24/2015.(IV.28.) számú határozat

A Testület a következő napirendet tárgyalja:

 

1. Közvilágítás korszerűsítése – vállalkozási és bérleti szerződés, üzemeltetési szerződés

ügye

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

2. Az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló

beterjesztése

Előadó: Óvodavezető

Előterjesztés: írásos

3. Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló

beszámoló beterjesztése

Előadó: Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyző

Előterjesztés: írásos

4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló beterjesztése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

5. Az Önkormányzat gazdasági programja

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

6. „Iharosberény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával

kombinálva című KEOP-2014-4.10.0/F számú pályázat megvalósításával kapcsolatos

döntések

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

7. „Iharosberény orvosi rendelő fejlesztése” című DDOP-3.1.3/G-14-2014-00139 jelű

pályázat megvalósításával kapcsolatos döntés

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

8. A Zalaispa Társulás KEOP -1.1.1/C/13 jelű pályázata benyújtásának támogatása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

9. Horváth Ilona részére ingatlanrész (Szabadság tér 23.) értékesítése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásbeli

10. Iskola igazgatói pályázat véleményezése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

11. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: írásos

12. Gépjármű – pályázat kérdése

Előadó: Zsirmon Endre polgármester

Előterjesztés: szóbeli

13. Egyebek

 

25/2015.(IV.28.) számú határozat

A Képviselőtestület jóváhagyja az ENERIN Sümeg Energetikai Kft-vel kötendő szerződést azzal, hogy a karbantartásra vonatkozóan a határidők külön megállapodásban kerüljenek rögzítésre.

A Testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

26/2015.(IV.28.) számú határozat

A Testület az Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatását a következő ülésére napolja el.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

27/2015.(IV.28.) számú határozat

A Testület az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatását a következő ülésére napolja el.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

28/2015.(IV.28.) számú határozat

A Testület az Iharosberényi Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatását a következő ülésére napolja el.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

29/2015.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014 – 2019. évre szóló gazdasági programját megtárgyalta, azt az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

A közművelődési, kulturális tevékenység fejezet az alábbiakkal egészül ki:

Fejleszteni kell a könyvtári szolgáltatásokat, az azokhoz való papíralapú és digitális módon való hozzájutás biztosítását.

 

Felelős: Zsirmon Endre polgármester

Határidő: értelem szerint

 

30/2015.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Iharosberény épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című pályázat támogatói döntésének ismeretében megállapítja, hogy:

 

  1. A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0364 azonosító számú pályázatban foglalt célt megvalósítja.

 

  1. A megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között keletkezett különbség a pályázat benyújtása előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét érinti, így a lefolytatott közbeszerzési eljárást érvénytelennek, eredménytelennek minősíti.

 

  1. A felsorolt okok miatt a Benkala Kft.-vel előzetesen megkötött kivitelezői vállalkozási szerződést felbontja.

 

  1. Új közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, 3 új kivitelező vállalkozó meghívásával, a közbeszerzés keretösszege a kivitelezési feladatokra megítélt támogatás. A meghívandó vállalkozók:

 

1. SUNFARM Kft.

7300 Komló, Ady E. u. 4/D.2.em.2.

2. TERC-CO. Kft.

7355 Nagymányok, Petőfi S. u. 118.

3. VK-ELEKTROCOM Kft.

1139 Budapest, Béke tér 7. fszt.2.

 

5. A Testület a közbeszerzési eljárási dokumentumot elfogadja. A dokumentum a pályázat anyagában lefűzendő.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

31/2015.(IV.28.) számú határozat

 

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva az „Iharosberény orvosi rendelő fejlesztése” című pályázat támogatói döntésének ismeretében megállapítja, hogy:

1. A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0139 azonosító számú pályázatban foglalt célt megvalósítja.

2. A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatásokra (műszaki ellenőr, energetikai tanulmány, projektmenedzsment, könyvvizsgálat, közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) vonatkozóan a képviselőtestület kijelöli az EU-Winner Consulting Kft.-t, mint az említett feladatok elvégzésével megbízott vállalkozót.

 

32/2015.(IV.28.) számú határozat

Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. A Képviselőtestület a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri.

Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.

Felelős: a határozat közléséért polgármester

Határidő: azonnal

 

33/2015.(IV.28.) számú határozat

Az iharosberényi Képviselőtestület értékesít Horváth Ilona Iharosberény, Szabadság tér 23. szám alatti lakos részére az Önkormányzat tulajdonában álló 487. hrsz-ú belterületi ingatlanból, a nagyatádi Földhivatal által jóváhagyott 800.002/2015. számú telekalakítás szerinti, 295 m2 területrészt, 100.000.-ft vételárért. Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

34/2015.(IV.28.) számú határozat

A Képviselő-testület az Iharosberényi Körzeti Általános Iskola intézményvezetői pályázatával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

 

1.) A Képviselő-testület támogatja Horváth Zsolt kinevezését az Iharosberényi Körzeti Általános Iskola intézményvezetői állására.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csurgói Tankerületét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 5.

 

35/2015.(IV.28.) számú határozat

1.Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázni kíván az

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján gépjármű beszerzésre.

A Képviselőtestület vállalja a pályázati feltételek szerinti önrész biztosítását, az ÁFA kifizetését.

2. A Testület csak abban az esetben nyújtja be pályázatát, ha szabad piacon nem talál, a céloknak megfelelő gépjárművet.

3. A Testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 1.2 pontja értelmében járjon el.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kiadó épület
2017.05.09.

Iharosberény Önkormányzata az Iharosberény, Kanizsai u. 1. szám alatti, frekventált helyen, a 61. főközlekedési út körforgalma és a benzinkút mellett lévő, parkolóval, beépíthető tetőtérrel rendelkező, 88 m2 alapterületű épületét bérbe adja vendéglátóipari vagy kereskedelmi hasznosításra.
Érdeklődni: tel: 30/9100-221, Zsirmon Endre polgármesternél
Határvadász toborzó
2017.02.16.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának állományába JÁRŐRTÁRS beosztás betöltésére! Pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségivel rendelkező, magyar állampolgárságú személyeket várnak. A Rendőr-főkapitányság munkatársa 2017. február 21-én 10 órai kezdettel az iharosberényi Polgármesteri Hivatal helyiségében tájékoztatást tart az ügyben, minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
Szűcs Béla Albert könyvbemutatója
2016.11.08.

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934.december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség ( MÚK ) Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete. Személyes élményeit írta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben. 100 tablóból rendezett Kossuth Tárlatot 2008-ban a komáromi Monostori Erődben. Kossuth Lajos életútjának állomásait megidéző kiállítás a saját és családja gyűjteményéből állt össze. 2008-ban megrendezi lakóhelyén, Ácson „A XX. század - a magyar és külföldi sajtó tükrében” című nagyszabású kiállítást.
Kitüntetései:
2007 - Magyar Köztársaság Érdemrendje
2009 - Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj
2012 - Iharosberényért Emlékplakett
2014 - 56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
2014 - Iharosberény Díszpolgára
Közvilágítási hibabejelentő
2016.08.31.

Iharosberény településen a közvilágítás meghibásodott lámpatastjeit az ENERIN javítja. A közvilágítási hibák közvetlenül bejelenthetők a www.kozvilhiba.hu elektronikus felületen elérhető KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon.
Szemétszállítási díj visszatérítés
2016.08.31.

Iharosberény Község Önkormányzata a szemétszállítási díjat határidőre befizetők részére visszatérítést nyújt az ürítés díjából: 60 literes edényzet esetében 60,-Ft/ürítés, 80 literes edényzet esetében 80,-Ft/ürítés, 120 literes edényzet esetében 100,-Ft/ürítés nagyságrendben. Az első félévi számlák utáni visszatérítést a befizetést követően augusztus 1. és szeptember 20. között, a második félévi számlák utáni visszatérítést január 20. és február 10. között lehet igényelni a Közös Önkormányzati Hivatalban, a számla és a befizetést igazoló bizonylat csatolásával.
Tanévkezdési támogatás
2016.08.31.

Iharosberény Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre 15.000 Ft összegű utalvány formájában tanévkezdési támogatást nyújt az Iharosberényben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó óvodába járó gyermekek, valamint nappali tagozaton, általános iskolában, közép-és felsőfokú tanintézményben tanulók részére.
A kérelem benyújtására 2016. szeptember 20-ig van lehetőség, tanulói jogviszony igazolásának csatolásával.

ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁS
2016.03.04.

Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban a március 15-i ünnepnap és az EON által jelzett áramszünet miatt munkarend átcsoportosítás történt. 2016. március 5-én, szombaton és március 16-án, szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Farsangolók a médiában
2016.02.08.

Média rovatunkban hamarosan megtekinthetők lesznek 2016 berényi farsangi rendezvényeinek videói.
Újra működik a BerényiTV
2016.02.08.

A kultúrház felújítása miatt az elmúlt hónapokban szünetelt a BerényiTV szolgáltatása. A technikai akadályok a napokban elhárultak, így a települési helyi információs csatorna újra üzemel: 24 órás képújsággal, kedden és csütörtökön 20 órától a megszokott esemény összefoglalókkal jelentkezik a BerényiTV. A helyi adás vételéhez nézőinknek be kell állítani készülékeiket az S21 csatornára, a 303.25MHZ frekvenciára.
Nézze meg videón, mi történt a faluban!
2012.11.10.

Honlapunkról megnyithatja a települési rendezvényekről készült rövid videókat. A cikkek címe alatt keresse a kék színnel jelölt -Videóhoz kattintson a szövegre!- feliratot.
A teljes terjedelmű anyagokról DVD másolatot kaphat a Kultúrházban!