgárdát ugy Berényben mint Iharosban megszervezte.Telve volt szociális eszmékkel. Kissé ideges.

1 9 2 9 .

IHAROSI LEVENTEZÁSZLÓ SZENTELÉS:
Pünkösd vasárnap volt a leventezászlószentelés Iharosban. Itt is ugyanaz a nehézség volt, mint Berényben. Mivel a vezetőség azt kívánta, hogy a zászló a templomban legyen elhelyezve, délelőtt szentmise keretében megálldottam, délután pedig a malomudvarban ünnepélyt tartottunk, melyen a luth. lelkész is beszélt, de nem Luther köpenyben.

SZíVGÁRDA:
Ugyancsak ebben az évben szerveztük meg a szívgárdát. Magyarok Nagyasszonya ünnepén volt az ünnepélyes fölvétel, amikor itt Iharosban 46 gárdistát avattunk a Szents. Szív zászlaja alá, Berényben pedig Szt. Erzsébet ünnepén vettünk fel 58 gyermeket. A szülők örömkönnyei kísérték az avatást, Lukács káplán Berényben, én pedig itthon vezetem. Ünnepek rendezése, gárdagyűések élénkítették az egyesület működését.A gárda megszervezése az áldozók számát növelte.

PÁRBÉR MEGVÁLTÁS MEGKISÉLÉSBE:
Ebben az évben megkíséreltem a párbér megváltást, amint ezt a kerület töbr plébánosa már megtette. Az egyh. hatóság kiküldötte Csóthi Géza murakeresztúri apátot és Haám Lajos járási föszolgabírót, azonban a hívekkel a megeggyezés nem jöhetett létre, mivel az egyes községek kiküldöttei nagyobbrészt módosabb emberek voltak és ezek erősen ellenezték, hogy a párbér fizetés is progresszív legyen. Hangsúlyozták azt, hogy amint eddig, ezután is megfizetik lelkiismeretesen a párbért természetben. Csóthi apát ekkor mondotta nekem, hogy boldogult elődömnél többször megfordult, és hallotta tőle, hogy a hívek a legnagyobb %-ban megfizették a párbért. Maradjunk csak a réginél. Természetben akkor is megfizetik, ha egy esetleges felfordulás lenne, míg a közadók módjára beszedett párbér egy baloldali kormány intézkedésére azonnal megszünik. Magam részéről szívesen bele is mentem, csak kántortanítóm egyezett bele nehezen.

KUTSEGÉLY KIESZKÖZLÉSE:
Még 1928 őszén a belső utcaiak közül Büki József ev. polgár azzal a kéréssel jött hozzám, hogy írjak kérvényt a népjóléti miniszterhez, hogy kutat kaphassanak. Messziről és völgyben lévő forrásvízből kell a vizet hordaniuk. Az ősszel híveim közül hárman haltak meg hastífuszban. Mindhárom egy család- ból való, özv. Lőczi Mihályné, ennek mennye Gelencsér Rósza, és ennek férje Lőczi János. Megállapították, hogy romlott víztől származott a betegség. Tehát igen jogos volt a kérés.
Február lo.-én 29 fokos hidegben mentem fel Budapestre, hogy a népjóléti minisztert személyesen is felkeressem kérésemmel.
A kerület képviselőjével, Dr. Elm Kálmánnal mentem föl a miniszterhez.
Dr. Vass József igen szívesen fogadott, még viccelt is velem:
"Hát a veszpr. egyházmegyében ilyen fiatalon lehetnek már plébánosok?" Személyes közbenjárásomnak meg is lett az eredménye. Jóllehet a kérvényünk már ''ad acta" lett téve, ujra megvizsgálták és 2 hét leforgása alatt már itt volt a képviselőnk levele, melyben jelzi, hogy a miniszter 2000 P.-t adott. Ennek felhasználásával és a 18 gazda hozzájárulásával sikerült a kutat megcsináltatni. Azóta is mindig hálásak az emberek, de én se felejtem el a nagy hideget, amikor Pesten jártam.

A püspöki kar rendelete alapján Iharosban és Berényben megszerveztem az egyházközséget. Néhányan bizalmatlanul fogad- ták, azt gondolták, talán valami uj megterhelést jelent. A kisutcai Billege Ferenc megjegyzése kifejezte a hívek gondolkozását: " Ne féljenek, nem lesz semmi uj, marad minden a régiben, csak a név változik. " Bizony nehéz is őket belevonni az igazi intenzív kath. életbe.

BALDACHINUM:
A Baldachinum igen rossz állapotban volt, anyagot hozattam és házilag megcsináltattan. Névnapomra a kisutcai Billege Ferencné egy violaszínü miseruhát ajándékozott a templomnak.
Karácsonyra Metzli Kamillné egy igen szép fehér antípendiumot ajándékozott a templomnak.

1930.

Áldozócsütörtökön szenteltem meg az iharosi szőlőhegyben megújított keresztet, melynek gondozását a hegyközség egyszer
s mindenkorra elvállalta.
Szentháromság vasárnapján pedig a magasdi keresztet áldottam, melynek az érdekessége az, hogy az elkorhadtat a volt zsidó bérlő Löwenstein állíttatta, a mostanira pedig a jelenlegi bérlő fia festette a Felfeszített képét.
Történeti hűség kedvéért megemlítem, hogy 1927. szept. 14. -én áldottam meg a pogányszentpéteri hegyben lévő keresztet, ennek fenntartásáról is a hegyközség gondoskodik, írásos kötelezettség vállalásuk az levéltárban van.

BUGLEDITS KÁPLÁN:
Julius l.-i hatállyal a főpásztor Lukács Józsefet Nagykanizsára helyezte hitoktatónak, Helyébe Bugledits János jött, ujmisés buzgósággal. Kitűnő hangú ember, a gyermekeket igen
szerette. A rózsafüzértársulat nagyobb és egyesek kisebb adományából szereztünk egy aranybrokát fehér miseruhát, melyet a veszprémi oltáregylet készített.

INKEY MÁRIA BÁRÓNŐ HÁZASSÁGA:
Aug. 16.-án volt Pál báró ur idősebb leányának, Máriának esküvője megszállt területen: Bécsujhely mellett. A házasságot sok nehézség előzte meg. A vőlegény református és semmiképpen sem akart reverzálist adni. Jóllehet katholikus az édesanyja, a nagy Széchenyi Istvánnak, a "legnagyobb magyarna.k" unokája. A fia már ingadozni kezdett, és talán biztosította volna születendő gyermekei kath. nevelését, azonban a kath. anya akadályozta meg azzal, hogy náluk sem volt reverzális, mégis milyen szépen megvannak.
Államjogilag érvénytelen reverzálissal kötötték meg a házasságot Wienerneustadt mellett egy plébániatemplomban, szentmise keretében. Az esküvő igen nagy port vert fel, és a megyés püspök ur kijelentése szerint ez késztette a Szentszéket arra, hogy olyan rendeletet adjon ki, amely szerint idegenben sem köthetnek házasságot, ha nincs államjogilag érvényes reverzális.

SZENT IMRE JUBILEUM:
Szent Imre herceg halálának 90o éves évfordulóját a püspöki kar rendelete értelmében jubileumi év gyanánt ünnepeltük. Kiadták a jelszót, hogy ugy ünnepeljünk, hogy ez az ünneplés méltó legyen ahhoz, aki a zsenge kereszténység elején, mint fénylő fáklya világít. Alighogy meggyökerezik az evangélium vallása, máris ilyen kiváló hatása van, mint Szt. Imre, akit csak azért vitt el a jó Isten ilyen korán, hogy a magyar ifjúság előtt legyen állandóan: " Ime- így kell élned, így kell győznöd a legnagyobb kísértés, az érzékiség fölött." Az egész ország megünnepelte, sőt velünk ünnepelt a világ katholikussága, hisz még Amerikából is jöttek küldöttségek. A mi egyházközségünk is bele kapcsolódott az országos ünnepségekbe. Aug. 20. -ára 25-en kértek csak tőlem kedvezményes vasuti jegyet, kb. enynyien a jegyzői irodából. Akik a budapesti ünnepségeket látták, felejthetetlen élményekkel jöttek meg. Az elragadtatás hangján beszéltek azokról.

Itthon nov.5.-én tartottunk Szt.Imre ünnepélyt, ezen műsorral: Ének: Szt. Imre herceg Magyarország éke...., 2., Szavalat: Káldi János V. o. t., 3., Szt. Imre színdarab, előadták az elemi és ismétlős iskolások. 4.,Plébános beszéde, 5., Utána szavalat, Lőczi József V, o.t., 6.,Pápai himnusz. Ugyanezen program szerint tartottunk ünnepélyeket a másik 4 iskolában is.

BERÉNYI KÁPOLNA MEGNAGYOBBÍTÁSA:
Nov. l.-én szenteltem meg püspöki engedéllyel a berényi megnagyobbított kápolnát. Ez örömünnepem volt. Amikor plébániámat elfoglaltam, láttam, hogy a legnagyobb kereszt szomoma Berény lesz. A kápolnában vavárnaponkint csak lézengtek a hívek. Nem volt ének szentmise alatt, mivel nem volt kántor és a boldogult báróné is jobban szerette a csendes miséket. Lelkileg kiművelt ember valóban jobban tud felemelkedni a jó Istenhez, jobban magába tud mélyedni, ha csend van körülötte. Azonban a népnek kell az ének. Akkor érzi jól magát, ha vasárnaponkint kiénekelheti magát. Éppen ezért kértem a kegyurakat, hogy engedjék meg az éneklést, és hiszem, hogy többen fognak járni szentmisére. Az uj tanító, Konkolyi Alajos jó hangu ember, már 1927-ben meg is kezdte a harmóniumozást az iskolai harmóniumon. Ennek igen gyenge hangja volt, ezt 60 P-ért saját pénzemen átváltottam és a pogányszentpéteri iskolának ajándékoztam, a kápolnának pedig megvettük a mostanit Pápics Ádám iharosi tanítótól. Az ének vonzotta a híveket. Igaz ugyan, hogy még sok kívánni való van, annyira azonban eljutottunk, hogy az eddigi kápolna szűknek bizonyult. A régi sekrestyét vettük hozzá. Az átalakításkor azt terveztük, hogy az uj sekrestye az oltár mögött legyen, hogy a hívek között ne kelljen végigmennie a miséző papnak, azonban ezt megoldani nem lehetett.
Jun. 23.-án részt vettem Veszprémben papszentelésen, amikor unokaöcsémet, Katona Lajost is pappá szentelték. Jun. 29.-én volt ujmiséje manuductorságom mellett.
Júl. 2.-án résztvettem a Szívihéten és az előtte tartott lelkigykorlaton.

1 9 3 1 .

HELYZET:
Anyagi lerongyolódásunk kezdete. Az egyes országokban egy őrült terv kezdett lábrakapni: az önellátás gondolata. Felejtették azt, hogy a Teremtő egymás megsegítésére teremtett bennünket és amint egyik tagunk nem élhet egyedül, így az egyes országok sem élhetnek anélkül, hogy behozatalra ne szorulnának vagy ne kellene kivinniük felesleges terményeiket. Vasgyűrűvel lettünk körülvéve. A külföldi kölcsönöket felmondták. Nekem is súlyos esztendőm volt. Éppen ezért fel akartam hagyni a gazdálkodással. Egyrészt azért, mert láttam, nincs értelme a küszködésnek, másrészt azért, mivel két úrnak nem lehet szolgálni. Bármennyire is akarja az ember függetleníteni magát anyagi gondoktól, nem sikerül. Sajnos nem tudtam kiadni a birtokot, és tovább folytatom a küzdelmet.

HŐSI EMLÉKMŰ:
Ebben a nehéz esztendőben sikerült összehoznunk a hősi emlékmű költségeit, 500 P.-t. Mivel ezen összegből monumentálisabb emlékművet emelni nerm lehetett, ugy döntöttünk, hogy a templom falában helyezzük el. Ugyan néhány fanatikus lutheránus titokban ezen terv ellen lázított, azonban mégiscsak ott helyeztük el. Szept. 28.-án szentmise után megszenteltem, délután pedig volt a felavatás. Megnyitó beszédet mondtam, utánam Haám főszolgabíró beszélt, ezután ének, szavalat, a berényi lutheránus lelkész beszéde, megint egy ének, szavalat. Híveimnek ugyan nem tetszett, hogy a berényi lel- kész a templomkertben beszélt, azonban veszekedés nélkül nem lehetett volna ezt megakadályozni.

KORONA :
másnap Szt. Mihály ünnepén korona volt nálam, melyen a beteg miháldi plébános kivételével az összes kerületi papok megjelentek.

SZEGÉNYAKCIÓ:
A súlyos esztendő már a tél elejém éreztette hatását. Sokan voltak kenyér és tűzifa nélkűl. Ezért indítottunk meg Berényben, ahol nagyon sok a szegény, egy karitatív mozgalmat, hogy a tehetősebbek, siessenek a nélkülözők segítségére. Báró Inkey József a nemeslelkű kegyur járt elő szép példá- val. 21 méter fát adott, gabonát és lisztet, ezenkívűl 200 P.-t a szegény gyermekek felruházására. Gyűjtésből összejött l02 P., 5o kg liszt, lq buza, lq rozs, lo kg bab, 5o kg burgonya. Ezen adományokból kapott özv. Makrainé 5 apátlan árvája lo P.-t, 2 méter fát, 4o kg burgonyát, 15 kg lisztet, 2 pár cipőt, 4 m flanellt, özv, Szabó Jánosné 5 P-t, 1 m fát, Zarka Sándor 5 P-t, 2 m fát, Kollár Lajos 2 m fát, Melles István 2 m, Éder 2, Filep l, egy zsidó asszony 1 m, Csapó Teréz
2 m, Domján gánnai 12 gyermekes apa 2o P-t, 25 kg lisztet, 1 q buza, 1 q rozs. Kasza rokkant 7 P-t, Bors József 8 P-t, Krén harangozó lo P-t és 2 m fát, Krén takács 5 P-t, Kis kőműves lo P-t és Mózes községi szegény 5 P-t, Gács 1 q buzát és 2 m fát.
Az iskolás gyermekek közül 98-an kaptak 2 m meleg flanellt, ezenkívül a szegényebbek lo pár cipőt és meleg kötött kabátot. Pál báró urék minden év karácsonyán felruházzák az iharosi iskola összes szegény gyermekeit.

Nov. 23-tól nov. 27-ig a Manrézában voltam lelkigyakorlaton, P. Somogyi tartotta, igen jól sikerült.
Nov. 19.-én volt Szt. Erzsébet centenáriumának ünnepe. Az iskolában a gyermekek előadták Blaskó Mária "Rózsák és kenyerek" c. darabját. Az ünnepi beszédet én mondottam.
Esperes magbízásából az őszi koronára kidolgoztam ezt a témát: "Szt. Erzsébet és a falusi szegénygondozás."

1 9 3 2 .

MISSIO:
Missio volt plébániám mind a négy községében. Kezdődött Iharosberényben, okt. 31.-én, hétfőn este. Az elején bizony nem voltak olyan számban, amint szerettem volna, azonban a harmadik napon már zsúfolva volt a kápolna. Az eredménnyel nem voltam megelégedve. Összesen 567 szt, gyónás volt. Tekintve, hogy a puszták bérlőit is megkértem arra, hogy alkalmazottaikat elengedjék, tehát többnek kellett volna lenni. A missiót itt P. Csák Boldizsár vezette. A fénypontja a szents. körmenet volt, szombaton este. Könnyeztem. Ilyenre még gondolni sem mertem Iharosberényben. A kegyur az összes intelligenciával égő gyertyával kísérték a Legméltóságosabbat. Nov. 3.-án csütörtökön P. Hemm János Csicsóban kezdette meg a missiót. A legszebb eredményt itt tapasztaltam. A hívek mindig zsúfolásig megtöltötték a kápolnát. És csak ketten nem végezték el a szt. gyónást, 2 vadházasság lett rendezve. Itt is gyönyörű szentséges körmenet volt, P. Csák vasárnap délután átjött Iharosba, és este itt kezdte meg a lélekmentés munkáját, Iharosban is szépen sikerült a missio. 16-an nem gyóntak meg, de ezek sem megrögzött bűnösök jobbára, hanem valami elfoglaltságok miatt nem jöhettek. Itt pénteken este szintén jól sikerült, és fényes szentséges körmenet zárta be a missiót. P. Hemm 9.-én szerdán átment Pogányszentpéterre, és három napon kersztül tartotta a missiót. Itt 253 szentgyónás volt. A páterek az eredménnyel meg voltak elégedve, és gratuláltak híveimhez.
Én azonban látva azt, milyen jó hatással van a missio, elhatároztam, hogy legalább öt év múlva ismét tartok missiót. Egy valóságos Szentlélekjárás, áldásos májusi harmat a lelkekre.
Hálával kell megemlítenem br. Inkey József kegyur példás buzgóságát, aki. minden beszéden ott volt és a szentáldozáshoz többször járult. A páterek részére kezeimhez adott 25o F-t. Ezzel nagyon tehermentesített engem. Csak felét akartam elfogadni, másik felét sajátomból akartam fedezni, de nem engedte. A hívek is lerótták hálájukat Iharosban és különösen Csicsóban. Összehoztak 3 q lisztet, 1 zsák diót, 25 pár baromfit ...stb...

INKEY KLÁRA BÁRÓNŐ HÁZASSÁGA:
Pál báró urék nem vehettek részt a missziós beszédeken, mivel nov. 9.-én szerdán volt Klára leanyuknak esküvője Budapesten, a belvárosi plébániatemplomban gróf Pejácsevich Péter nasic-i /Jugoslavia/ földbirtokossal. Kezdetben ugy volt tervezve, hogy itthon lesz, azonban a vasut távolsága miatt a sok vendégnek ide és vissza szállítása nehézségekbe ütközött volna, ezért határoztak ugy, hogy Pesten legyen. Klára bárónő egy nagyon kedves, buzgó jólelkü leány, minden első pénteken a szent gyónáshoz járult. A vőlegény is egy igen szimpatikus ember,
szintén mélyen vallásos.
Nov. végén részt vettem a Manrézában a lelkigyakorlaton, amely igen jól sikerült. Amíg távol voltam, történt egy szerencsétlenség az erdőben, fadöntögetés közben egy fa agyonütötte Fekete János 17 éves leventét. Igen sajnáltam, mert a legjobb gyermekek egyike volt. Szegény szülei és 4 testvére /mind kicsinyek/ kenyérkereső támaszukat veszítették el.

1 9 3 3 .

Részt vettem a Szívhéten és az utána tartott lelkigyakorlaton.

SOMOGYCSICSÓI ISKOLA ÁTÉPÍTÉSE ELRENDELVE:
Dr. Serényi Antal meglátogatta iskoláinkat ápr. 23.-án. Pogányszentpéterrel különösen meg volt elégedve, ezt írásban is kifejezte és átadta a tanítónőnek. A somogycsicsói iskolával ill. az épülettel és a tanítói lakással azonban nem volt megelégedve. Be sem akart menni. Nagyon szigorú jelentést küldött a Közigazgatási Bizotoshoz. Ennek a hatása volt, hogy elrendelték
az iskolának és lakásnak átépítését. Csináltattam is tervet, költségvetést, mely szerint 9000 P-vel át lehetne ápíteni, de ilyen nehéz helyzetben 54 család ezt nem teheti. Kérvények fühöz-fához eddig még igen kevés az eredmény.
A falusi ember élete igen mostoha. Terményeinek nincs ára. A rozs ára 3-4 P. a buzáé 7-8 P. Az iparcikkek árai pedig túl magasak. A bankkamatlábak 18-20 %-ak. Vagyonos emberek uzsora kamatra adják pénzüket kamatra. Hol van itt az evangéliumi élet?
1932. aug. l0-től 1933. jul. 31-ig Mátyás László volt a káplán, nem a mi egyházmegyénkből való volt, a szombathelyi kölcsönözte. 1933. jun. 9.-én volt Br. Inkey Pál kegyurék házasságának 25 éves évfordulója. Szentmise keretében áldottam meg. Csak a rokonság vett részt ezen a kedves ünnepen.
Az áldoztató kelyhet és 1 patenát aranyoztattam.
Schweitzer József a budapesti egyetemet végzett ujmisés került
ide káplánnak. Szépen beszélt.


1 9 3 4 .

BÉRMÁLÁS:
A gazdasági helyzet egyre romlik, fáj látnom népem nélkülözését. Bérmálási esztendő. A hívek örömmel készültek a főpásztor fogadására, aki Csurgó felöl jött, a falu határánál 18 tagú lovasbandérium fogadta, a temetőnél díszkapú volt. Ugy az egyházközség, mint a politikai község nevében Szörcsök József v. elnök és közs. bíró fogadta a püspöke urat, akinek a szép beszéd igen tetszett. A templomajtónál a kegyurak és a papság fogadták. A templomi rövid ájtatosság után az iskolát vizsgálta meg a főpásztor, a gyermekek tudása kielégítő volt, csak a naplók kezelése ellen volt kifogás. Iskolalátogatás után a plébánián tea volt. Majd ezután az iharosberényi kastélyban levő szállására hajtatott és 3 napig br. Inkey József kegyurnak volt igen szívesen látott vendége. A bérmálás máj. 19.-én volt9 órai szentmisével kezdődött a szertartás, utána Padányi Sándor, inkei plébános, püspöki tanácsos mondta a szentbeszédet.
A főpásztor 256 fiut és 224 nőt részesített a bérmálás szentségének kegyelmeiben. A bérmálás után a tanítóság és az egyházközségek tisztelegtek a főpásztornál. Ebéd Br. Inkey Pál kegyuréknál volt. Megjelent a papság, tanítóság, egyházközs. vil. elnök, bíró és h. bíró. Ebéd után a plébániahivatal vizsgálata volt. Csak az irattárban találtak némi kifogásolni valót.
A megyéspüspök ur máj, 2o.-án Miháldra ment bérmálni, onnan visszajött és másnap vett végleg búcsút a plébániától, amikor Inkére ment bérmálni. Bucsúztatásra az iharosberényi falu végén levő keresztnél megjelent a kegyurral,Br. Inkey Józseffel együtt az egyházközség hívei, sőt a másvallásuak is pásztorukkal az élen.

IHAROSBERÉNYI HŐSI EMLÉKMŰ LELEPLEZÉSE:
Leleplezték az iharosberényi hősi emlékművet; ez egy oszlop márványból, kereszt az elején, bevésve a hősök nevei. A szoboravatásra lejött Budapestről József főherceg, aki az 191418-as világháború alatt látta a magyar katona haláltmegvető bátorságát. Velünk akart ünnepelni. A szoboravatást tábori mise előzte meg, utána példás rendben a hívek bevonultak az emlékmühöz, ott elhangzott a himnusz, utána megáldottam az emlékművet. Utánam a helybeli ág, evangélikus lelkész beszélt, majd József főherceg méltatta a magyar falu derék fiait, akik békében és háborúban megállják helyüket.

MEGYEBIZOTTSÁGI TAGSÁG:
December végén megtartott megyebizottsági tag választásokon mivel nevemet a hivatalos listára nem vették fel, a hívek külön jelöltettek, és a 6 jelölt között a legtöbb szavazatot kaptam. Az iharosberényi ág. evangélikus lelkész hivatalosan volt jelölve, póttag lett. Emiatt a luteránusok méltatlankodtak.
1934-ben nálam volt a korona, 2 kivételével a paptársak itt voltak.
1934-ben 86 születés, 48 halálozás és 12 házasság volt.
A szokásos 7 évenkénti tatarozásokat a kegyurak elvégezték, az iroda, a hálószoba és ebédlő, vendégszoba ajtai és ablakai lefestettek.

1 9 3 5 .

UJ ORGONA:
Régi vágya volt a híveknek, hogy a templommal egykorú orgonát ujjal cseréljék ki, gyűjtöttek is erre, az orgonaalapot a veszprémi egyházmegyei alapítványi hivatalnál kezelték, sajnos az elértéktelenedés lett ennek is a sorsa a többi alapítványokkal együtt. Már 1933-34-ben gyűjtögettünk az alapra, ifjuságunk műkedvelői előadást rendezett, ennek jövedelmét is csatoltuk az alaphoz, különösen vitéz Rédey Gyula kántortanító buzgólkodott. Az ő terve volt,hogy a hívektől havonkint megajánlásokat kérjünk, ugyancsak ő írt a volt iharosi káplánoknak, Iharosból elkerült, jobb sorsban lévő embereknek, és így összejött 2500 P, ehhez a két kegyur, br. Inkey József és Pál 500-500 P-t adtak.
Barakovics János rákospalotai orgonagyáros 3500 P. összegért vállalta az uj orgonának a beépítését, annak az anyagnak a felhasználásával, amit a régi orgonából ki tud venni. Az orgona az év őszén készen volt. Lengyel Imre babócsai osztálytanító átvizsgálta minden tekintetben, azt minden tekintetben jónak találta. A szentelést hiveim kérésére magam végeztem.

ILLÉS BÉLA UJMISÉJE:
Péter-Pál ünnepén nagy ünnepe volt egyházközségemnek. A plébániatemplomban mutatta be első szentmiseáldozatát Illés Béla veszprémegyházmegyei áldozópap, a községnek szülötte, Illés János halgazdasági ispánnak a fia. Nagy öröm volt ez számomra, mivel 9 évi plébánosságom alatt az elsö felszentelt papot kísérhettem az Ur oltárához. A plébániáról indult a menet díszruhába öltözött leventék között. Nagyon szépen ment minden. Lukács József nagykanizsai hitoktató méltatta a nap eseményét, mindenkinek igen tetszett a papi hivatás fenségéről szóló beszéd. Áldásosztás után a plébánián volt az ebéd, amelyen br. Inkey Pál kegyurral együtt részt vettek a vendégek is 44-en.

IHAROSBERÉNYI KÁPOLNA NAGYOBBÍTÁS:
Az iharosberényi kápolnát nagyobbítatta br. Inkey József kegyur. Az átalakítás ugy történt meg, hogy az oltártól jobbra is, balra is egy-egy részt elvágtak sekrestye és oratorium részére.
Ez igen helyes megoldás volt, mivel így nem a hívek tömegén kellett eljutni az oltárhoz, hanem a sekrestyéből azonnal oda lehetett lépni. A kápolna végében levő sekrestye pedig a kápolna bővítése lett.
Nov. 27.-én. meghalt ez iharosberényi ág. ev. lelkész; kissé elfogult volt, azonban megértette tiszta szándékaimat. Temetésére elmentem, sőt akkor -életemben először- még templomukba is kénytelen voltam bemenni.
Lelkigyakorlatomat Felsősegesden a barátoknál végeztem. Születés volt 80, halálozás 49, házasaág 12.

1 9 3 6 .

SOMOGYCSICSÓI ISKOLA ÉPiTÉSE:
A somogycsicsói régi, nen is iskolának épült házat mindig kifogásolták a tanfelügyelők. Az épület túl alacsony is volt, mennyezete pedig úgy volt megtámogatva. Az állam az év elején 4500 P-t helyezett kilátásba. A hívek még ekkor is húzódoztak az építkezéstől, mivel a költségvetés l0 900 P. volt. Sikerült a politikai községtől le 9000 P-t kieszközölnöm, magam is 300 P-t ajánlottam fel, így a hívekre már csak 3l00 P. maradt,
ami 200 %-os pótadót jelentett. Többen ezért még mindig húzódoztak az építkezéstől. Azt is meg kellett hallanom az egyik egyházközségi tanácstagtól: "Nem akarom, hogy népem Kanadába menjen". A nagy többség mégis az építkezés mellett volt. Az iskola és tanítólakást a Vall. és Közoktatásügyi Minisztérium által előirt terv szerint kellett megcsinálnunk. Sajnos a mi terveinket tulméretezettnek találták, jóllehet mindenképpen megfelelőbb volt. Az épitést Körmendy József okl. ácsmester, építési vállalkozó vállalta. Nagyon jó munkát végzett, a kaposvári áll. ép. hiv. mérnöke is megdícsérte a munkát. Október elejére készen volt a lakás és okt. 18.-án ragyogó napsugaras vasárnapon, a templom búcsúnapján fel is szenteltük.
A szentelést Lesz János, a csurgói esp. ker. tanfelügyelője, csurgói plébános végezte. Utána a szentmisét én végeztem. Ennek végeztével ünnepély volt, amelyen több ének és szavalat volt, az ünnepi beszédet én mondtam. Mátyás László volt iharosi káplánnak az iskolaszentelésre írt gyönyörű költeményét Orbán Imre ifju szavalta. Szentelés után Bedekovics István tanító magyaros vendégszeretettel ebédet adott a vidéki vendégek részére.

FERENCES III.REND NAGYGYÜLÉSE:
Augusztus 2o.-án a nagykanizsai és környéke ferences III. rendjei Iharosban rendezték meg évi naggyűlésüket, ez valóságos eseménye volt községünknek és sokunknak felejthetetlen élmény. Aug. 19.-én estefelé a községbe vezető minden úton kisebb-nagyobb zarándok tömegek jöttek. Elsők között érkezett a tótszentmártoniak 236 zárándokot számláló csoportja. Utánuk jöttek a nagykanizsaiak 3oo-an, majd a gyékényesiek, csurgóiak, beleznaiak, szentaiak, somogycsicsóiak, nagyrécseiek. Különösen szép volt a beleznaiak bevonulása. Már egész öreg este volt, amikor a 250 -es csoport égő gyertyával jött, magukkal hoztak egy gyönyörű, Mária szobrot felszalagozva es viragozva. Festői látvány volt.
Annyian voltak, hogy a templom és templomkert zsúfolva volt hívekkel. 8.30 órakor megkondult a nagy harang és hirdette nagy ünnepünk kezdetét. Én szívem legmelegebb szeretetével köszöntöttem a katholikus testvéreket és igazi hálámat fejeztem ki a III. rend vezetőségének, hogy választásuk plébániámra esett. Utánna az Oltáriszentséget a templomkertben felállított oltárnál elhelyeztem, az Oltáriszentség előtt 1 órás imádás volt, majd rózsafüzér imádság. Ezalatt a papság gyóntatott. Éjfél előtt fél 12 órakor F. Horváth Athanáz rendi igazgató beszélt, utána megindult a fényes körmenet, amelyen sokak számítása szerint legalább 4000 ember vett részt.
A menet hatos sorokban indult, az eleje már a főerdész lakásánál lehetett, a vége még mindig a telmplom körül mozgott. Mindenki égő gyertyával volt, gyönyörű látvány volt, a csillagok is örömmel ragyogtak ránk. A körmenet 1.30 óráig tartott. 2o.-án már 5 órától kezdve szentmisék voltak. 960 szentáldozó volt. Perselypénz 60 P. 14 fill., melyből 4o P-t a III. rendiek vittek el, a többi a templomé maradt. A szentmise végeztével díszgyülés volt, melyen P. Czirfusz Viktorin, Lesz János csurgói plébános, hely.esperes, Balázs Dezső csurgói ügyvéd, Vida János, Szt. Ferenc III. rendjének kiváló tagja beszéltek. Befejezésül én beszéltem. A zarándokok részére szállást a híveim szívesen adtak, sőt még a másvallásuak is.

IHAROSBERÉNYI KATH. ASSZONYSZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA:
Iharosberényben a hívek szétszórtsága és közömbösségre való hajlamuk miatt már régóta terveztem egy egyesületet asszonyok részére. Végre ebben az évben Krivanekné Erőss Karola tanítónő segítségével sikerült összehozni az iharosberényi katholikus asszonyszövetséget 32 taggal. A cél a hitben való kellő elmélyedés, a katolikus öntudat felésztése, a szegények felkarolása. Az elnöknő Krivanekné tanítónő szeretetreméltó egyénisége a legszebb, reményekre jogosít.

NEIGER MARGIT TANÍTÓNŐ BETEGSZABADSÁGA:
Neiger Margit pogányszentpéteri tanítónő betegszabadságot kért. 2 évig helyettes látta el az iskolai teendőket. Kálmán Lajos okl. tanító helyettesítette. Közben a tanítónő férjhez ment a helybeli főerdészhez. Beadta nyugdíjazása iránti kérelmét is. Schweitzel káplánt 3 évi iharosi működése után Veszprémbe helyezték karkáplánnak, utóda Reindl Rafael csurgói káplán, akit 8 hét múlva Enyingre helyeztek, ezután jött Németh Antal ujmisés, akit ösztöndíjjal a római biblikus intézetbe küldtek, 8 hét múlva ő is ment, helyébe jött Vörös László. A gyakori káplánváltozás miatt az egyházmegyei hatóságnál szót emeltem. Igy eredményes munkát ekkora és ilyen szétszórt plébánián végezni nem lehet.

KAUZLI ALAPíTVÁNY:
Mióta plébániámat átvettem, különös gondot fordítottam Pogányszentpéter egyházközségemre. A legszegényebbek ezek,
de egyuttal ezek voltak, az iskolahiány miatt legjobban kitéve a hitközömbösségnek. Kijártam hozzájuk kezdettől fogva hitoktatásra, litániákat végeztem. Amikor fogatom szabad volt, azzal mentem, sokszor pedig gyalog. Ezt látta többször Éberhardt Béla volt nagykanizsai főgimn. igazgató és házfőnök, kir. főigazgató, aki most Veszprémben van nyu- galomban. Többször említette Kauzli D. nagyprépostnak, aki 7 évig működött a plébánián, hogy a nagy inkei alapítasai mellett miért nem gondol a pogányszentpéteriekre is. Többen is beszéltek a nagyprépost urnak arról, hogy bizony pogányszentpétert is erősíteni kell. Igy határozta el, hogy ala- pítványt létesít. 1936. okt. lo.-én 4681.sz. a. a veszprémegyhazmegyei alapítványi hivatalnál 5011.64 F-t tett le azzal a kikötéssel, hogy ezen az összegen mielőtt l0 kat. hold föld veendő. Ennek az alapítványnak kamatait, majd az ezen összegen vásárolt földnek a jövedelmét a mindenkori iharosi plébános élvezi mindaddig, amíg Pogányszentpéteren a hitoktatást ő látja el. A javadalom ill. alapítvány élvezése fe- jében köteles a mindenkori iharosi plébános évenkint legalább 3o-szor a saját fogatán kiszállni Pogányszentpéterre, ott hitoktatást végezni és a szegény iskolás gyermekeket hittankönyvekkel ellátni. Hogy az alapítványt esetleges devalvációnak ne tegyük ki, arra törekedtem, hogy mielőbb l0 kat. hold földet vásároljak. Az volt a szándékom, hogy Iharosban a plébániának Aranyosgödör dülöi földje mellett Br. Inkey Pál kegyurtól vásárolok. Sajnos a kegyur által fela- jánlott föld nem volt megfelelő, tele volt szakadékokkal, az ára is drága, 500 F. kat. holdanként. Azután Pogányszentpé- teren próbálkoztam, Kendeffyék nem,adnak birtokot, csak vesznek. Végre br. Inkey József kegyuram sietett a segítségemre, l0 kat, hold földet adott az iharosberényi határban, Kisvári dülőben lévö birtokából az 5000 F-ért. A földek kicsit távol esnek a plébániától, mégis nagy jótétemény.

IHAROSBERÉNYI LEGÉNYEGYLET MEGALAKÍTÁSA:
Iharosberényben a legényeket is próbáltam összehozni, ezért megalakítottuk a legényegyletet. Az egészben csak 23 tag,
de mégis fontos, hogy az iskolából kikerülve is eleven kap- csolat létesüljön a lelkipásztor-tanítók és az ifjuság között. Konkolyi Alajos tanító, Benkovich Béla állatorvos segítségüket készségesen felajánlották. Hogy a legényegyletek szervezetét jól megismerhessem, aug. hóban tartott Kalot nagygyülésen Szegeden résztvettem, sok értékes gondolatot nyertem ott,
Junius 21.-én Tüskeváron, első kápláni állomásomon résztvet
tem Hardi István piarista ujmisés primciáján, az ünnepet
méltató szentbeszédet én mondtam.

HITÉLET:
Hitéleti szempontból is fontos volt az 1936-os év. Egyetlen eltérés seM volt, visszatérés pedig 11. Nagy hálával köszöntem meg a jó Istennek. Születés volt 73, halálozás 37, házasság 34. Lelkigyakorlaton a Manrézában voltam.

1937.

ÁTALAKÍTÁS A LAKÁSBAN:
A plébánia konyhája túlméretezett, régi szabadkéményes rendszerü, ez lett átalakítva bolthajtásossá. A takaréktűzhely rengeteg fát emésztett meg, azonban meleget nem árasztott. Télen az alkalmazottak lábai lefagytak. Ez vezetett arra, hogy kérjem Br. Inkey József kegyurat a konyha átalakítására. Adott is 500 P-t azzal a kikötéssel, hogyha több e kerül, azt viselem magam. Az egészben 87 P-t kellett hozzáadnom. Az átalakítás annyira sikerült, hogy még egy kis fürdőszobát is tudtunk a konyhatérségből elszakítani. A konyha takaréktűzhelye most igen jól melegít.

PAJTA FELEMELÉSE:
A pajta annyira alacsony volt, hogy 3 sor szénával már alig lehetett a kapuján bemenni; saját költségemen 85 cm-es magas- ságra felemeltettem. Körmendy ácsmester vállalta 48o P-ért. Ezzel elértem, hogy a legjobban megrakott kocsival is be tudunk járni, viszont l0-12 kocsi takarmánnyal több fér el benne. Ugyanekkor a sertésólaknál az elkorhadt fa és deszkakerítést eldobattam, téglából ujat készítettem, ezt a cselédek óljánál is megcsináltattam. Közel 400 P-be került; l000 dbtégla kivételével, melyet az iharosi uradalom adott, teljesen a magaméból fedeztem a kiadásokat.

IHAROSI LEGÉNYEGYLET MEGALAKULÁSA:
Látva azt hogy a mai időkben az ifjúságot szt. egyházunknak ugy biztosíthatjuk, hogy intenzíven foglalkozunk vele, ezért Iharosban is megalakítottuk a legényegyletet. Nagy segítségemre volt Leiher János káplánom, akit Vörös László elhelyezése után aug. 12.-én küldött hozzám a főpásztor. A legényegyleti munkába bekapcsolódott Pataki Ádám tanító, aki min- denben készséggel áll az ifjuság szolgálatára. Összejövete - lek az iskolánál lévő szobában vannak. Szűk ugyan, de ideiglenes megoldásnak megfelel.

MISSIO:
Nagy megtiszteltetés érte nemzetünket, amikor XI. Pius Pápánk azzal tüntette ki, hogy a 34. euch. kongresszus helyéül országunk fővárosát jelölte ki. Erre lelkigyakorlattal készültek mindenütt. Mind a négy községünkben missiót tartottunk. Iharosberényben Huchthausen Lajos balatonkilitii esp.
plébános, 1937. nov. 13.-tól nov. 21.-ig, Pogányszentpéteren Katona Lajos ajkarendeki lelkész 1937. nov.l7.-től
nov. 21.-ig, Somogycsicsóban Viola József gyékényesi plébános 1937. nov. 23.-tól nov. 27.-ig, míg Iharosban P. Fenyő István lazarista 1937. dec. 26.-tól 1938. jan. 3.-ig. Huchthausen Lajos lélekkel telített beszédei nagyon sok lelket meghatottak s legkeményebb munkája neki volt. Iharos- ' berényben a sok vagyonos luteránus mellett a mieink szinte katakombai életet éltek. A tultengő protestáns öntudat miatt a mieink szinte szégyellték vallásukat; itt még sok-sok ne- J hézség lesz, amig a mieinket is sikerül öntudatossá tenni. 455-en járultak a szentgyónáshoz. Az iparosság távoltartotta magát-nagyobbrészt s missiotól, annál inkább dícséretre méltó az intelligencia példás viselkedése. A missio végén a rossz idő miatt csak a parkban tarthattuk meg a körmenetet.
Pogányszentpéteren is szép volt az eredmény, 209 szentgyónás volt. Nem loo %-os ugyan az eredmény, de nem szabad el
felejtenünk, hogy ottani híveink még l2 évvel ezelőtt prot. iskolában nevelődtek, bizony gondolkodásban még protestánsok. Somogycsicsóban az eredmény igen szép volt, az egészben 5 ermber maradt el a szt. gyónásról.
Az iharosi eredménnyel is meg voltam elégedve. A missiot vezető P. beszédében mélység nem igen volt, mégis szinte fanatizálta a híveket; ismeri a falusi ember életét, ezt érezték ki beszédeiből.
A r. szabályok értelmében megtartottuk az egyhazközségi képviselők választását. A választás mind a négy környékben rendzavarás nélkül, a legnagyob rendben folyt le. Mindenütt a hvatalos listára adták le a szavazatot. Iharosban rendes tagok lettek: Szörcsök József, Katona János ifj.Horváth Ferenc, Horváth Lajos, Lőczi József, Horváth János P., ifj. Löczi János, Bodó György, Horváth János B., Riszli György, Bencsik Vendel, Metzlli Kamill és Katona Antal.
Tannácstagok lettek: Br. Inkey Pál, Szörcsök József, Posits János, Billege János, Lőczi József, Horváth Ferenc, Horváth
Sándor, Márton Ferenc, Körmendi József, és Gyuretó János. Pénztáros Gyuretó János lett, gondnolk Horváth Ferenc.

1938.

EUCH. KONGRESSZUS:
Örömmel készültünk a nagy ünnepre. Hónapok óta erről prédikáltunk, iskolában sokszor emlegettük, meg is lett az eredménye. 120-an jelentkeztek, ebből azonban csak a l02 vett részt. Az első csoport vezetésemmel indult maj. 24.-én este. Csurgón csatlakoztunk az esperesi kerületből induló zarándokokhoz. A vonaton az éjszakát imádsággal és énekléssel töltöttük. Szakadó esőben érkeztünk Bpest józsefvárosi állomásra. Híveim legtöbbjét rokonok, ismerősök várták, a szállásra menőket elkísértem a helyükre, majd magam is szállásomra mentem, amely Br. Inkey József kegyuram budai palotájában volt. Miután megmosakodtam, elmentem a tabáni templomba, ott szt. misét a kongresszus sikeréért ajánlottam fel. Délután résztvettem a megnyitó ünnepségen, majd a felejthetetlen látványosságot nyujtó hajóskörmeneten minden szépen sikerült. Szerettem volna végig ott maradni, azonban káplánomat sem akartam megfosztani a nagyszerü látványosságtól és a lelki élmény élvezésétől, ezért hazajöttem, ö pedig útnak indult híveim második csoportjával, a nagykanizsai állomásról. A zarándok híveim mind igen boldogok voltak, hogy ott lehettek.
A kongresszus emlékének megörökítésére az iharosberényi katolikus asszonyszövetség elhatározta, hogy a közös temetőben egy nagy keresztet fog emelni. Miután tervüket magam
is a legmelegebben pártfogoltam, megbíztuk Mankovits István nagykanizsai kőfaragómestert hogy tervet készítsen. A terv kivá
lasztása után ennek kivitelezésével is megbíztuk. 500 P-ért vállalta a műkőkereszt elkészítését. Az alapozáshoz szükséges anyegot a berényi uradalom ajándékozta. Felszentelését junius 19.-én
Dr. Kis György kaposvári prépost plébános végezte igen szép beszéd kíséretében. A kapolnából körmenetileg vonultunk a temetőbe. - A protestáns lelkész sérelmezte, hogy egyházunk törvényeire hivatkozva a communicatiot kerültük.

KRIVANEKNÉ NYUGDíJAZÁSA:
A juniusi vizsgával Krivanekné Eröss Karola 36 évi tanítói működés után, melyből 18 évet Iharosberényben töltött, nyugdíjba ment. Szeretetre méltó egyéniségével, lelkiismeretes működésével híveim szívét, de különösen a gyermekekét magához vonzotta. Igazi népnevelö volt. Utóda megválasztása sok-sok kellemetlenséggel járt. 1 évig ő betegszabadságon volt, ezen idö alatt Pintér Lajos okl. tanító helyettesítette. A nép minden áron őt akarta tanítónak. Semmi kifogásolnivalót nem lehetett benne találni, sőt elmondhatom, hogy hivatása magaslatán állott. Csak az volt a baj, hogy fiatal volt, már pedig az ekkor érvényben lévö rendelkezések értelmében minden tanítónak 3 évi várakozási időt kell megvárni. Ugyanis a Csonkaországban sok volt a tanító, egy-egy állásra 30-40, sőt több is pályázott. Kb. 4000 tanító és tanítónö volt állás nélkül. A minisztériumot az e meggondolás vezette, hogy lehetöleg a régen végzettek és a szegénysorsúak jussanak kenyérhez.
Ezért az egyh. hatóság Pintér Lajost nem jelölte, hanem első helyen Nagy János, II. helyen Geszti Gyula, III. helyen Illés
Gyulát jelölte. A képviselők 2/3-a nem élt szavazati jogával. az 1/3-ból 8-an Nagy Jánosra, 2 pedig Illés Gyulára szavazott. Az elnöklő esperes ker. tanfelügyelő Nagy Jánost jelentette ki megválasztott tanítónak, amit a képviselök zúgolódva és azzal vettek tudomásul, hogy megfellebbezik. Erre azonban nem került sor, mivel Nagy János lemondott.
Az egyházm. hatóság e lemondást elfogadta és ujabb választásra határidőt jelentett ki, ekkor már jelölték Pintér Lajost is, akit egyhangulag megválasztottunk, a föpásztor a választást megerösítette, Pintér az esküt is letette. Amikor jóváhagyás végett a minisztériumhoz felterjesztettem a választást, ott megsemmisítették. Ez az intézkedés igen kellemetlen hely
zetet teremtett. Választani már nem lehetett, tanító pedig kellett, ezért a minisztériumhoz fordultam, kérve, hogy Pintér mint helyettes maradhasson iskolánknál. Kérésünk teljesítve lett, államsegélyt utaltak ki számára.

NEIGER MARGIT LEMONDÁSA :
Neiger Margit pogányszentpéteri tanítónőt az állam nem nyugdíjazta, mivel betegségét nem találta az orvos olyan mérvűnek, ami miatt nyugdíjazni kellene. Ekkor lemondott. Állásának betöltése ismét kellemetlenséget szerzett. 3-an voltak jelölve: Kálmán Lajos eddigi helyettes I. helyen, Horváth István II., és Vági Róbert; az eddigi helyettest akarta az egyházközség képviselőinek egyik része, míg a másik Horváth István mellé állt, aki 2 szótöbbséggel mint megválasztott tanító került ki a küzdelemből. A választás ellen 5-en fellebbezést jelentettek be, azt hozva fel okul, hogy a választást megelőző napon a képviselőket Horváth István meglátogatta, pártfogást azonban senkitől sem kért. A főpásztor, mint komolytalant, a fellebbezést elutasította.

Dr. TÓTH TIHAMÉR ROADIUTOR:
Az euch. kongresszus után, mint futótűz terjedt el mindenütt az örvendetes hír, hogy a szentatya Dr. Tóth Tihamért a jeles hitszónokot, a kiváló ifjuságnevelőt utódlási joggal a beteg Rott püspök ur mellé segédpüspöknek kinevezte. Az egyházmegyében mindenki igen örült ennek a kinevezésnek.
Az iharosi oltáregylet egy fehér pluvialéval ajándékozta meg templomunkat, a pluviale 16o P-be került.
A templom pénzéből vettem egy fekete pluviálét 115 P. értékben és egy mindennapi használatra fehér miseruhát 5o P. értékben.

KÁPLÁNVÁLTOZÁSOK:
Aug. l.-i kelettel Leiher János eddigi káplánomat Nemesvidre helyezte az egyházi hatóság, helyére Németh Antal római ösztöndíjas theológust tették, aki két évvel ezelőtt már volt nálam. Mivel küldetése csak nov. 1.-ig szólt, az egyházmegye végzett növendékeit pedig nem tudták elhelyezni, mivel nem volt hely üresedésben, ezért arra kértem Dr. Hoss József egyházm. irodaigazgatót, küldjön az el nem helyezett ujmisések közül egyet, akinek teljes ellátást biztosítok és addig fizetni is fogok, amíg 2-en lesznek. Igy kaptam meg külön kérésemre Nemes Antal ujmisést, aki minden tekintetben rászolgált az előlegezett bizalmamra.

Korona nálam volt, igen örültem, mivel 1 kivételével a kerület minden papja itt volt és jól érezték magukat. Longanec
Imre csurgói hittanár mintatanítást tartott.

FELVIDÉK VISSZATÉRÉSE:
A kongresszus évében, Szt. Imre herceg ünnepén indult meg hadseregünk, hogy birtokba vegye drága Felvidékünket azt a részét, amelyet a bécsi döntés alkalmával visszaítéltek nekünk. Könnyezve hallgattuk a rádiót és figyeltük a térképen a megjelölt helyeket, Rákóczy városa, Kassa is ekkor tért vissza,
Lelkigyakorlatomat a keszthelyi kármelitáknál végeztem, novem
ber utolsó napjaiban.
2 visszatérés volt, fájdalom: eltérés 3, születés 70, halálo
zás 42, házasság 23. Karácsonyra Br. Inkey József kegyur l000
P-t adott a szegények segélyezésére.

1939.

KÁRPATALJA VISSZAKERÜL:
Márc.15-én vitéz hadseregünk ujra megindult, hogy birtokba vegye Kárpátalját. Ekkor került vissza Máramarossziget, Nagyszőllős. Örömkönny csillog minden igaz magyar szemében és hálával telt lélekkel küld fohászt a Mindenhatóhoz, hogy lassankint visszaadja, amihez 1000 évnek sok küzdelme és vértanusága fűződik. Hazánk Nagyasszonya nem hagyta el országát. A kárpátaljai harcokban egyik derék hívem, a pádi Dongó I. hősi halált halt.

UJ MÁRIA OLTÁR:
Husvét napján Szörcsök József vagyonos hívem felkeresett és elmondotta, hogy amikor a világháborúba indult, megfogadta, hogy a templomkertben keresztet vagy egy Mária szobrot fog emeltetni, ha szerencsésen hazakerül. Fogadalmát szeretné teljesíteni. Azt ajánlottam, hogy inkább valamelyik mellékoltárt építesse át, mivel mindkettő már elég megviselt állapotban van; ajánlatomat elfogadta és megbízta Karl Ferenc József szobrászművészt tervek készítésével; ezek közül a legmegfelelőbbet kiválasztottuk és ennek alapján a mellékoltárt a Szeplőtelenül fogantatott Szt. Szűz szobrával együtt elkészítette. A kivitelezésével meg voltunk elégedve. Október utolsó vasárnapján, Krisztus király ünnepén szentelte meg Gazdagh Ferenc püspöki biztos Nagykanizsáról. Az oltár l900 P-be került.

GYÓNTATÓSZÉKEK:
A Mária oltár beépítésével kapcsolatban a gyóntatószéket régi helyéről el kellett vinnünk. Ekkor a régi 3 fülkés gyóntatószékből 2-t alakítottunk kevés anyag hozzáadásával. A gyóntatószékek egyszerüek ugyan, de a célnak megfelelnek.

XI. PIUS PAPA HALÁLA:
Febr. lo.-én az isteni mester az örökkévalóságba hívta XI. Pius pápát. 17 éven át a legnagyobb bölcsességgel kormányozta egyházunk hajóját.
Utóda Pacelli Jenő bíboros államtitkár. Az euch. kongresszus alkalmával ő volt a pápai legátus. Bölcsességet sugárzó szemeit, jóságos tekintetét szívünkbe zártuk, ezért volt osztatlanul nagy az örömünk, hogy Szt. Péter örökébe éppen ő került. A Szentlélek Uristen kegyelmeivel vezesse fontos missiojában.
XII. Pius néven kormányoz.

DR. ROTT NÁNDOR PÜSPÖK HALÁLA:
Az örvendetes hírrel együtt vettük e szomorú hírt, hogy főpásztorunk, Dr. Rott Nándor elköltözött a földi küzdőtérről az égi hazába. 1917.szept. óta az igazi, hivatott főpásztor nyájasságával vezette a rábízott nyájat. Atyai szívének túláradó jósága a legszebb öröksége az egyházmegyénknek. Közbejött akadályoztatásom miatt temetésén nem vehettem részt.

DR. TÓTH TIHAMÉR PÜSPÖK HALÁLA:
A nagy veszteség feletti fájdalmunkat csak az enyhítette, hogy örökébe kiváló utód: Dr. Tóth Tihamér püspök úr lépett, aki azonnal átvette az egyházmegye kormányzását. Nemes tervek forrtak agyában, intézményeket létesíteni és az egyházmegyét az elsők közé emelni. Sajnos ezek csak tervek maradtak, a Mindenható másként intézkedett. Sokat dolgozott már az ő dicsőségéért, ezért elhívta oda, ahol a mindhalálig híven dolgozókat jutalmazza. Előde után 2 hónappal Tihamér püspök szíve megszűnt dobogni. Lelke, szelleme azonban élni fog mind- addig, amíg 16 nyelvre lefordított műveiből csak egy is fennmarad.

DR. CZAPIK GYULA UJ PÜSPÖK
A tavaszi 3-szoros mély gyászunkat Szt. Vince hitvalló püspök ünnepén az öröm váltotta fel. A rádió ekkor sugározta széjjel, hogy XII. Pius pápánk Dr. Czapik Gyula apostoli protonotóriust nagyváradi kanonokot, a Szív ujságnak, az Utunknak szerkesztőjét nevezte ki egyházmegyénk pöspökének. Főpásztorunkat személyesen is ismertem, mivel a Szívhéten többször találkoztam vele. Nagy reményekkel nézünk főpásztori működése elé. Szt. Gellért püspök ünnepén iktták be magas méltóságába, ezen a napon szentmisémet érte ajánlottam föl, kérve az isteni mestert, hogy áldja meg az új főpásztort.

ÁDÁM ÁRPÁD ÚJMISÉJE:
Junius 15.-én nagy ünnepe volt egyházközségünknek. Ádám Árpád iharosberényi illetőségű ujmisés mutatta be első szentmiséjét. Örültem ennek különösen én, mivel V. elemista korától fogva különös figyelemmel kísértem életét. 5 éven át magánuton én készítettem el. Félárva volt, igen szűkös viszonyok közt éltek 5 testvérével. A manuductorságra engem kért fel, Lukács József volt iharosi káplán, hajmáskéri administrator pedig szónokolt. Iharosberényben a szülői háztól kísértük az iskola mellett felállított tábori oltárhoz. Sokan vettek részt, Iharosból külön processio indult. Szentmise és áldásosztás után ebédre hozzám jöttek a vendégek, 60-an vettek részt.
2 visszatérés volt és 3 eltérés. Születés 68, halálozás 49, házasság 19.

1940.

TEMPLOMFESTÉS:
Az uj Mária oltár felszentelése után a szószékről is megköszöntem Szörcsök József nemeslelkűségét. Ekkor jelentettem ki, hogy a templomot szeretném festetni.Érintkezésbe léptem Krarl F. József művésszel, az oltár készítőjével, aki Heintz Henrik jeles festőművésszel tervet készítettett. Személyesen is lejöttek és a helyszínen való megbeszélés alapján megkötöttük a szerződést, melynek értelmében 2500 P. értékben a festést vállalja. Miután Dr. Molnár Ernő az egyházművészeti hivatal igazgatója a tervet jónak, a vállalati öszszeget pedig olcsónak találta, az egyházm. hatóságnak jóváhagyásra elküldte. A jóváhagyás után kezdődhetett volna a munka, azonban akkor a levegő nálunk is annyira puskaporos volt, hogy minden nap várhattuk a háború kirobbanását. Erdélyt 21 év óta megszállva tartó oláhok fajtestvéreinket annyi kínzásnak tették ki, hogy azt tovább nem nézhettük ölbe tett kezekkel.

Júl. 2.-án fegyverbe szólították békés munkákodást folytató embereinket is. Már-már ugy állt a helyzet, hogy a ránk kényszerített ideiglenes határokat fegyverrel kell átlépnünk, azonban drága hazánk Nagyasszonya ismét közbenjárt értünk,
és vér nélkül kaptunk vissza egy részt szép Erdélyből, akkor
jött vissza kincses Kolozsvárunk is. Ilyen körülmények között a templomfestés nehezen kezdődhetett. A festő azt írta, hogy embereit behívták, nem tud helyetteseket szerezni. Végre szept. elején 2 ember munkához fogott, közben a festő is lejött és így okt. végére készen lett a festés.
Az volt a tervem, hogy a főesperest kérem meg a szentelésre, ő azonban azt ajánlotta, kérjem meg a megyéspüspök urat, ha nem vállalná, ő örömmel jön.

A FÖPÁSZTOR FOGADÁSA:
A főpásztor elvállalta és nov. 3.-án felszentelte ujra a templomot. Fogadására 15 banderista jelent meg az iharosberényi utkereszteződésnél. Ködös, nyirkos időben, fél órai késéssel érkezett a főpásztor. A községben felállított díszkapunál Br. Inkey István a betegsége miatt távollevő atyja helyett szívből jött köszöntéssel fogadta, majd elkísérte a templomba,
ahol Br. Inkey József kegyur néhány meleg, közvetlen szóval kőszöntötte. A templomajtónál magára öltötte a főpásztor az elöírt ruhákat, megáldotta a templomot, szentmisét mutatott be, majd gyönyörú beszédben állította a hívek elé a templom magasztos voltát. A szentbeszéd után elkísértük a plébániára, ahol fogadta a 4 egyházközség képviselő testületét. Utána ebéd volt nálam, amelyen 45-en vettek részt. Ebéd után a főpásztor átment Iharosberénybe, az ottani kápolnáben összegyűlt híveknek szentbeszédet mondott, tisztelgő látogatáson volt Br. Inkey József kegyurnál, azután Inkére távozott.

VILLANYBEVEZETÉS:
A templomfestés alkalmát arra is felhasználtam, hogy a villanyvezetékeket a tamplom falába elhelyeztessem, hogy majd ha villanyt kapunk, ne kelljen az ujonnan festett falakat megrongálni. Ugyancsak a kórus megnagyobbítását is végrehajtottuk. A templomban mindig szerettem volna az ifjúságot megfelelő helyre állítani nem találtam. Ez vezetett arra a gondolatra, hogy a körust megnagyobbítsam.

KÓRUS MEGNAGYOBBíTÁS:
Karl szobrászművész elkészítette a tervet, melyet Kappéter kaposvári mérnök alaposan áttanulmányozott, ugy mertük kiadni. Mankovits István nagykanizsai köfaragónak, aki l300 P-ért vállalta a kivitelezést. Igen jól sikerült, mindenkinek igen tetszik, nyertünk így 6o férőhelyet a leventéknek. A régi szekrényes keresztelőkutat is kicseréltük, műköből 300 P. értékben ujat hozattunk. A templomfestés, villanybevezetés, kórusnagyobbítás és keresztelőkut összes költségei 5245 P. 31 fill.-t tettek ki, amelyböl eddig a hívek 1670 P-t adtak, magam pedig 3l00 P-vel járultam hozzá, így akarván hálám egy csekélyke részét letörleszteni a jóságos Istennel szemben, hogy 15 éven át ezen a nehéz plébánián kegyelmeivel segített.

POGÁNYSZENTPÉTERI TANíTÓLAKÁS ÉPíTÉSE:
Mióta az isteni Gondviselés idevezetett, mindig arra törekedtem, hogy Pogányszentpéteren az iskola mellé tanítólakást építsünk, különben nem is remélhetjük, hogy rendes és állandó tanítót kapjunk. Azt is tudtam, hogy a pogányszentpéteriek egyedül sohasem tudják azt megépíteni. 4-szer kértem államsegélyt, 4-szer utasították vissza azzal, hogy csak iskolára adhatnak segélyt. Végre minden ismerőst felhasználtam arra, hogy az államtól is kaphassunk segélyt. Végre kilátásba helyezte a kultuszminisztérium, hogy bizonyos feltételek mellett 3500 P-t fog adni. Az egyházközség képviselőtestülete határozatban mondta ki, hogy az építési költségeknek az államsegélyt meghaladó összegét magára vállalja. Meghirdettük a pályázatot, amelyre 4 pályázat érkezett be: Hencs Já- nos csurgói építőmester ajánlata 12 439 P. 30 fill., Bedenek József nagykanizsai vállalkozó 14 132 P. 95 fill., Prokupek Ferenc csurgói vállalkozó 13 180 P. 70 fill., és végül Horváth és Fülöp nagykanizsai vállalkozók 12 604 P. 30 fill.
A képviselőtestület egyhangulag ez utóbbi ajánlatot fogadja el. Jóváhagyásra felterjesztettük, ennek megtörténtével elküldtük a Vall. és Közokt. minisztériumba, ahonnan visszaküldték azzal, hogy ilyen szegény egyházközségnek ennyire tul magas összeggel nem engednek építkezést, avagy előbb akár anyagban, akár pénzben biztosítsuk. Sok-sok irka-firka után végre októberben megkezdhettük az építést. Előbb kutat ásattunk. Még febr. elején megvettem Nagykanizsán 30 000 db. téglát a saját költségemen. Ezt szántam a saját hozzájárulásomnak. Ezt a téglát a vállalkozók 2250 P. értékben a helyszínen átveszik. A hívekre l000 P-t vetettünk ki, ezt minden nagyobb zúgolódás nélkül el is fogadták. Püspök urunk 50 Pvel, Br. Inkey József kegyuram 500 P-vel, és a Kendeffy uradalom szintén 500 P-vel járult hozzá, Ez utóbbi adománnyal egyáltalán nem voltam megelégedve. l500 P-t kértem azon a címen, hogy a tankötelesek 51 %-a cselédgyermek, / 73-ból 38 / ezeknek maguknak kellene egy külön iskolát felállítani Magasdon. A 95 hold falusi birtok l000 P-t adott, a 3000 hold semmit ugyszólván avagy csak morzsát. Idővel a remélt hozzájárulásokat nem kaptam meg, az ösz folyamán ismét a magaméból adtam 2000 P-t. Az építkezést október közepén megkezdhettük, és és a jó Isten annyira segített, hogy amire a hidegek jöttek, az épület tető alatt állt, nagy-nagy hálával tartozom a Mindenhatónak. Év végén a vállalkozóknak részben munkában és anyagban, részben pénzben 8500 P-t kifizettünk. Az épület befejezése tavasszal lesz.

TANíTÓK BEHíVÁSA KATONAI SZOLGÁLATRA:
A jul. 2,-i behívások alkalmával Pataki Adám iharosi és Horváth István pogányszentpéteri tanítóknak is el kellett menniük, sőt szept 5.-én vitéz Rédey Gyula kántortanítónkat is behívták. Azonnal kérvényeket küldtem érdekükben, de sajnos eredménytelenül. Igy derék káplánommal együtt tanítottuk a reális tárgyakat, hogy a gyermekek foglalkoztatva legyenek. D.e. a nagyobbakat /III-VI/ én tanítottam, d.u. a kicsinyeket Nemes A. káplán. Mivel Iharosberényben mindhárom tanító otthon volt, Péter Pál tanítót, Pintér Lajos helyettesét Pogányszentpéterre küldtem, amíg az ottani tanító hazajöhet, V. Rédey és Pataki tanítók okt. 21.-én szereltek le, míg Horváth István csak nov. 5.-én.
Igen szomorú 194o-nek a házassági statisztikája: 8 vegyesházasság volt, és ezeket mind prot. templomban kötötték. Elkövettem mindent magam is, jólelkű híveim is, hiábavaló volt minden. Születés: 68, halálozás 23, házasság 16, Visszatérés 2, eltérés 3,

LELKIGYAKORLAT:
Febr. közepén P. Németh Károly jezsuita atya félig zárt lelkigyakorlatot tartott asszonyoknak. ll0-en vettek részt igazán példás buzgósággal. A nagy hideg dacára szépen eljöttek, elhozták az ennivalójukat az iskolába és ott voltak reggeltől estig. Márciusban pedig Katona Lajos ajkarendeki lelkész tartott a férfiaknak lelkigyakorlatot. Nagyon féltem, hogy a közömbösségre hajló berényi férfiak nem jönnek, örvendetesen csalódtam. Mindig többen.-és többen jöttek. Ebben részes volt a lelkigyakorlatot vezető lenyűgöző előadása, igazán a lelkét adta. Az intelligencia példásan jelen volt mindig.

ELŐADÁSOK:
Az act. cath. által kidolgoztatott előadásokat Benkovich Béla állatorvos, Csikely József uradalmi intéző, Konkolyi Alajos tanító, Nemes Antal káplán, és Vadon Sándor főerdész vállalták. Az iskola minden alkalommal megtelt résztvevőkkel.

EGYHÁZKÖZSÉGI VÁLASZTÁSOK:
Az egyházközségi választások június hó folyamán megtartat tak, mindenütt a legnagyobb rendben folytak le. Ellenlista nem volt. A választásokat az egyh. hatóság 3607 sz. alatt július 6.-án jóváhagyta.

KÉPVISELŐK RÉSZÉRE TANFOLYAM:
Az új képviselőtestület részére az act. cath. által kidolgozott programm szerint megtartottuk a világnézeti tanfolyamot. Berkovits Imre, a ker. esperese tartotta. Igazán ugy örültem, hogy sok-sok elfoglaltsága mellett is eljött hozzánk. Nagyon jó munkát végzett, amint a képviselők viselkedéséből megállapítom. Allandóan 50-60 látogatója volt, és különösen jól esett látnom, hogy az intelligens férfiak példaadóan részt vettek. Én ugyanakkor Zákányban, az esperes plébániáján tartottam a tanfolyamot, amely nagy-nagy lelki épülésemre szolgált. Amikor Zákányból megjöttem, dec. 22.-én íróasztalomon találtam Püspök Ur Őnagyméltóságának a levelét, amelyben értesít jóságosan, hogy püspöki tanácsosnak nevezett ki. Igazán érzem, hogy érdemetlen vagyok e kitüntetésre, mert hiszen sokat kellett volna tennem, ami emberi gyarlóság következtében elmaradt. Ha a főpásztori kegy mégis felém fordult, arra fogok törekedni, hogy az előlegezett bizalomra rászolgáljak.IDŐSEK NAPI TÁMOGATÁS
2020.12.14.

A kihirdetett vészhelyzetre tekintettel Iharosberény Község Polgármesterének döntése értelmében minden időskorú iharosberényi 20.000 Ft támogatásban részesül. Az összeg személyesen vagy írásos meghatalmazással vehető át december 16 és 17-én, 13-15 óra között az iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Egészségügyi biztonságuk érdekében kérjük, figyeljenek a védőintézkedések -szájmaszk, 1.5 m védőtávolság- betartására!
COVID-19 ANTIGÉN GYORSTESZT
2020.12.03.

Iharosberény Önkormányzata a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében COVID -19 AG gyorsteszt elérhetőségét biztosítja az érdeklődők számára. A COVID-19 Ag teszt antigén kimutatására használható emberi orr-garati tamponmintákban. Használatával 20 perc alatt kiderül, hogy megfertőződött-e COVID-19 vírussal.
A gyorsteszt telefonon előrendelhető a +36(82)494-043 101 és +36(82)494-043 105 melléken, 2.625 Ft önköltségi díjért átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban.
A teszttel kapcsolatos tudnivalókról telefonon érdeklődjön háziorvosánál.
KORMÁNYABLAK BUSZ
2020.09.28.

Mobilizált ügyfélszolgálat keretében személyi okmányokkal (személyi igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány), gépjármű okmányokkal valamint kormányablakban indítható ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség Iharosberényben, a Polgármesteri Hivatal udvarán 2020. október 5-én, hétfőn 14.30-15.15 óra között.
A kormányablakbuszban díjak, illetékek fizetésére kizárólag bankkártyás fizetési lehetőség biztosított!
INGYENES KISGYERMEKNEVELŐ TANFOLYAM
2020.09.28.

harosberény Község Önkormányzata kéri mindazok visszajelzését, akik KISGYERMEKNEVELŐ TANFOLYAM iránt érdeklődnek!
Részletek:
2020. októberben induló tanfolyamokon lehetőség van OKJ rendszerű Kisgyermeknevelő végzettséget szerezni.
Megfelelő számú jelentkező esetén Csurgón, illetve kaposvári helyszínnel indulhat képzés.
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam engedélyszáma: E – 000545/2014/A023
•Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány, Egészségügyi alkalmasság
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési ideje: 1300 óra (kb. 12 hónap, ebből 400 óra saját szervezésű gyakorlat)
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam finanszírozási formája: ingyenes
•Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési (tagozati) forma: támogatott tanfolyami képzés
•Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%
INGYENES KÉPZÉS FELTÉTELE:
a jelentkező regisztrált álláskereső legyen, az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozzon:
-25 évnél fiatalabb
-30 év alatti pályakezdő álláskereső
-50 évét betöltött személy
-legalább egy gyereket egyedül nevelő felnőtt
-GYES, GYED-ről visszatérő
-foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
-tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
-megváltozott munkaképességű
-roma nemzetiségű
-közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett álláskereső
-inaktív személy
JELENTKEZNI LEHET szeptember 23-a, szerdáig az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a titkarsag@ibereny.hu, címen, vagy a 06 (82) 594010, 06 (82) 594011 telefonszámokon.
FELHÍVÁS
2020.07.10.

Iharosberény Önkormányzata a bölcsőde fejlesztéshez szükséges megfelelő szakemberállomány: kisgyermeknevelő-gondozó és bölcsődei dajka egy éves képzésre jelentkezőket keres.

Képzésbe vonás feltétele:

A jelentkező legyen regisztrált álláskereső, valamint a következő feltételek valamelyikének feleljen meg

-25. életévét még be nem töltött személy
-30 év alatti pályakezdő álláskereső
-50. életévét betöltött személy
-legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt
-GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő személy
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
-Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett személy (90 nap álláskeresőként regisztrálva)
-Megváltozott munkaképességű személy
-Roma nemzetiséghez tartozó személy
-Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, s nyilvántartásba vett álláskereső
-Inaktív személy

Jelentkezni lehet: ügyfélfogadási időben Sánta Gergőnél, a Hivatalban
MEGNYITHAT AZ EDZŐTEREM
2020.05.08.

Iharosberény Polgármestere – a Kormánynak a az amatőr-, szabadidős- és tömegsportra vonatkozó, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések fokozatos enyhítését engedélyező rendelkezéseivel összhangban- 2020. május 08-tól engedélyezi a Kultúrházban működő edzőterem megnyitását, látogathatóságát.

Az edzőterem látogatása a következő biztonsági szabályok betartása mellett lehetséges:
-látogatási idő kedd és csütörtök 14-20 óra
-kizárólag előzetes telefonos (+36 30 4934495) időpontegyeztetés után
-egy időpontban max. 2 fő tartózkodhat a teremben
-az edzőterembe érkezésig az épületben kötelező a szájmaszk viselése
-a teremhasználó írásban nyilatkozik, hogy koronavírusos tüneteket nem észlelt magán, és nem érintkezett koronavírussal fertőzött személlyel
-kötelező a kézfertőtlenítő használata
TAVASZI LOMTALANÍTÁS
2020.03.26.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy Iharosberény községben a tavaszi lomtalanítási akciót
2020. április 03-án (pénteken) tartja.
A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. A kisebb méretű lom hulladékot zsákban, vagy dobozban tegyék ki a szétszóródás megelőzése érdekében.
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méretét meghaladó lom hulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl.: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl.: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer).
Tájékoztatják továbbá a lakosságot, hogy az ingatlanhasználók részére egész évben hulladékudvarban térítésmentesen biztosítják az elektronikai hulladék (Tv., hűtő,
háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában
(2020. április 01. és 2020. április 30. között) veszik át.
Iharosberény településhez tartozó hulladékudvar címe: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉSEK
2020.03.26.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, az alábbi intézkedéseket hozom:

1.
Az Önkormányzat beszerzett egy Wellion típusú infravörös testhőmérséklet mérő eszközt,
amelynek használatát az alábbiak szerint szabályozom:
Balázs András munkavezető munkakezdéskor ellenőrzi valamennyi közfoglalkoztatott
testhőmérsékletét, ezt követően az Önkormányzati Hivatalban dolgozókét.
Balázs András a gyermekétkeztetés keretében, az étel óvodához történő szállítását követően
megméri az óvodában dolgozók, valamint az ételt átvevők testhőmérsékletét is.
Amennyiben a mért testhőmérséklet meghaladja a 37,5 celsius fokot, úgy a dolgozót
haza kell küldeni azzal, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot háziorvosával.

2.
A gyermekétkeztetés keretében az ételszállító dobozok átadása – átvétele mind az átadó, mind
pedig az átvevő részéről csak szájmaszkban történhet. A szájmaszkokat az Önkormányzat biztosítja.

3.
Az Önkormányzat kulturális területen dolgozó munkavállalóinak munkaideje 7,45 – 16,15 óra, kivétel kedd és csütörtök, amikor a helyi tv. adásnapjára tekintettel 12,00–20,30 óra.
A Kultúrház – a járványhelyzet miatt – zárva tart, szolgáltatásai szünetelnek.
A rendkívüli helyzet elrendelése a dolgozókra nézve nem jelent otthonukban tölthető szünetet,
a dolgozók kötelesek munkaidőben az intézményben tartózkodni (szabadságolás lehetősége biztosított) azon feladatok elvégzése céljából, amelyekre a normál napi ügymenet mellett nincs lehetőség.

4.
Munkanapokon elrendelem a fertőtlenítést:
-a közfoglalkoztatási programban a szerszámok, a gyülekezésre használt terület, raktárépület
esetében,
-a felépítménnyel rendelkező buszmegálló helyek esetében.
A napi fertőtlenítést, 0,1 %-os hypós fertőtlenítő oldattal kell elvégezni. A hypót az Önkormányzat biztosítja.

A temető esetében a ravatalozó és a temető bejáratának fertőtlenítését a temetést megelőzően közvetlenül, illetve annak befejezését követően, legkésőbb 1 munkanapon belül kell elvégezni.
A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA ÖNKÉNTESSÉGRE
2020.03.19.

Kedves Iharosberényiek, leendő önkénteseink!

Óvjuk meg idős polgárainkat, segítsünk nekik!

Iharosberény Önkormányzata arra kéri a 70 év felettieket, hogy ne menjenek az utcára, maradjanak otthon! A koronavírus rájuk nézve a legveszélyesebb, ezért fontos, hogy minél kevesebb emberrel érintkezzenek!

Óvjuk meg szüleinket, nagyszüleinket, ugyanakkor ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek nem biztos, hogy rokonai segíteni tudnak!

Iharosberény Község Önkormányzata önkéntesek jelentkezését várja 50 éves korig, akik segítenek azoknak az idős Iharosberényieknek, akik más módon nem tudják megoldani a mindennapokat!

Részletek és jelentkezés a 06-82/494-043-es vagy a 0630/640-8451 telefonszámon!

Közös lehetőségünk és felelősségünk, hogy az óvintézkedések megtételével a minimálisra csökkentsük a megbetegedések számát!
A POLGÁRMESTER FELHÍVÁSA AZ IDŐSEKHEZ
2020.03.19.

Kedves 70. életévüket betöltött Iharosberényiek!

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt különösen fontos, hogy maradjanak otthon, minél kevesebb emberrel érintkezzenek, mivel a vírus Önökre a legveszélyesebb!

Éppen ezért arra kérjük mindnyájukat, ne hagyják el otthonaikat, forduljanak családtagjaikhoz vagy az önkormányzathoz bizalommal, amennyiben segítségre van szükségük!

Az ellátásukról való gondoskodásban tudunk segítséget nyújtani. Az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, házhoz szállításában.

Amennyiben szüksége van a segítségünkre, jelezze március 19-tól az alábbi telefonszámokon: 06-82/494-043 vagy 0630/640-8451 vagy segítséget kérhet e-mailben is, a szocialugy@ibereny.hu e-mail címen.
A gondoskodást a megfelelő számú önkéntes jelentkezését követően kezdjük meg.
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS: KULTÚRHÁZ
2020.03.19.

Figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre az alábbiak szerint intézkedem:

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha időben és megfelelő határozottsággal cselekszünk, akkor a járvány terjedése visszafogható. A legfontosabb, amit ma mindannyiunknak meg kell tenni a vírus terjedése ellen, hogy minimálisra csökkentsük a személyes kontaktusokat.

Ezért a Iharosberény polgármestereként, munkatársaiért felelős munkáltatóként, szükségessé vált rendkívüli intézkedéseket bevezetnem Iharosberény lakosai és az Önök egészségének biztonságának megóvása érdekében.

Intézkedések:

1. A Kultúrházban – figyelemmel a Kormány által elrendelt vészhelyzet miatti különleges jogrendre és az ehhez kapcsolódó, a koronavírus világjárvány megfékezésére tett kormányzati intézkedésekre – a személyes ügyintézést felfüggesztjük, a Kultúrházat határozatlan időre bezárjuk, rendezvényeket nem tartunk, illetve magánszemélyek, civil és más szervezetek számára helyszínként sem tudjuk biztosítani. Érvényes 2020.03.16. 15.00 órától

Természetesen a Kultúrház „zárt ajtók” mögött továbbra is végzi munkáját, a szokásos ügyfélkör bizalommal fordulhat ezen időszak alatt is, telefonon és e-mailen változatlanul állnak a lakosság rendelkezésére!

Zsirmon Endre polgármester
NEM LÁTOGATHATÓ A KULTÚRHÁZ
2020.03.16.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására Magyarország Kormánya elrendelte a kulturális intézmények látogatási tilalmát. A személyes kapcsolatok mérséklésével, közösségi helyek látogatásának kerülésével, a személyes higiénia fokozott betartásával mérsékeljük a cseppfertőzéssel terjedő koronavírus-járvány tömegessé válását!
POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉS: ÓVODA
2020.03.16.

Tisztelt Iharosberényiek!

A Kormány által, március 13-án bejelentett iskolai változások, a bezárás és a digitális munkarend bejelentését követően ma egyeztettem az óvoda vezetőjével, valamint a közétkeztetést végző cég képviselőivel.
Az egyeztetést követően polgármesterként az alábbi intézkedéseket hoztam meg március 16-a hétfőtől:

Bár településünkön továbbra sem tudunk koronavírussal igazoltan fertőzött betegről, de úgy gondolom, a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedésekre szükség van:

Március 16. hétfőtől az önkormányzati fenntartású óvodában rendkívüli szünetet rendelek el Iharosberényben a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján.

Tekintettel arra, hogy nem tud minden család gyors megoldást találni, hétfőtől ügyeleti rendet működtetnek majd az óvodában. Ez az ügyelet később is működni fog, és meghatározott rend szerint fogadják majd a gyermekeket, ha szükséges. Ennek részleteiről az intézményvezető ad majd tájékoztatást a szülőknek.

Az óvoda bezárását a megelőzés céljából az intézményvezető és a szakemberek egyöntetűen támogatták, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez a döntés sok esetben nem hozza egyszerű helyzetbe a családokat.
Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy a szakemberek és jómagam is azt kérjük, lehetőség szerint ne a nagyszülők vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre, hiszen leginkább rájuk nézve veszélyes a vírus.

Ezzel egyidejűleg kérem a munkáltatókat, amennyiben megoldható, tegyék lehetővé a kisgyermekes munkavállalóknak az otthoni munka végzést.

Számos családban nagy segítség a gyermekek közétkeztetésének lehetősége, így ezt a továbbiakban is biztosítani fogjuk mindazoknak, akik erre rászorulnak, hasonlóan a nyári, szünidei étkeztetéshez. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Fontosnak tartom ismét hangsúlyozni, jelenleg sem tudunk Iharosberényben igazoltan fertőzött koronavírusos betegről, a ma meghozott intézkedések a megelőzést szolgálják, hiszen a legfontosabb ezekben a napokban a fertőzési gócpontok kialakulásának megelőzése.

A legfontosabb az iharosberényi emberek egészsége és biztonsága. Bár ezek az intézkedések megváltoztatják mindennapjainkat, türelmet, higgadtságot és körültekintést kérek mindenkitől!

Hiszem, hogy mi, iharosberényi emberek együtt, közösen túljutunk ezen a krízisen!
Iharosberény, 2020. március 16.

Zsirmon Endre
Iharosberény Község polgármestere
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS
2019.08.24.

Iharosberény Község Önkormányzata az érintettek részére tanévkezdési támogatást nyújt. A támogatás kérelemhez kötött. A kérelem nyomtatványa munkaidőben átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban. Beadási határidő szeptember 20. A kérelemhez kötelezően csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.
VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2019.08.24.

A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13-ra tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A választásra minden választójoggal rendelkező állampolgár szeptember 09-ig jelöltet (egy választópolgár több jelöltet is) ajánlhat. A választópolgárok személyesen, az értesítőjükben szereplő szavazóhelységben szavazhatnak. Iharosberény községben 6 fős képviselő-testület kerül megválasztásra.
Részletesebb tájékoztatásért forduljon az Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodához.
HIRDETMÉNY
2019.08.22.

Iharosberény községben a Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 2019. augusztus 26-án,, hétfőn 8.30 órától 11.00 óráig, 13.00 órától 15.00 óráig az Önkormányzati Közös Hivatalban kerül sor.
KÖZLEMÉNY
2019.08.18.

IHAROSBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2017. június 1-én meghozott döntése értelmében Iharosberény Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00909 kódszámú, „Iharosberény Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatát 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfél-központúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormányzat az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe. A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.
Berényi Értéktár
2019.04.13.

A helyi értéktár a következő: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás kategóriákba sorolva rendszerezi az értékeket.
A helyi értéktár kezelésére helyi értéktár bizottság állt fel. Feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Tagjai Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert közművelődési szakember, Horváthné Szanyi Éva Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület elnöke, Erőss Borbála Ifjúkor Egyesület elnöke, Ledniczky Miklós Jánosné Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke.
A bizottsághoz eddig beérkezett javaslatok: a berényi Inkey kastély és parkja, a berényi szelídgesztenye, az Erőss doktorok munkássága, a berényi nyugdíjas klub tevékenysége, a berényi fotó és videó archívum, a berényi Szent Flórián és Nepomuki Szent János szobrok, a berényi Platános, a berényi Nagyvár és Kisvár földvárak, a berényi Inkey Gáspár Vívóverseny, a berényi Ifjúkor Egyesület Banderium Hungarorum csoportjának tevékenysége, a berényi I.világháborús Hősi emlékmű és országzászló, a berényi helytörténeti gyűjtemény anyaga, a berényi himalájai cédrus- az ország legnagyobb és legidősebb cédrusa, a berényi evangélikus templom, a berényi énekkar tevékenysége, a berényi Gesztenye Fesztivál, a berényi hagyományőrző tánccsoport tevékenysége.
Hirdetmény bölcsődei tervekről
2019.03.18.

IHAROSBERÉNYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A 6/2017. (VIII.3.) SZÁMÚ PARTNERSÉGI RENDELETE ALAPJÁNÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, AZ ÉRINTETT TULAJDONOSOKAT ÉS A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKET ÉS CIVIL SZERVEZETEKET, A TERÜLETEN INGATLANNAL, SZÉKHELLYEL, VAGY TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKET, A TELEPÜLÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKET, HOGY AZ IHAROSBERÉNY, EÖTVÖS U. 1. SZÁM ALATT ( AZ ÓVODA KERTJÉBEN) ÚJ BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSÁT TERVEZI.
MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI A TELKEN BELÜL KIJELÖLT ÉPÍTÉSI HELY HATÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁT, ÉS ENNEK MEGFELELŐEN A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT, MELYET AZ ÖNKORMÁNYZAT 34/2019.(III.12.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL KEZDEMÉNYEZETT A VÉLEMÉNYEZÉSRE ALKALMAS DOKUMENTÁCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATUNK HONLAPJÁN (www.iharosberény.hu) ÉS HIVATALI IDŐBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TEKINTHETŐ MEG, 2019. 03.18-2019.03.29. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN, ÉS A 2019. MÁRCIUS 22-én 10 H-KOR AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMON. A PARTNESÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI SZERINT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELEIKET AZ EGYEZTETÉST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL BEÉRKEZŐ MÓDON – IHAROSBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMÉRE (8725 IHAROSBERÉNY, RÁKÓCZI U. 6. ) ÍRÁSOS MÓDON TEHETIK MEG. KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET.
SEFAG Zrt -erdőlátogatási tilalom!
2019.03.01.

Közleményben tudatta a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., hogy március 1. és 31. között – mint erdőgazdálkodó és vadászatra jogosult – erdőlátogatási tilalmat rendel el a téli fakitermelési, szállítási feladatainak teljesítése és az intenzív vadásztatás miatti fokozott balesetveszély elhárítása, valamint a vad nyugalmának biztosítása érdekében. A tilalom minden napján, 0-24 óráig tart.
A korlátozás nem érinti a jelzéssel ellátott túraútvonalakat és a szilárd burkolatú utakat. Az erdészet felhívta a figyelmet arra is, hogy a tilalmat megszegőkkel szemben eljárást indít, „amely súlyos pénzbírsággal záródhat”.
Ebösszeírás
2019.02.08.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Iharosberény Önkormányzata ebösszeírást végez.
Az állatok oltási könyvét tulajdonosaik szíveskedjen bemutatni az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) 2019. március 1-ig.
Felhívom továbbá a kutyatartók figyelmét, hogy a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

Gépek az önkormányzati utak kezeléséhez
2019.01.10.

PROJEKT ADATOK:
Projekt megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez munkagépek beszerzése Iharosberényben és Somogycsicsón. OP név: VP - Vidékfejlesztési Program (VP). VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl, Somogy, Iharosberény. Megítélt összeg: 19 989 793 .- HUF. Projekt összköltség: 21 041 888 .- HUF. Támogatási döntés dátuma: 2017.12.28.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:
A projekt során az önkormányzati utak kezeléséhezés és karbantartásához szükséges gépek beszerzése történt. Iharosberény Község Önkormányzata részéről 1 db mélyásó kotró és 1 db gépkinyúlású zúzó beszerzése valósul meg. Somogycsicsó Község Önkormányzata részéről 1 db gréder és 1 db tolólap beszerzése valósul meg. Ezeken felül projekt előkészítés, tanulmány készítés - fenntartási és üzemeltetési terv - készült, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg, továbbá közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A támogatás mértéke 95 % volt. A projekt várható befejezése: 2019. január 31. A pályázat által a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése valósult meg.
Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!