103/2015.(XII.15.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

1. Javaslat az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának

módosítására

Előadó: jegyző

Előterjesztés: írásos

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. sz.

függelékének módosítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

3. Javaslat az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda alapító okiratának módosítására

Előadó: polgármester

Előterjesztés: írásos

 

104/2015.(XII.15.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „ Javaslat az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

  1. Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, hagyja jóvá.

 

  1. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint

 

105/2015.(XII.15.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítása című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló13/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az alábbiak szerint módosítja:

1. sz. függelék a 13/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelethez

Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése

Kormányzati funkció

Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelet és a B203 Változásbejelentési Kérelmet a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés miatt küldje meg a Magyar Államkincstár számára.

 

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

 

106/2015.(XII.15.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda Alapító okiratának módosítására című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület elfogadja az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. mellékletében szereplő tartalommal.

2. A Képviselő-testület elfogadja az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda Alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 2. mellékletében szereplő tartalommal.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát küldje meg az érintett intézmény részére, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés miatt a Magyar Államkincstár számára.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!