Készült Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. április 27-i, az iharosberényi Községházán tartott üléséről.

Jelen vannak:  Zsirmon Endre polgármester, Varga Róbert alpolgármester, Kulcsár Béla,  Balázs Ferenc,  Horváth Ferenc, Csákné Kempf Adél képviselők, Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző, Kiss László volt bérlő a 6. napirendi pont tárgyalásánál. Távol: Persek Gergely képviselő

26/2017.(IV.27.) számú határozat

A Képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja:

1. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló

2. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló

4. A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáért pályázat benyújtása

5. Közbeszerzési terv jóváhagyása

6. A Kanizsai u. 1. szám alatti vendéglátó üzlet bérleti jogviszonya megszűnésének ügye

7. Orvosok kérelme a helyi iparűzési adó fizetése alóli mentesség érdekében

8. Hajas Márta iharosberényi lakos javaslata a kommunális adó adótételének csökkentésére

9. Szennyvíz-rendszerrel kapcsolatban az ellátásért felelősök képviselőjének kijelölése

10. Polgárőr és Tűzoltó Egyesület kérelme

11. Az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  kötött együttműködési    megállapodás felülvizsgálata12. Helytörténeti gyűjtemény létesítésének ügye

13. Gyermekétkeztetés ügye

14. Egyebek

Zsirmon Endre polgármester a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt az 1-3 napirendekkel kapcsolatban a következőket mondja el:Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bek. értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) hatályba lépjen. Arról tájékoztatja a képviselőket, hogy még folyik - a Magyar Államkincstár által - a 2016. évi zárszámadások felülvizsgálata, azokat a MÁK még nem hagyta jóvá, ezért azok testületi jóváhagyását nem javasolja.Kéri, hogy fogadja el mindhárom napirend esetében a testület az alábbi határozati javaslatot: A Képviselőtestület tudomásul veszi a 2016. évi költségvetésről szóló beszámoló beterjesztését. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló jogszabály által előírt határidőben történő megtárgyalásáról. Felelős: polgármester, határidő: 2017. május 31.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

27/2017.(IV.27.) számú határozat

A Képviselőtestület tudomásul veszi az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló beterjesztését. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló jogszabály által előírt határidőben történő megtárgyalásáról.Felelős: polgármester Határidő: 2017. május 31.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

28/2017.(IV.27.) számú határozat

A Képviselőtestület tudomásul veszi az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló beterjesztését. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló jogszabály által előírt határidőben történő megtárgyalásáról.Felelős: polgármester Határidő: 2017. május 31.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

29/2017.(IV.27.) számú határozat

A Képviselőtestület tudomásul veszi Iharosberény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló beterjesztését. Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló jogszabály által előírt határidőben történő megtárgyalásáról.Felelős: polgármester Határidő: 2017. május 31.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

30/2017.(IV.27.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentése érdekében pályázatot nyújt be. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. Felelős: polgármester Határidő: 2017. április 27.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

31/2017.(IV.27.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. Felelős: polgármester Határidő: értelem szerint


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

32/2017.(IV.27.) számú határozat

1. Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel  rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra. Felelős: a hirdetésnek a somogyi és a zalai napilapokban történő megjelentetésért a polgármester. Határidő: 2017. május 10.    
2. A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy Kiss László, a korábbi bérlő az önkormányzatnak vételre felajánlott berendezést ideiglenesen a bérleményben tárolhassa, azzal, hogy igény esetén haladéktalanul köteles gondoskodni a bérlemény kiürítéséről.Felelős: a határozat közléséért a jegyző Határidő: 2017. május 10.


A Testület 6 jelenlévő tagja 5  igen – 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

33/2017.(IV.27.) számú határozat

A Képviselőtestület elutasítja Dr. Erőss Sándor háziorvos, dr. Kunsági Máté Erzsébet házi gyermekorvos és Simityné Dr. Laklia Mária fogszakorvos helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó kérelmét. Felelős: polgármester. Határidő: 2017. május 10.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

34/2017.(IV.27.) számú határozat

A Képviselőtestület elutasítja Hajas Márta Iharosberény, Hunyadi u. 7. szám alatti lakosnak a helyi kommunális adó - egyedül élők esetében 50 %-ra történő - mérséklésére vonatkozó javaslatát. Felelős: polgármester Határidő: 2017. május 10.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

35/2017.(IV.27.) számú határozat

I.Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően számított szavazati jogát gyakorolva az NK-SZV megnevezésű és 21-30933-1-018-01-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer tekintetében
1.egyetért azzal, hogy az NK-SZV megnevezésű és 21-30933-1-018-01-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO¬_2017/2235-1 (2017) ügyiratszámú felhívás és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően megkössék a jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt tartalmú "Megállapodás az NK-SZV megnevezésű és 21-30933-1-018-01-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.2.egyetért azzal, hogy az NK-SZV megnevezésű és 21-30933-1-018-01-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat lássa el.3.felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás az NK-SZV megnevezésű és 21-30933-1-018-01-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.Határidő: 2017. május 8. Felelős: polgármester
II. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Nagykanizsa Megyei  Jogú Várost, amennyiben az ellátásért felelősöket, így Iharosberényt érintően is él képviseleti  jogával, arról tájékoztassa a felhatalmazót. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

36/2017.(IV.27.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet 50 eFt összegű támogatásban részesíti, az Egyesület tagjai ruházatának pótlása, egységesítése érdekében.Felelős: polgármester Határidő: 2017. április 28.


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

37/2017.(IV.27.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felülvizsgálta az Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzat működését segítő feltételekre vonatkozó megállapodást, azt változatlan tartalommal fenntartja.Felelős: polgármester Határidő: értelem szerint


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

38/2017.(IV.27.) számú határozat

1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete helytörténeti gyűjtemény létrehozását tűzi ki célul.

2.  A Testület az ideiglenes  gyűjtemény kialakítására  1,5 millió forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére.

3. A gyűjtemény létrehozásának ütemterve:I. ütem: 2017. július 1. (4-5 „táblás” kiállítás)II. ütem: 2017. szeptember 10. (a teljes kiállítás)III. ütem: határozatlan, a gyűjtemény végleges helyének kialakítása

Felelős: polgármester  Határidő: az ütemezés szerint


A Testület 6 jelenlévő tagja 6  igen szavazattal a következő határozatot hozza:

39/2017.(IV.27.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete jóváhagyja az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződést.A Testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.Felelős: polgármester Határidő: értelem szerint


Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!