73/2016.(X.27.) számú határozat

A Képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja:

1. A település településrendezési eszközeinek felülvizsgálata,

Helyi Építési Szabályzat módosítása

2. A Nagyatádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásával kapcsolatos

véleményezés

3. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

módosítása

4. Együttműködési megállapodás tervezet a DRV-vel a tartozások kezelése ügyében

5. Ravatalozó és az óvoda épület tetőzetének javítása

6. A Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. szakorvosi és nem

szakorvosi óraszám átcsoportosítása

7. Egyebek

 

74/2016.(X.27.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a Somogy Megyei Kormányhivatal Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslata alapján – elvégezte a település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát.

    1. A Képviselő-testület a településszerkezeti tervet továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza.

    2. A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2007.(IV.12.) önkormányzati rendeletet a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelése érdekében – ezen határozat elfogadásával egyidejűleg - módosítja.

Felelős: polgármester, jegyző, Határidő: értelem szerint

 

A Testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal a rendelet - tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete Iharosberény helyi építési szabályzatá”-ról szóló 8/2007.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

75/2016.(X.27.) számú határozat

1.) A Képviselő-testület támogatja Kovacsics Csaba r. alezredes kinevezését a Nagyatádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányt tájékoztassa.

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester

 

A Testület 5 jelenlévő tagja 4 igen – 1 nem szavazattal a polgármester javaslatát elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6/2016.(X.27.) számú határozat

Iharosberény Képviselő-testülete 10000,-Ft/fő értékű támogatást biztosít az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/A.§ (1) bekezdésében meghatározott korosztály számára. A támogatás kifizetésének határideje: 2016. december 27.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

77/2016.(X.27.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel az adósságkezelési, adatszolgáltatási együttműködésre vonatkozó megállapodást jóváhagyja. A Testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás jóváhagyására.

Felelős: polgármester, Határidő: 2016. november 15.

 

78/2016.(X.27.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Molnár és Társai Kft. (Csurgó, Réti u. 6.) következő munkákra vonatkozó ajánlatát, és a felújítást mindkét épület esetében elvégezteti:

Óvoda épület tetőzetének megerősítése bttó 138 299,-Ft összegben,

Ravatalozó tetőzetének felújítása bttó 101 517,-Ft összegben.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

79/2016.(X.27.) számú határozat

1.Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul az alábbi óraszám átcsoportosításhoz, valamint fenntarthatóságát igazolja:

  • Szemészet: - 2 szakorvosi óra

  • Fül-orr-gégészet - 2 szakorvosi óra

  • Reumatológia: - 3 szakorvosi óra

  • Kardiológia: + 7 szakorvosi óra

  • Fizioterápia: - 10 nem szakorvosi óra

  • Masszázs: + 10 nem szakorvosi óra

2.) Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az átcsoportosítás személyi és tárgyi feltételeinek fenntartását és az átcsoportosítást követően a jogszabályban előírt minimum feltételeknek való megfelelést biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával.

3.) Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az átcsoportosítás nem ütközik a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0008 kódszámú „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó kialakítása Csurgón” elnevezésű pályázatban foglalt kötelezettségekkel, valamint megfelel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. törvény 4/A. § (3)-(6) bekezdésében foglalt feltételeknek. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 

80/2016.(X.27.) számú határozat

1.Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 2014. november 17-én megszűnt Iharosberény és Térsége Viziközmű Társulat jogutódja, elismerve azt, hogy a lakosság egy része anyagi helyzete miatt képtelen a szennyvízcsatornára való rákötéshez szükséges érdekeltségi hozzájárulás összegének és a talajterhelési díjnak párhuzamos kifizetésére, annak érdekében, - környezetvédelmi szempontokat, célokat is figyelembe véve-, hogy elősegítse a meglévő hálózatra való bekötések számának növelését, mérsékli, a még a Társulat által megállapított szennyvízcsatornára való rákötés érdekeltségi hozzájárulásának összegét.

Az érdekeltségi hozzájárulás összege: 120 000,-Ft,

A hozzájárulás részletekben történő befizetése min. 10 eFt/hó összegű, max.12 havi részletfizetéssel is teljesíthető.

2.A szennyvízhálózatra való bekötési engedélyt a polgármester csak az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegének kifizetése után adhatja ki.

3.A határozatot a meghozatala időpontját követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Felelős: polgármester, Határidő: értelem szerint

 Ingyenes informatikai tanfolyam
2018.10.26.

Nem járatos az internet világában, vagy szeretné biztosabb alapokra helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, ezzel a képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben és magyar állampolgár.

A következő 35 órás informatikai képzés /„Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” (E-000123/2014/D011)/ Iharosberényben a Kultúrházban (Mártírok útja 62.) 2018. novemberben indul.
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár munka mellett is elvégezhető!

A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi média, ügyfélkapu használat, alapvető szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és jelentkezzen Iharosberényben Varga Róbertnél személyesen vagy a 30/493-4495 telefonszámon.
Berényi Gesztenye Fesztivál -október 06-
2018.08.30.

A berényi gesztenye hírnevének öregbítését szolgálja az évenként megrendezett Berényi Gesztenye Fesztivál. A falunapi forgatagban vadászati kiállítás, állatsimogató, kulturális műsorok várják a látogatókat. Termények, gyümölcsök, helyi ízek.
Családi program október első hetében, amelyre szeretettel várjuk Iharosberénybe!
Erdőlátogatási tilalom augusztus 20-tól
2018.08.23.

A Kaszó Zrt. erdőterületén augusztus 20-a és október 20-a között intenzív vadásztatás miatt erdőlátogatási tilalmat rendeltek el. Sem gyalogosan, sem járművel (kerékpárral sem) nem látogatható a terület! Kutyát az erdőben póráz nélkül sétáltatni tilos!
Tartalékos toborzó
2018.08.23.

Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra toboroz jelentkezőket a Magyar Honvédség. A hazának szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét. Bővebb információ a www.iranyasereg.hu oldalon, valamint Zsirmon Endre polgármesternél.
ÁLLÁSHIRDETÉS
2018.01.24.

Iharosberény Község Önkormányzata pályázatot hirdet ifjúságsegítő – ifjúsági referens munkakör betöltésére. 
A munkaviszony időtartama: 32 hónap, 2018. február 01.-2020. október 31. határozott idejű szerződés.Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 
A munkavégzés helye: 
Iharosberény, 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez, melyre különböző felvilágosító és prevenciós programok szervezésével, információátadással, tanácsadással és más eszközökkel teremt lehetőséget. Munkája során mindig tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, érdekeiket, ezeket szem előtt tartva segít problémáik megoldásában. A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat. Az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató tevékenységet végez – ellátja a szociális segítés alapfeladatait, elsősorban a kamaszkorúak, fiatal felnőttek korcsoportjára koncentrálva.

Illetmény és juttatások: szakképzett minimálbér

Pályázati feltételek: 
• felsőoktatási szakképzésben szerzett ifjúságsegítő (OKJ 55841902 ifjúságsegítő, FEOR 3713 kulturális szervező munkatárs, 3715 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakmai képesítés 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iharosberényi lakóhely, hely- és helyi társadalom ismerete, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
gyermek és ifjúsági csoportokkal végzett közösségépítő tevékenységben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
szabadidős tevékenységek szervezésében szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő készség, magas fokú empátia, tolerancia 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevő a pályázati anyagot megismerhette. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. február 01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06 82 594 011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Iharosberény Község Önkormányzata, Zsirmon Endre polgármester (8725. Iharosberény, Rákóczi u. 6.) címre történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29. 
Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!