Készült: Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 30-i, az iharosberényi Községházán tartott üléséről.

Jelen vannak:  Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert alpolgármester, Kulcsár Béla,  Balázs Ferenc,  Horváth Ferenc, Csákné Kempf Adél képviselők, Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző. Távol: Persek Gergely képviselő

A Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
4/2018.(I.30.) számú határozat

A Képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja:

1. Az Iharosberényi Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése

2. Az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

3 . A temetőben alkalmazott díjak felülvizsgálata

4. Az Óvoda nyári és egyéb zárva tartásának meghatározása
5. Rasinja horvátországi településsel együttműködési megállapodás megkötése

6. Javaslat az Erőss család többgenerációs tevékenységének az Örökségünk –     Somogyország Kincse cím felterjesztésére

7. Behajthatatlan követelések törlése

8. Pályázat a zártkert védelmével, fejlesztésével kapcsolatban

9. Egyebek

a) fogorvos magánpraxis gyakorlása – orvosi rendelő bérleti díja

b) Posta épületében lévő önkormányzati lakás kazáncseréje

c) Tűzoltószertár felújítására vonatkozó pályázat keretében előleg igénylése


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
5/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§-ával összhangban a 2018/2019-es tanévre megállapított, az iharosberényi székhelyű általános iskolára vonatkozó felvételi körzethatárokkal egyetért. Felelős: polgármester Határidő: a Kormányhivatal tájékoztatására 2018. február 15.

A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
6/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzat működését segítő feltételekre vonatkozó megállapodást.1. A Testület módosítja az együttműködési megállapodás I.1. pontját, amelynek helyébe az alábbi szöveg lép:„A települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati hivatal tanácskozó termének ingyenes használatát, havonta minimum 32 órában, 8-16 óra közötti időszakban.” 2. Felül kell vizsgálni a megállapodás tartalmát a módosult jogszabályi rendelkezésekkel és különös tekintettel a készülő önkormányzati szabályzatokkal, rendelkezésekkel való összhangba hozatal érdekében. Felelős: polgármester. Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: 2018. május 30.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
7/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) szerint felülvizsgálta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2001.(II.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak mértékét, azokat nem módosítja. Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
8/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján  az óvodai szünetek időpontját az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:2018. április 3., 2018. június 25. – július 6., 2018. július 30. – augusztus 20.Felelős: intézményvezető, a szülők tájékoztatásáért. Határidő: 2018. február 15.

A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
9/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Rasinja horvátországi településsel együttműködési megállapodást köt.A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős:  polgármester. Határidő: értelem szerint

A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
10/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri az Erőss család többgenerációs, a család tagjai Somogy megye lakóinak lelki-szellemi-testi gyarapodását szolgáló tevékenységét és e - Somogy Megye életében 240 év óta jelen lévő - értéketfelterjeszti az Örökségünk – Somogyország Kincse címre. Felelős: a határozat közléséért a polgármester. Határidő: 2018. január 15.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
11/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Iharosberényi Önkormányzati Hivatalt, hogy az alábbi, az önkormányzat 2017. évi mérlegében szereplő követelések közül behajthatatlanság jogcímen töröljön 792 700,-Ft-ot, egyéb kapott előlegek közül 41 035,-Ft-ot. Felelős: jegyző. Határidő: 2018. január 31.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
12/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című felhívására. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. Felelős: polgármester. Határidő: 2018. január 31.

A Testület 6 jelenlévő tagja 4  igen – 2 nem szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
13/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi rendelő magánpraxis céljára történő igénybe vételéért 50 000,-Ft/hó összegű díjjal ért egyet. Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint.
A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
14/2018.(I.30.) számú határozatIharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon egy darab, Immergas Vitrix Exa Kombi típusú gázkazán beszerzéséről, és beépítéséről, az árajánlat szerinti 725 198,-Ft áron. Felelős: polgármester. Határidő: értelem szerint

A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:
15/2018.(I.30.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzata a Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra benyújtott, „Tűzoltószertár energiatakarékos felújítása és Civil Házzá alakítása Iharosberényben” című, 1775145703 projektazonosító számú projekt során a fejlesztést a 8725 Iharosberény, Mártírok útja 61., helyrajzi szám 74/1 alatti ingatlanon valósítja meg.A projekt összes költsége 32.402.001 Ft, ebből a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatói döntés szerint 32.102.692 Ft.Az önkormányzati önerő összege a támogatói döntés szerint 1.904.447 Ft, az önerő forrása saját forrás. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege 30.781.901 Ft volt, mely a támogatói döntést követően 30.497.554 Ft-ra módosult. Iharosberény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése miatt az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. Felelős: Zsirmon Endre polgármester. Határidő: értelem szerint


Gépek az önkormányzati utak kezeléséhez
2019.01.10.

PROJEKT ADATOK:
Projekt megnevezése: Az önkormányzati utak kezeléséhez munkagépek beszerzése Iharosberényben és Somogycsicsón. OP név: VP - Vidékfejlesztési Program (VP). VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl, Somogy, Iharosberény. Megítélt összeg: 19 989 793 .- HUF. Projekt összköltség: 21 041 888 .- HUF. Támogatási döntés dátuma: 2017.12.28.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:
A projekt során az önkormányzati utak kezeléséhezés és karbantartásához szükséges gépek beszerzése történt. Iharosberény Község Önkormányzata részéről 1 db mélyásó kotró és 1 db gépkinyúlású zúzó beszerzése valósul meg. Somogycsicsó Község Önkormányzata részéről 1 db gréder és 1 db tolólap beszerzése valósul meg. Ezeken felül projekt előkészítés, tanulmány készítés - fenntartási és üzemeltetési terv - készült, valamint kötelező nyilvánosság biztosítása valósult meg, továbbá közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A támogatás mértéke 95 % volt. A projekt várható befejezése: 2019. január 31. A pályázat által a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése valósult meg.
Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!