52/2015.(VI.25.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

 

1. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásának kérdése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

2. A belterületi szabadtéri égetésre vonatkozó szabályokra vonatkozó rendelet

módosítása -

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

3. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet

megalkotása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

4. Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában nyári szünet engedélyezése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

5. Igazgatási szünet elrendelése

Előadó: Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző

Előterjesztés: írásos

6. Zalaispa Önkormányzati Társulással kapcsolatos kérdések – határozat visszavonása,

kilépés megvitatása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: szóbeli (írásbeli kiegészítéssel)

7. Térfigyelő kamera rendszer kibővítése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: szóbeli (írásbeli kiegészítéssel)

8. Egyebek

 

53/2015.(VI.25.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

A Képviselőtestület költségvetésében a közösségi színtér fejlesztésére 2 553 000,-Ft önerőt biztosított. A pályázott beruházási összeg 5 173 000,-Ft, amelyből a kért támogatás összege 2 620 000,-Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

54/2015.(VI.25.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján engedélyezi az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodában 2015. június 22. - 2015.július 05.

2015. július 20. - 2015. július 31.

közötti óvodai szünetet.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

5/2015.(VI.25.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(VI.25.) határozata az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi nyári igazgatási szüneteire vonatkozó döntés meghozataláról:

 

1./ Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa fenntartott és működtetett munkaszervezeténél, Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.) 2015. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésére alapítottan, - az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:

 

1./ nyári igazgatási szünet: 2015. július 06. napja – 2015. július 10. napja (összesen: 5 nap).

2./ nyári igazgatási szünet: 2015. július 20. napja – 2015. július 24. napja (összesen: 5 nap).

 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos munkáltatói lépéseket határidőben tegye meg.

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az igazgatási szünetek időpontját - a lakosság, a településen működő közületek, gazdálkodó szervezetek tájékoztatása érdekében, - a helyben szokásos módon (Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos, hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel, a helyi kábel televízió, közvetlen tájékoztatással) kellő időben hirdesse meg.

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1/-3./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a 2./ pontban rögzített munkáltatói intézkedések megtételére: a Kttv-ben rögzített eljárási határidők szerint, az igazgatási szünetek időpontjának - a helyben szokásos módon - történő meghirdetésére: az igazgatási szünet időpontját megelőző 8 nappal korábban.

 

56/2015.(VI.25.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 32/2015.(IV.28.) számú - a ZALAISPA Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13. jelű pályázatával kapcsolatban hozott - határozatát.

Felelős: a határozat közléséért a polgármester

Határidő: 2015. július 3.

 

57/2015.(VI.25.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosított Társulási Megállapodását áttanulmányozva azt a döntést hozza, hogy a Társulási Megállapodás módosítását nem hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét értesítse.

Határidő: 2015. július 15.

Felelős: polgármester

 

  1. dönt arról, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból 2015. december 31. napjával kiválik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiválásról tájékoztassa a Társulási Tanács Elnökét.

 

  1. a 2. pontban foglalt döntését azzal a feltétellel hozza meg, hogy a kiválással felmerülő elszámolási és egyéb vagyoni viszonyok ismeretében azt újra tárgyalja.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: polgármester

 

58/2015.(VI.25.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a térfigyelő kamera rendszer bővítésére, az Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.által kidolgozott tervet és a 1 671 050,-Ft+ÁFA összegű költségvetést és annak megvalósításáról határoz.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!