98/2016.(XII.28.) számú határozat

A Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:

1. A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. Külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó pályázat ügye

3. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozása

4. Iharos és Pogányszentpéter Önkormányzata Képviselő-testületének a konyha

elszámolásával kapcsolatos megkeresése

5. Egyebek

 

99/2016.(XII.28.) számú határozat

1.Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra pályázatot nyújt be konzorcium keretein belül Somogycsicsó Község Önkormányzatával együttműködésben. Iharosberény Község Önkormányzat vállalja a konzorcium vezető szerepét.

2.Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázattal kapcsolatban a konzorciumi megállapodást Somogycsicsó Község Önkormányzatával jóváhagyja.

3.A fejlesztés tartalma:

1. célterület keretén belül:

Iharosberény település úthálózatának infrastrukturális fejlesztése a következő hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban álló külterületi helyi közutakon:

059. hrsz. – 400 m

071. hrsz. – 400 m

073/49. hrsz. – 500 m

074. hrsz. - 800 m

080. hrsz. – 500 m

0103. hrsz. - 400 m

842. hrsz. – 500 m

961. hrsz. – 500 m

1718. hrsz. – 300 m

1278. hrsz. - 200 m

 

2. célterület keretén belül:

Az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges alábbi erő- és munkagépek beszerzése:

tolólap

mulcsozó

Megőrzési hely: Somogycsicsó, Rákóczi u. 22.

gréder

mélyásó kotró

Megőrzési hely: Iharosberény, Mártírok u. 53.

 

4.Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban meghatározott önrészt biztosítja.

 

Felelős: polgármester, Határidő: 2017. január 25.

 

100/2016.(XII.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”című pályázati felhívás előkészítésével és benyújtásával, a szakmai szolgáltatások ellátásával az Eu-Winner Consulting Kft-t (7900 Szigetvár, Akácos u. 9., képviseli: Karsai Dániel ügyvezető) bízza meg.

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, valamint a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

101/2016.(XII.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan a pályázat keretében beszerzendő erőgépek őrzési helyére és egyéb együttműködésre vonatkozó, Somogycsicsó Község Önkormányzatával kötött előzetes megállapodást jóváhagyja.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

A polgármester javaslatára a Testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás felhasználásának helyi szabályairól

 

102/2016.(XII.28.) számú határozat

1. Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pogányszentpéter és Iharos Képviselő-testületeinek a közös tulajdonú Konyha 2014-2015. évi elszámolásával kapcsolatos, az inkasszált összegek visszautalására vonatkozó kérelmét nem teljesíti.

A Testület a kérés elutasítását az alábbiakkal indokolja:

A 2014. decemberében beruházási célra felhasznált összeg, amelynek felhasználásához az iharosberényi Önkormányzat valóban nem kérte a másik két Önkormányzat hozzájárulását, az akkori ismeretek szerint az étkeztetés állami normatívájából megmaradó összeg volt, amelyet, amennyiben nem került volna felhasználásra, vissza kellett volna fizetni. Ezen összeg felhasználásával nőtt a Konyha értéke, abban, a tulajdoni arányoknak megfelelően az egyes önkormányzatok vagyongyarapodása. Ez, a kérdés megítélése szempontjából, nagyon fontos körülmény. A szóban forgó összeg felhasználása ráadásul a konyhai körülmények javítására, a hiányok pótlására, eszközbeszerzésre történt, olyan célokra, amelyeket közegészségügyi szempontból korábban kifogásoltak, amelyek színvonalasabb munkavégzést tettek lehetővé.

Iharosberény Önkormányzata a Konyha fenntartásához, működéséhez szükséges munkálatokat (tisztasági meszelés, festés, mázolás, javítás, stb.) korábban mindig az iharosberényi önkormányzat alkalmazásában álló személyekkel végeztette el, tehát ez sem Pogányszentpéternek, sem Iharosnak nem jelentett plusz költséget, gondot.

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzati Hivatal által készített elszámolást.

2. Iharosberény Község Önkormányzatának Testülete is kinyilvánítja, hogy elsősorban békés úton kívánja rendezni az Önkormányzatok közötti vitát.

Felelős: a határozat közléséért a polgármester, Határidő: 2017. január 10.

 

103/2016.(XII.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma „A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása” című pályázat beadásához önrészként 150.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester, Határidő: a határozat közlésére 2017. január 10.

 

104/2016.(XII.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsirmon Endre polgármester részére, a 2015-2016. években végzett munkája elismeréseként, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, bttó 200 eFt összegű jutalmat állapít meg.

Felelős: alpolgármester, Határidő: azonnal


 

 


 Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!