Készült Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. május 25-i, az iharosberényi Községházán tartott üléséről.


Jelen vannak:  Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert alpolgármester,  Kulcsár Béla,  Horváth Ferenc, Persek Gergely képviselők, Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző, Rehák Marianna gazdálkodási ügyintéző, Buzásné Mester Bernadett és Bata Hajnalka a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat képviseletében a 4. napirendi pont tárgyalásánál. Távol: Balázs Ferenc, Csákné Kempf Adél képviselők

40/2017.(V.25.) számú határozat

A Képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja:

1. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló    jóváhagyása

2. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló     beszámoló jóváhagyása

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló jóváhagyása

4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

5. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásának kérdése

6. A volt sportöltöző bérbeadásának kérdése

7. Kultúrház ács- és tetőfedő munkálatainak ügye

8. Egyebek



A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

41/2017.(V.25.) számú határozat

A Képviselőtestület az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi főösszegekkel elfogadja:33 601 716 Ft kiadás, 33 752 385 Ft bevétel


A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

42/2017.(V.25.) számú határozat

A Képviselőtestület az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi főösszegekkel elfogadja: 66 745 458 Ft kiadás, 67 424 066 Ft bevétel


A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének5/2017. (V.26.) önkormányzati rendeleteIharosberény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról


A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

43/2017.(V.25.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Felelős:  polgármester Határidő: értelem szerint


A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

44/2017.(V.25.) számú határozat

Iharosberény Község Képviselő-testülete a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat és az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.Felelős: jegyző, a határozat közléséért, Határidő: értelem szerint


A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

45/2017.(V.25) számú határozat:

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.A Képviselő-testület költségvetésében a közösségi színtér fejlesztésére 412.000.- Ft önerőt biztosított. A kért támogatás összege 400.000.- Ft.Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

46/2017.(V.25) számú határozat:

1.Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért a sportpálya-öltöző (0133.hrsz., 45 m2 alapterületű) épületének  kereskedelmi tevékenység végzése céljából történő bérbe adásával, egy 15 m2 alapterületű tároló helyiség kivételével.

2.A Testület maximum 500 eFt-ot biztosít az épület felújítására.

3.A Testület egyetért azzal, amennyiben a felújítás 2017. június végéig befejeződik, hogy az épület 2017.július 1-től, határozatlan időre Orsós Imréné Iharosberény, József A. u. 52. szám alatti lakos részére kerüljön bérbe adásra.Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

47/2017.(V.25) számú határozat

A Képviselőtestület a Kultúrház ács- és tetőfedő munkálataira vonatkozó 2 563 818,-Ft összegű árajánlatot elfogadja. Az önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja a munka fedezetét. A Testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: polgármester Határidő: 2017. május 30.


ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!